Digital sikkerhet

Telenor er landets største digitale leverandør av mobil, bredbånd og TV-tjenester. Sikkerhet er derfor et ansvar vi tar på største alvor; for deg, din bedrift og for samfunnet vårt.

Vårt nett og våre tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner i Norge skal fungere. Mesteparten av all datatrafikk i Norge går gjennom våre tjenester og infrastruktur - en viktig forutsetning for å drifte alt fra vannforsyning, nødetater, økonomi, helse, strømforsyning med mer. Dersom noe inntreffer som rammer infrastrukturen, er det vi som håndterer situasjonen.   

Vi har et viktig ansvar for å sikre at vi er trygge i vår digitale hverdag. Det siste tiåret har vi bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø i Telenor Norge for å beskytte oss selv, våre kunder og samfunnet generelt. Vi jobber systematisk innen tre hovedområder; sikkerhet, robusthet og beredskap - for å bygge, drifte og utvikle en så trygg digital infrastruktur som mulig. 

Øvelse Bukkesprang

Telenor Norge arrangerer årlig Øvelse Bukkesprang - en øvelse i digital hendelseshåndtering som samler deltakere fra sivil, militær og offentlig sektor, samt privat næringsliv. Formålet med Bukkesprang er å dele kompetanse, å lære, å utveksle erfaringer på tvers, og på den måten legge et godt grunnlag for samarbeid i krise, krig og fred på tvers av fagmiljø og sektorer.  

Øvelsens scenario er basert på virkelige hendelser og trusselaktivitet. Det øves teknisk, taktisk og operativt i reell infrastruktur. Øvelsen arrangeres i samarbeid med Cyberforsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.   

Her kommer det snart en forklarende og pedagogisk tekst som beskriver dette bildet.

Digital sikkerhetsrapport

Å dele egne erfaringer om trusselbildet og håndtering av sikkerhetshendelser er viktig for å styrke våre felles digitale motstandskraft. Hvert år gir vi ut en egen sikkerhetsrapport der vi setter fokus på områder vi anser som særdeles viktige for sikkerhetsarbeidet både i virksomheter og i samfunnet. Rapporten skal bidra til større åpenhet rundt trusler og hva som må til for å styrke vår felles sikkerhet.    

Last ned tidligere rapporter (2017-2019)

 • sikkerhet

  Sikkerhet

  Hvert år håndterer vårt sikkerhetssenter over tusen alvorlige hendelser på vegne av hele Telenor og våre kunder som vi sikkerhetsovervåker. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke blir oppdaget og stanset.  

  Sikkerhetssenteret vårt (Security Operations Center) er hjertet og hjernen i vårt cybersikkerhetsforsvar. Avdelingen består av noen av Norges fremste sikkerhetseksperter, og har vært et førstelinjeforsvar for datasikkerhet i mer enn 20 år. Ved hjelp av avansert teknologi og spisskompetanse på sikkerhet er vi godt rustet til å hindre cyberangrep fra ulike trusselaktører.   

  Gjennom sikkerhetssenteret har vi et daglig operativt samarbeid med Nasjonalt Cybersikkerhetssenter og andre sektorers og foretaks CERT. Her har vi gjennom flere år etablert gode samhandlingskanaler. Sikkerhetssenteret har kunder og lyttepunkter (sensorer og loggdata) over store deler av verden, og holder seg oppdatert på trusselbildet 24 timer i døgnet.  

 • robusthet

  Robusthet

  Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon er et fundamentalt samfunnsbehov. Derfor er det viktig å redusere risikoen for nettutfall. Vår viktigste samfunnsoppgave er å sørge for at nettet vårt er trygt og stabilt, uansett hva som skulle skje.

  Måten vi bygger og moderniserer nettet på gjør det til et av Europas mest robuste nett. Vi bygger flere basestasjoner og oppgraderer disse med 5G-teknologi. Med 5G øker vi også sikkerheten og kapasiteten, slik at vi avvikler større mengde trafikk, som vil være viktig i for eksempel krisesituasjoner. 

  Vårt driftssenter overvåker kapasiteten og kvaliteten i vårt eget nett kontinuerlig. Mulige avvik oppdages og rettes raskt. Vårt mobilnett har en oppetid på mer enn 99,7 prosent (akkumulert). 

  Telenor har ansvar for hele mobilnettet, inkludert kjernenettet, og planlegging og drift av dette. Mobilnettet driftes helt og holdent fra Norge.  

 • beredskap

  Beredskap

  Vi jobber målrettet med å forebygge og minimere risiko. God trusselforståelse og øvelser på å håndtere uønskede hendelser er avgjørende for å kunne håndtere reelle trussel- og krisesituasjoner når de oppstår. Trussel-forståelse er en integrert del av risikostyring og kompetansebygging i hele organisasjonen. Vi jobber med trusselforståelse på flere nivåer; strategisk, taktisk og operasjonelt. 

  Vi vurderer kontinuerlig hvordan trusselsituasjonen i Norge og Europa påvirker Telenor Norge. Vi tar utgangspunkt i de årlige trussel-vurderingene fra norske og utenlandske myndigheter når vi bygger vårt trusselbilde. Med denne innsikten i bunn foretar vi egne analyser og kartlegger hva disse truslene i praksis kan bety for vår virksomhet, våre kunder og samfunnet for øvrig.  

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet har trukket frem Telenor som en av få norske bedrifter som er gode til å jobbe med trusselforståelse, samt å dele innsikt med andre virksomheter.