Generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS

Følgende vilkår gjelder fra 20. februar 2024.

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse generelle vilkårene gjelder for avtale om levering av tjenester fra Telenor Norge AS, org.nr 976 967 631, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, i disse vilkårene benevnt Telenor.

Avtaleparter er Telenor og den som er registrert som kunde hos Telenor, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle vilkårene. Der vilkårene kun gjelder en spesiell kundegruppe vil dette fremkomme spesifikt i den aktuelle bestemmelsen eller av sammenhengen i bestemmelsen.

For nærmere informasjon om tjenestene og spesielle vilkår for disse, se www.telenor.no/privat/vilkar eller kontakt Telenors kundeservice.

I tilfelle motstrid går spesielle vilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som er gitt tilgang til tjenestene av kunden. Vilkårene omfatter også dennes bruk. Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenestene om at opplysninger om bruk av tjenestene vil kunne bli utlevert til kunden.

Hvis en kunde tar i bruk Telenors tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale om dette, anses vedkommende å ha akseptert Telenors generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.

Telenor kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.

2. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal forbrukere oppgi navn, fødselsnummer eller fødselsdato, bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

Juridiske personer som bedrifter og sammenslutninger som inngår avtale på vegne av et kollektiv av kunder, skal oppgi navn, organisasjonsnummer eller kontaktperson. Det skal også opplyses om telefonnummer eller annen kontakt-, post-/e-post og fakturadresse.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse.

Kunden skal snarest mulig melde adresseendring, herunder endring i elektroniske kontaktadresser og andre endringer av betydning, primært på kundens kontaktsider hos Telenor (Mitt Telenor/Mine Sider).

Dersom Telenor ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Telenor ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden er ansvarlig for eventuelt gjenåpningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding.

3. Elektroniske nummer og adresser

Telenor tildeler kunden bruksrett til kommunikasjonsnummer- og adresser, for eksempel mobil- og fasttelefonnummer, e-postadresser og IP-adresser samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden og dennes brukere. Eksempler er SIM-kort, eSIM, PIN-kode, brukernavn og passord. Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer og -adresser, kort og koder gis kunden tilgang til og knyttes til bruken av tjenesten som kunden har inngått avtale med Telenor om.

Det kan være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer og -adresser, som Telenor har tildelt kunden. Telenor vil, så langt det er mulig, varsle kunden i rimelig tid forut for endringen. Telenor er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført etter denne bestemmelsen.

4. Kredittvurdering mv

Når avtaleforholdet forutsetter at Telenor skal yte kunden kreditt, har Telenor rett til å foreta en kredittvurdering av kunden.

Telenor kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne. Hensikten med kredittgrensen er å sikre kunden mot uønsket økning i sitt forbruk, samt å begrense risikoen for tap for Telenor.

Telenor kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenester eller stiller sikkerhet. Telenor kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt.

Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Telenor i særlige tilfeller stenge for videre bruk av tjenesten uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

5. Priser og gebyrer

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.telenor.no.

6. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd.

Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis.

Hvis fakturabeløpet er under et minimumsbeløp overføres dette til neste faktura.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Telenor innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

7. Markedsføring

Markedsføring av tjenester levert av Telenors merkenavn Talkmore er å regne som markedsføring fra Telenor Norge AS (Telenor). Kunden vil motta markedsføring av tjenester fra Telenor i tråd med norsk markedsføringslovgivning. Markedsføring kan omfatte andre tjenester enn de(n) allerede avtalte tjenesten(e) fra Telenor.

8. Angrerett

Kunde som kjøper tjenester ved fjernsalg eller utenfor fast forretningslokale kan gå fra avtalen (angre) uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Telenor har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Om kunden har bedt om å få oppstart av levering av tjenesten før angrefristens utløp, skal kunden betale for kostnader som har påløpt hvis kunden angrer.

Er tjenesten levert fullt ut før utløpet av angrefristen går angreretten tapt om leveringen har begynt med kundens uttrykkelige forhåndssamtykke og kunden har erkjent at angreretten vil gå tapt. Dette gjelder ikke ved dørsalg.

Kunden har ikke angrerett ved kjøp av digitalt innhold om kunden har bedt om at levering av innholdet skal begynne før angrefristens utløp og også har erkjent at angreretten bortfaller.

9. Taushetsplikt

Telenors ansatte og medarbeidere som ikke er fast ansatt har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

Telenor kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

10. Behandling av personopplysninger

Telenor behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Se informasjon om Telenors behandling av personopplysninger i Telenors personvernerklæring.

For enkelte tjenester og prosesser, hvor Telenor behandler personopplysninger på vegne av kunden for spesifikke formål fastsatt av kunden, vil behandlingen av personopplysninger i tillegg være regulert av særskilte vilkår og/eller egen avtale.

11. Bindingsavtale

Har forbruker inngått avtale hvor det gis en økonomisk fordel, kan Telenor avtale bindingstid på opptil 12 måneder, eventuelt i særlige tilfeller opptil 24 måneder.

Ved oppsigelse i bindingstiden vil det bli foretatt et sluttoppgjør, som gjenspeiler den økonomiske fordelen som ble avtalt, som for eksempel krav om innbetaling av restsummen for utstyr.

Kunden kan også bli ilagt administrasjonsgebyr som følge av oppsigelse i bindingstiden.

12. Endringer i tjenester, priser og vilkår

Telenor har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan Telenor gjøre endringer i priser og i vilkår. Telenor skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i tjeneste, priser og vilkår, kan forbruker heve avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Forbruker som har inngått bindingsavtale kan bare heve avtalen uten ekstra kostnader om endringen er til ugunst for forbruker.

13. Fellesfakturerte tjenester

Kunden kan sperre for tilgang til fellesfakturerte tjenester ved å henvende seg til Telenors kundeservice. Kunden kan sette beløpsgrense for bruk av slike tjenester.

Klage på fakturering av fellesfakturerte tjenester kan rettes til Telenor eller direkte til tilbyder av tjenesten. Telenor er ansvarlig for klagebehandling overfor kunden.

14. Bruksbegrensninger, endringer og nødvendige tiltak i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har Telenor rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene.

Kundens tilgang til tjenester og nettet kan også begrenses helt eller delvis i særskilte tilfeller av offentlig myndighet, for eksempel i en krise- eller beredskapssituasjon eller i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Telenor er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

Telenor har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker.

Såfremt slike tiltak medfører avbrudd i leveransen til kunden har denne rett til kompensasjon etter standardiserte satser, se også punkt 18.

15. Ansvar ved tilknytning til Telenors nett

I den grad levering av avtalte tjenester forutsetter fysisk tilknytning til Telenors nett, har Telenor rett til vederlagsfritt å etablere og plassere nye, og/eller endre eksisterende, installasjoner på, over, under eller gjennom kundens eiendom. Telenor skal informere kunden om slike inngrep, og kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres.

Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som Telenor plasserer på kundens eiendom til bruk for tilknytningen. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av strøm der dette er nødvendig.

Hvis kunden ønsker en annen plassering av nødvendige installasjoner enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Telenor, kan Telenor kreve at kunden dekker merkostnadene ved både etablering, vedlikehold og feilretting.

Hvis kunden ønsker en tilknytning som ikke omfattes av Telenors leveringsforpliktelser kan Telenor unnlate å inngå avtale eller kreve at kunden dekker kostnadene for tilknytningen, samt nødvendig vedlikehold og feilretting.

Telenor er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningen til og med første tilknytningspunkt.

Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på eget, internt nett fra første tilknytningspunkt og på utstyr tilknyttet eget nett.

Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyr og programvare, som er Telenor eiendom, herunder konfigurasjon, uten Telenors samtykke. Telenors utstyr og programvare må ikke leies ut eller på annen måte overlates til uvedkommende.

Kunden bærer risikoen og har ansvaret for at Telenors utstyr og programvare sikres på betryggende måte og ikke påføres skade. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr.

Kunden er ansvarlig for eget utstyr som kobles til Telenors nett eller som på annen måte benyttes til bruk av Telenors tjenester. Utstyret skal være av en slik art og brukes på slik måte at det verken er til skade eller urimelig ulempe for Telenor, Telenors nett eller Telenors øvrige kunder.

16. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr/ kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme som benyttes for tilgang til tjenestene ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget tilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene. Kunden skal bruke adgangskoder som for eksempel PIN-kode på SIM-kort og kode til skjermlås eller andre sikkerhetsmekanismer, såfremt utstyret har slike funksjoner.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr/kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme er tapt eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Telenor, samt straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene. Telenor vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement, eller iverksette andre tiltak, for eksempel sende ut nytt passord eller kort/kode. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

17. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv

Den som er registrert som kunde, er ansvarlig for betaling av de tjenester som Telenor leverer i henhold til avtalen.

Har kunden gitt tilgang til sin telefon eller annet utstyr til en annen, svarer kunden for dennes bruk. Forbruker skal ikke betale for uvedkommendes bruk dersom denne har fått tilgang til telefonen eller utstyret uten kundens medvirkning, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor.

Forbruker svarer for inntil kr 1200 for uvedkommendes uberettigede bruk før forbruker har meldt fra til Telenor.

Har forbruker utvist grov uaktsomhet, er forbruker likevel ansvarlig for inntil kr 12000.

Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr/kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme, er ansvaret ubegrenset.

Telenor er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at melding har kommet frem til Telenor, med mindre kunden har opptrådt svikaktig.

Telenor skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

I tilfelle av misbruk av ID er den hvis ID er misbrukt, ansvarsfri overfor Telenor. Med misbruk av ID menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Telenor i en annens navn.

Ansvarsfrihet forutsetter at kunden, innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil Telenor politianmelde forholdet.

18. Feilmelding, reklamasjon mv

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor Telenors ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meldes Telenor.

Før kunden melder feil til Telenor, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr.

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor Telenors ansvarsområde og kunden burde ha forstått dette, kan Telenor kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Telenors feilsøking.

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom kunden ikke gir Telenor melding om dette innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det.

Telenor skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel, iverksette tiltak for å rette dette.

Kunden skal sørge for at Telenor gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

19. Telenors ansvar - kompensasjon

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom Telenor ikke leverer tjenesten innen den frist som er avtalt. Se her for nærmere informasjon om standardiserte satser › Tilsvarende gjelder om kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved tjenesten.

På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet. Dette anses ikke som en slik feil eller mangel ved tjenestene.

20. Erstatning

20.1 Direkte tap Overfor forbrukere er Telenor ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Telenor godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor Telenors kontroll og som Telenor ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. Overfor andre kundegrupper, som for eksempel bedrifter eller sammenslutninger, er Telenor kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Telenors side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

20.2 Indirekte tap Telenor er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Telenors side. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt, samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

20.3 Telenors samlede ansvar Telenors samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 50000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Telenors side.

20.4 Ansvarsfrihet Telenor er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart.

20.5 Skade påført kundens eiendom/eiendeler Ved montering, installasjon og kabelføring og annet arbeid plikter Telenor å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom og eiendeler for øvrig. Telenor plikter å erstatte skade utover det som er nødvendig for arbeidet når skaden skyldes uaktsomhet fra Telenors side.

20.6 Kundens data Telenor utøver ingen kontroll over innholdet av data som kunden sender eller mottar ved bruk av tjenestene eller innhold som er lagret på kundens utstyr, og har heller intet ansvar for dem. Telenor har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av kundens data, avbrudd, ikke-leverte data, feilaktig leverte data eller lignende med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Telenors side.

21. Kundens mislighold

21.1 Stenging ved betalingsmislighold Ved betalingsmislighold vil Telenor sende varsel og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente.

Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Telenor stenge for videre bruk av Telenors tjenester. Telenor kan også i slike tilfeller begrense kundens tilgang til tjenestene. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør Telenor oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste.

21.2 Stenging/nedkobling i andre misligholdstilfeller Telenor kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden;1. ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, jf. pkt. 2,2. utsetter Telenors infrastruktur, nett eller tjenester for skade eller forstyrrelser,3. ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse, jf. pkt. 4, 4. opptrer i strid med gjeldende lov og øvrig regulering, eller5. på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker Telenor, Telenors representanter eller andre.

Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt, kan Telenor stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold.

Før Telenor iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

Dersom kunden flytter uten å varsle Telenor kan Telenor koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt kundeforhold på kundens fraflyttede adresse.

21.3 Gjenåpningsgebyr Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

22. Oppsigelse eller heving

22.1 Kundens oppsigelse eller heving Kunden kan si opp avtaleforholdet med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Telenors side.

22.2 Telenors oppsigelse eller heving Hvis det er saklig grunn, kan Telenor si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

Telenor kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Telenor, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Ved avslutning av avtaler med sammenslutninger vil beboernes individuelle avtale samtidig opphøre.

23. Overdragelse

23.1 Overdragelse internt i Telenor ASA Rettigheter og plikter i avtaleforholdet kan overdras mellom norske selskaper i konsernet Telenor ASA.

23.2 Overdragelse fra kunden Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Telenors kundekrav med mindre noe annet følger av norsk rett. Avtalen med tidligere kunde anses opphørt ved betaling av sluttoppgjør. Ved overdragelse påløper normalt etableringspris.

Kunden må skriftlig informere Telenor om enhver overdragelse. I denne forbindelse må den samme informasjon som er nevnt i punkt 2, gis Telenor.

24. Klager og klagebehandling

Forbrukere og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Telenors avgjørelse i klagesak på Telenors leveranse av ekomtjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

EUs klageportal kan også brukes hvis forbruker ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr. Ved klage via EUs klageportal må klager registrere følgende e-postadresse i klageportalens klageskjema: telenor.klager@telenor.com.

For begge klageordninger må kunden først ha rettet skriftlig klage til Telenor uten at saken er løst i minnelighet.

25. Tvister

Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Asker og Bærum tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for forbrukere.