Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor

Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere samfunnsnytten av våre tjenester, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig morgendag gjennom vår digitaliserings- og inkluderingsagenda og ved å være en pådriver for det grønne skiftet. Vårt arbeid med bærekraft går derfor langs to akser:

  • Klima og miljø

    Vi skal bidra til at både kunder og samfunnet kan nå sine bærekraftsmål. Dette skal vi få til ved å fortsette å redusere våre klimautslipp, optimalisere vårt strømforbruk og sørge for at vi benytter fornybar energi, og fortsette å påvirke våre leverandører i en riktig og klimasmart retning for å nå ambisjonen vår om karbonnøytralitet i egen virksomhet innen 2030. Vi skal fortsette å være varsomme med naturen når vi bygger ut nettet, og vi skal rydde opp etter oss når gammel teknologi gjør plass for ny. Vi skal fortsette å sanere og gi avfallet nytt liv, og vi skal etterstrebe mer sirkulære forretningsmodeller.

  • Sosial bærekraft

    Vi jobber for likestilling og mangfold. I tillegg til klima og miljø handler bærekraft for vår del om å legge til rette for at flere får et rettferdig grunnlag for et godt liv. Sosial bærekraft handler om likestilling, mangfold, helse, utdanning, rettferdige lønninger og trygge arbeidsforhold. Vi jobber målrettet for å få flere kvinner i ledelse og å sikre en arbeidsstyrke med et bredt mangfold som gjenspeiler samfunnet. Dette inkluderer ansatte med ulik kulturell bakgrunn eller mennesker med funksjonsnedsettelser. På den måten gir vi flere enkeltmennesker muligheter, samtidig som vi styrker vårt eget lag.

brukhue

Vi bidrar til å forebygge nettmobbing og utenforskap

Barn og unge i Norge opplever dessverre mobbing og utenforskap både på Internett, på skolen og på sine fritidsaktiviteter. Sammen med Norges Røde Kors har vi utviklet BRUK HUE. Vi støtter også tjenesten Kors på halsen.

BRUK HUE er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap. Undervisningsopplegget fokuserer på utfordringene rundt digitale kommunikasjonsmidler og mobbing. BRUK HUE har siden 2009 nådd over 600.000 barn, foreldre og lærere.

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud for alle opp til 18 år på chat, telefon og mail. Vi har støttet Kors på halsen i over 30 år, og er stolte over hva vi har fått til sammen.

Likestilling og mangfold

Vi i Telenor skal lede an i digitaliseringen av Norge, og utvikle fremtidens produkter og tjenester. For å klare dette er vi avhengig av en arbeidsstyrke med et bredt mangfold som gjenspeiler samfunnet. Vår ambisjon er blant annet å bedre kjønnsbalansen i selskapet og tiltrekke oss kvalifiserte kandidater fra begge kjønn i rekrutteringsprosesser. Som arbeidsgiver ønsker vi å gi like muligheter til alle, og det er helt nødvendig for oss å arbeide for mangfold og inkludering.

Open mind

Open Mind

Som arbeidsgiver ønsker vi å gi like muligheter til alle. Gjennom programmet Open Mind bidrar vi til å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Programmet, som startet i 1996 og gjennomføres i samarbeid med NAV, har to målgrupper: personer med nedsatt funksjonsevne og personer med høyere utdanning og innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU. I løpet av det ettårige programmet vil deltakerne opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Hele 75 prosent av de som har deltatt i programmet har fått fast jobb, enten i eller utenfor Telenor.

Les deltakernes egne historier