Klima og miljø

Telenor har et viktig samfunnsoppdrag og et stort samfunnsansvar. Vår teknologi gir oss muligheter til å utgjøre en forskjell i arbeidet med å redusere virkningene av klimaendringene. Som andre virksomheter, har vi også et ansvar for å redusere klima- og miljøavtrykk. Målet vårt er å bli karbon-nøytrale innen 2030.

Digitalisering kan bidra til å redusere klimagassutslippene med 15-20 prosent ifølge World Economic Forum. Vi jobber sammen med flere aktører i ulike industrier for å bidra til dette. For Telenor er det også viktig at våre fysiske ressurser forvaltes på best mulig måte, og at vi i økende grad har en sirkulær praksis knyttet til infrastruktur, eiendeler og utstyr både vi og kundene våre benytter. Vi har også forpliktet oss til vitenskapsbaserte klimamål, såkalte Science Based Targets (SBTi). Vi jobber for å nå 1,5-graders målet i Parisavtalen ved å redusere egne utslipp og stille krav om at våre leverandører gjør det samme.

Våre egne klima- og miljøtiltak

Telenor Norge er sertifisert etter ISO 14001:2015 standarden og vi forplikter oss til å sette miljøkrav i hele organisasjonen og jevnlig kontrollere at dette blir fulgt. I tillegg jobber vi kontinuerlig og målrettet med å få ned strømforbruket vårt gjennom effektiviseringstiltak.

 • telenorutstyr

  Gjenbruk av Telenor-utstyr

  Telenorselskapet Telway sørger for gjenbruk av Telenor-utstyr som kundene våre leier. Her får vi inn returnerte rutere, TV-bokser og annet kundeutstyr. Dette repareres, testes, vaskes og settes i stand, før de går ut til kundene på nytt. I alt får om lag 76 prosent av de returnerte produktene nytt liv på denne måten. 

 • elbil

  Elbiler, færre flyreiser og reduksjon av matsvinn

  I Telenor har vi endret vår praksis når det gjelder bilbruk. Vi har nå elbil som standard når det skal leases nye biler, og gradvis vil bilparken til Telenor bestå av kjøretøy som benytter fornybar energi. Når det gjelder flyreiser, har vi som mål å fly 50% mindre hvert år sammenlignet med snittet for de tre foregående årene. Vi har også vedvarende fokus på å kutte matsvinn i våre kantiner. 

 • basestasjon

  Opprydding av infrastruktur

  I 2022 stengte vi det gamle kobbernettet for våre egne kunder og flyttet dem over på nye, mer robuste og moderne løsninger på fiber og mobil. Vi er godt i gang med å rydde opp i linjenettet som ikke lenger er i bruk. Etter krav fra myndighetene, må Telenor likevel frem til høsten 2025 opprettholde linjenettet og bredbåndssentraler for kunder i selskaper som har leid seg inn i kobbernettet. Dessuten er en del av stolpene med kobber gjenbrukt til framføring av fiberkabler, og vil derfor bli stående. Opprydningen vil ta tid, men vi skal rydde opp. Miljøhensyn og ressursgjenvinning vil være førende i dette arbeidet, og gammelt utstyr ivaretas og gjenbrukes.

Våre strategiske innkjøp

99 prosent av våre totale utslipp kommer i dag fra varer og tjenester vi kjøper. Vi påvirker våre leverandører aktivt til å levere mer bærekraftig og forplikte seg til å sette vitenskapsbaserte mål. Med et betydelig innkjøpsvolum årlig, benytter vi innkjøpsmakten vår strategisk. Målet er at 66 prosent av våre innkjøp innen utgangen av 2025 foretas med leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål.

Klima- og miljøgevinster gjennom partnerskap

I samarbeid med våre partnere optimaliserer vi ressursbruk og reduserer avtrykk ved hjelp av data og kunstig intelligens.

Digital panteordning for kjettinger

Jern- og stålproduksjon står for mer enn syv prosent av det globale CO2-utslippet. Dette utgjør mer enn det dobbelte av flytrafikk og skipstrafikk til sammen. Innen bil- og anlegg er kjetting en forbruksvare. Telenor har vært med å utvikle en heldigital løsning der enhver kjettingeier enkelt kan sørge for at gammel kjetting blir gjenbrukt. Målet er at 100 prosent av kjettingen skal gjenvinnes.

Renere hav med IoT over mobilnettet

Skipsfarten slipper ut nærmere en milliard tonn klimagasser per år og er en næring som må redusere utslippene drastisk dersom vi skal nå verdens klimamål. Jotun har utviklet den fjernstyrte roboten «Jotun HullSkater» som benytter IoT med konnektivitet over mobilnettet vårt. Denne renser skrogene og minsker vannmotstanden som oppstår når alger og skjell gror på skip. Hvis alle skip i utfordrende operasjoner tar i bruk slike løsninger, vil vi kunne se reduksjon i årlige CO2-utslipp med minst 40 millioner tonn. Denne teknologien kan takket være vårt mobilnett bidra til å minske utslipp, gi renere hav og redusere miljøbelastningen.

5G-teknologi legger til rette for nullutslippstransport

Vår 5G-teknologi bidrar til at Yara Birkeland kan automatisere tunge industriprosesser og legge til rette for nullutslippstransport. Om få år vil Yara flytte sin lastebiltransport over til selvgående skip, som vil kunne frakte mellom 100 og 120 containere i døgnet fra Herøya til havnene i Brevik og Larvik – helt uten mannskap. Slik transport er helt avhengig av god nettdekning, som kan overføre store mengder data uten forsinkelser for å kunne gjennomføre operasjonene til både skip og kaianlegg.

Optimalisering av vannkraftproduksjon

Energi- og klimakrise gjør datainnsamling viktigere enn noen gang. Telenor samarbeider med Skagerak Energi om vannstandsmåling gjennom det felleseide selskapet - Where2O. Selskapets mål er å øke norsk vannkraftproduksjon med opp til en TWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til 50 000 husstander. 

Sensorer og IOT-nett bidrar til miljøbesparelser i jordbrukssektoren

Agdir Drift er et Arendalsbasert firma som utvikler teknologi og produkter som bidrar til å effektivisere og optimalisere gårdsdriften for den norske bonden, ved hjelp av sensorer og IOT-nett fra Telenor. Teknologi som dette vil kunne være med å bidra til forsyningssikkerhet, vannbesparelser, og reduserte klimafotavtrykk og miljøbelastninger i en verden som må tilpasse matproduksjonen etter klimaendringenes inntog. Ikke minst vil det gjøre hverdagen til bønder lettere, med mindre tid brukt på konstant overvåking av avlingen.