Vilkår for SWAP

Gjeldende fra 23. juni 2016

Merk! Nye vilkår gjelder fra 15. oktober 2018. Se oversikt vilkår ›

1. Hva avtalen gjelder og partene i avtalen
Vilkårene gjelder for inngåelse av avtale om levering av Telenors SWAP-program til privatkunder i Norge. Avtaleparter er den som er registrert som kunde og Telenor Norge AS (Telenor).
Vilkårene gjelder i tillegg til Telenors generelle forretningsvilkår. Ved eventuell motstrid har nærværende vilkår forrang.

2. Hvem kan inngå avtale om SWAP
Avtale om SWAP kan inngås av kunder som har et løpende løpende Fleksi/Medium/Trygg/Frihet/Yng/U18-abonnement. Tilsvarende gjelder ved innbytte av mobiltelefon og inngåelse av ny avtale om SWAP. 
Dersom abonnementet ikke aktiveres vil det bli utstedt faktura på full pris for mobilen. 

3. Nærmere om SWAP
Telenors SWAP-program gir kunden mulighet til å inngå avtale om nedbetaling av mobiltelefon i 24 måneder. SWAP Skjermforsikring fra Brightstar er inkludert i avtalen. Se egne vilkår for SWAP Skjermforsikring.
Kunden kan når som helst etter avtaleinngåelsen kjøpe ny mobiltelefon og inngå ny 24 måneders SWAP-avtale. Bytter kunden før 12 måneder fra avtaleinngåelsen skal kunden betale en engangssum som tilsvarer månedsbeløpet ganger med gjenstående tid opp til 12 måneder. 
Etter 12 måneder fra avtaledato kan kunden bytte inn mobiltelefonen som er kjøpt med SWAP-avtale med en ny telefon og inngå ny 24 mnd SWAP-avtale uten å betale noe mer for den gamle mobiltelefonen. Med dette menes at dersom telefonen byttes etter 12 måneder slettes fakturakravet for resten av 24-månedersavtalen. 
Innbytte av mobiltelefon krever at kunden har inngått ny SWAP-avtale, har betalt forfalt utestående beløp og har et løpende abonnement på tjenestene Fleksi/Medium/Trygg/Frihet/Yng eller U18.
SWAP medfører ingen binding på abonnement. Ved oppsigelse av abonnement faktureres det månedsavgift ut oppsigelsesmåned.

4. Tilstand på innbytte-telefon
Ved innbytte skal mobilen være i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader utover normal slitasje i henhold til Telenors til enhver tid gjeldende krav. Med brukbar og funksjonell stand menes at alle telefonens funksjoner skal virke som normalt. Telefonens skjerm skal også være i normalt god stand uten skader og uten svekkede eller nedsatte skjermfunksjoner. For nærmere informasjon og bilder av eksempler, se her.

Med normal slitasje i henhold til Telenors krav menes kosmetisk eller funksjonell slitasje som følger:

Som kosmetisk slitasje regnes som eksempel:
•     Små riper i glasset, men ingen hakk eller dype skraper
•     Noen få små hakk eller en liten bulk i rammen av telefonen
•     Noen små riper på telefonens ytre
 
Som funksjonell slitasje regnes som eksempel:
•    Knapper som er harde å trykke inn, men fungerer
•    At det er prikker eller lignende på skjermen  

Telefonen må være komplett og uten uautoriserte deler, og ikke være reparert på et uautorisert verksted.

Før mobilen sendes inn må kunden sørge for at:
•    Telefonen kan slåes av og på uten problemer
•    Telefonen er satt tilbake til fabrikkinnstillinger
•    Alle koder/låsefunksjoner er deaktivert
•    Telefonen ikke har skjermlås, pinkode eller passord

5. Nærmere om skjermforsikring
Hvis mobilen har skade som dekkes av skjermforsikringen som inngår i SWAP-programmet, kan mobilen byttes inn. Egenandel vil påløpe. For nærmere informasjon om SWAP Skjermforsikring, se over.
Har mobilen skade som ikke dekkes av SWAP Skjermforsikring må denne være utbedret for kundens regning før kunden kan bytte telefonen.

6. Oppsigelse
Avsluttes det løpende mobilabonnementet grunnet betalingsmislighold eller annet mislighold løper nedbetalingsavtalen på mobiltelefonen videre. Avtale om skjermforsikring berøres ikke av oppsigelsen av mobilabonnementet. Ønsker kunden å bytte mobiltelefon må ny SWAP-avtale inngås med abonnement på tjenestene Fleksi/Medium/Trygg/Frihet/Yng eller U18, Jf pkt. 3.