Advokatforsikring for Telenor-kunder med Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring

Forsikringsvilkår av 01.01.2021

1. Parter – hvem har rettigheter og plikter etter denne forsikringsavtalen

Det er inngått kollektiv forsikringsavtale mellom Telenor AS ("Telenor" eller "Forsikringstaker") og HELP Forsikring AS ("Selskapet") til fordel for bruker av et Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring i Telenor.

Forsikringstaker er Telenor. Hver bruker av et Telenor Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring er sikret etter forsikringsavtalen. Det er kun bruker av abonnementet som er sikret, ikke Telenor-kunden.

Forsikringen gjelder for brukeren av et gyldig og løpende Telenor Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring, jf. Lov om Forsikringsavtaler ("FAL") § 9-2 (a). I det følgende betegnes brukeren som "Medlem".

Forsikringspremien betales av som en del av mobilabonnementet, jf. FAL 9-2 (e). Ved tegning av et Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring inntrer automatisk medlemskap i den kollektive forsikringsavtalen, jf. FAL § 9-2 (b) og (c). Etter tegning har Medlemmet ikke mulighet til å si opp forsikringen, da forsikringen er en obligatorisk del av Trygg-abonnementet med Trygg ID-tyveriforsikring, jf. FAL 3-6 tredje ledd.

2. Forsikringsperiode og forsikringsbevis

Forsikringsperioden for den kollektive forsikringsavtalen er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk. Medlemmene har rettigheter etter den kollektive forsikringsavtalen, og forsikringsperioden kan derfor bli kortere enn 12 måneder dersom Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring tegnes i forsikringsperioden. Telenor står fritt til å si opp eller fornye forsikringen.

Telenor plikter å gi Medlemmene informasjon om forsikringen i forsikringstiden, og informasjon ved opphør, jf. FAL §§ 9-2 (f), 9-3 og 9-6, jf. § 9-2 (d).

Fortegnelse over medlemmer føres av Telenor, jf. FAL § 9-2 (c), og medlemmene skal motta forsikringsbevis fra Telenor.

Selskapet har anledning til å endre forsikringsvilkårene i samsvar med § 9-7, jf. § 3-8 ved hvert hovedforfall.

Forsikringen sies opp dersom Medlemmets Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring opphører, jf. FAL § 9-2 (g). Videre vil forsikringen sies opp dersom samarbeidsavtalen mellom Telenor og Selskapet opphører. Dette ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato.

3. Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen gir rett til juridisk hjelp knyttet til tilfeller der Medlemmet blir utsatt for identitetstyveri, krenkende nettpubliseringer eller misbruk av betalingsinstrument (debet- eller kredittkort), slik dette er definert i punkt 9. Selskapet gir hjelp til forebygging og advokatbistand hvis identitetstyveri, en krenkende nettpublisering eller misbruk av et betalingsinstrument (debet- eller kredittkort) inntreffer, se punkt 3.1 og 3.2 nedenfor. 

Forsikringen dekker Medlemmets behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpsbehovet som advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden. Skadetilfelle må være meldt i forsikringsperioden ("claims made").

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt, Medlemmets behov for psykologbistand og økonomisk tap som følge av identitetstyveri og krenkende nettpublisering. Beløpsgrenser, krav for og vurdering av utbetaling er nærmere regulert i punkt 3.4.

Medlemmet er dekket i egenskap av privatperson, og handlingen/krenkelsen må være knyttet til vedkommende som privatperson. Krenkelse/handling mot Medlemmet som deltaker i- eller medlem av en gruppe (av politisk, religiøs eller annen motivasjon) er ikke dekket. 

Foreligger det flere kravstillere etter den samme handling/krenkelse og kravstillerne har like – eller i det vesentlige likeartede interesser – kan selskapet anmode om at kravstillerne benytter samme advokat. Er det flere kravstillere med like – eller i det vesentlige likeartede interesser –  er selskapets ansvar uansett begrenset til én forsikringssum. Begrensningen gjelder også om det er flere selskap som har dekning for forskjellige parter.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

3.1 Rådgivning

Medlemmet har, i de tilfeller hvor det foreligger rettslig grunnlag, rett til inntil 15 timer advokatbistand per år knyttet til følgende punkter:

Identitetstyveri, avgrenset til:

 • Før Skaden:

  - Hvordan identitetstyveri skjer, og hva man kan gjøre for å forhindre det.

 • Etter Skaden:

  - Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden.

  - Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse.

  - Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav og bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser.

Krenkende nettpublisering, avgrenset til:

 • Før Skaden:

  - Forebygge krenkelser på nettet, herunder råd om personvernregler knyttet til bruk av sosiale medier

 • Etter Skaden:

  - Politianmeldelse av lovstridig publisering på internett

  - Sletting av publisert informasjon/bilde, dersom dette kan oppnås ved dialog med part som har lagt ut informasjon/bilde, nettsted der publiseringen har skjedd, eller ved behandling av sak gjennom ordinære tvisteløsningsorganer

  - Opphavsrett til fotografier som har blitt publisert på internett, nærmere bestemt opphavsrett til egne bilder og tilfeller der Medlemmet er avbildet uten å ha avgitt samtykke

  - Etterforskning av Skaden hos politiet

  - Økonomisk tap oppstått som direkte følge av Skaden, samt tap av ikke-økonomisk art (oppreisning), nærmere bestemt:

  - Vurdere hvorvidt det er rettslig grunnlag for å fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder slik dette er definert i punkt 9.

  - Fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder der det er rettslig grunnlag for slikt erstatningskrav.

  - Dialog og forhandlinger med nettsted ved misbruk av personopplysninger.

Misbruk av betalingsinstrument (debet- og kredittkort), avgrenset til:

·       Før Skaden:

o   Hvordan misbruk av debet- og kredittkort skjer, og hva man kan gjøre for å redusere sannsynligheten for misbruk.

·       Etter Skaden bistår HELP med sak mot finansinstitusjoner​ eller lignende institusjoner ihht. finansavtaleloven:

o   Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden.

o   Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse.

o   Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til å forsøke å få erstattet tap, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser,

o   Bistå med klage til Finansklagenemnda, og rettslig behandling i domstolen.

Dette gjelder med unntak av:

 • Kjøpsrettslige krav mot annen kredittgiver enn selger, jf. finansavtaleloven § 54 b

 • Krav om økonomisk tap oppstått som følge av Medlemmets verv, yrkes- eller næringsforhold

 • Krav om oppreisning knyttet til Medlemmet som næringsdrivende

 • Misbruk av Medlemmets bedriftskort (debet- eller kredittkort), også kjent som Corporate Card

 • Teknisk bistand til innhenting av dokumentasjon og teknisk bistand til sletting av innhold på nettet

 • Privat straffesak

 • Varemerke-, design- og patentrettigheter 

 • Tvister mot Selskapet, Telenor, eller rådgivning i saker der det er interessemotsetning mellom Medlemmet og Selskapet eller Telenor.

 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, streik/lock-out, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller tilsvarende force majeure hendelser

3.2 Tvist

Advokatbistand for tvister nevnt i punkt 3.1 gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

Ved tvist dekkes inntil 2 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3.2, og maksimalt 2 tvister per kalenderår. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

Det er oppstått tvist dersom et fremsatt krav er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

3.3 Egenandel ved tvist

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 1.500,-

3.4 Dekning økonomisk tap

I tillegg til rettshjelp etter punkt 3.1 og 3.2 har Medlemmet krav på økonomisk erstatning fra Selskapet innenfor følgende punkter knyttet til identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer (ikke misbruk av betalingsinstrument):

 • Tap av lønnsinntekt 15.000 kroner

 • Annet økonomisk tap 100.000 kroner

 • Psykologbistand 15.000 kroner

Forsikringen dekker bare økonomisk tap der Medlemmet er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

 • Det foreligger en skade i form av et identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering slik dette er definert i punkt 9,

 • Det kan dokumenteres et økonomisk tap som en direkte følge av hendelsen/skaden Medlemmet har blitt utsatt for, samt

 • Den krenkende part enten har skjønt eller burde ha skjønt at identitetstyveriet eller den krenkende nettpubliseringen var egnet til å påføre Medlemmet skade og et økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt hvis krenkende informasjon er lagt ut eller delt ved et uhell, men likevel er egnet til å påføre Medlemmet et økonomisk tap.

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter det dokumenterte økonomiske tap i form av bekreftelse fra arbeidsgiver, lønnsslipp, betalingskrav fra psykolog eller annen dokumentasjon som konstaterer størrelsen på et økonomisk tap for Medlemmet.

Medlemmet plikter å forebygge og begrense skaden og det økonomiske tapet. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme begivenhet/hendelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

Selskapet har rett til å inkludere utbetalt beløp for økonomisk tap i et eventuelt erstatningskrav som fremmes på vegne av Medlemmet ovenfor en krenkende part/motpart etter punkt 3.1. Dette slik at den andel av erstatningsbeløpet som skriver seg til utbetaling skjedd fra Selskapet, tilfaller Selskapet dersom en motpart på et senere tidspunkt betaler erstatning til Medlemmet.

Selskapet dekker kun økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Medlemmets arbeidsgiver, NAV, bank/kortselskap eller andre ordninger som er ment for å beskytte Medlemmet mot økonomisk tap og/eller svindel.

Egenandel etter finansavtaleloven § 35 dekkes av Medlemmet.

4. Hvordan tar Medlemmet forsikringen i bruk

Dersom Medlemmet oppdager at han/hun er utsatt for identitetstyveri,krenkende nettpublisering eller misbruk av et personlig betalingsinstrument, må Medlemmet snarest mulig ta kontakt med Selskapet:

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Dersom Medlemmet ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om ID-tyveriet, den krenkende publiseringen eller misbruket av et personlig betalingsinstrument, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Krav må uansett meldes innen utløpet av Medlemmets forsikringsforhold med Selskapet, jf. punkt 3.

5. Medlemmets plikter

Medlemmet må snarest mulig politianmelde identitetstyverie, nettkrenkelsen eller misbruket av personlig betalingsinstrument. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal deretter sendes Selskapet. Alternativt kan Medlemmet kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Et Medlem som har rett til å bruke et debet- eller kredittkort skal bruke det i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk, og skal herunder ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet (debet-/kredittkortet) så snart instrumentet er mottatt. I tillegg skal Medlemmet uten ugrunnet opphold underrette bank eller kortutsteder, eller den institusjonen har oppgitt, dersom Medlemmet blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentet, eller på uautorisert bruk.

Medlemmet kan holdes ansvarlig for egenandel/kostander i forbindelse med misbruk av personlig betalingsinstrument, jf. finansavtaleloven § 35.

Medlemmet må fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Medlemmet må sørge for, eventuelt med Selskapets bistand, å melde fra til aktuell institusjon/utsteder/foretak/nettsted straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie.

Dersom Medlemmet over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Medlemmets rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av identitetstyveriet, den krenkende nettpubliseringen eller misbruk av et personlig betalingsinstrument. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av identitetstyveriet, den krenkende publiseringen eller misbruket av et personlig betalingsinstrument er begrenset i rimelig grad.

Etter innmelding av sak vil Medlemmet bli kontaktet av en HELP-advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Medlemmet ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Medlemmets eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Medlemmets valg, dekkes kun etter forespørsel fra Medlemmet.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Medlemmet av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Medlemmet etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest tre måneder etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Medlemmet ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over eventuelt øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Innenfor maksimalgrensen for rettshjelp inntil 2 millioner kroner, se punkt 3.2, dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på 2 millioner kroner per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Medlemmet gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Medlemmets interesser. Selskapet legger til grunn at det har Medlemmets tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. Medlemmet samtykker til at Telenor og Selskapet kan utveksle opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

Medlemmet samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

8. Bistand i klagesaker

8.1 Selskapets klagenemnd

Dersom Medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til:

HELP Forsikring AS

Postboks 1870

0124 Oslo

E-post: post@help.no

Telefon: 22 99 99 99

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Medlemmet skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Medlemmet etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

8.2 Annen klagenemnd

Medlemmet kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. FAL § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

9. Definisjoner

Telenor-kunde: Person registrert som kunde hos Telenor, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten.

Medlem: Bruker av et Telenor Trygg-abonnement med Trygg ID-tyveriforsikring.

Selskapet: HELP Forsikring AS

Identitetstyveri: Alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Medlemmets identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i Medlemmets navn.

Krenkende nettpublisering: Krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.

Krenkende: Informasjon på internett som for eksempel er lagt ut uten nødvendig tillatelse, den er truende, trakasserende, gjentakende og likner mobbing, eller er ulovlig etter regler om personvern og/eller vern om privatlivet.

Åpne og fritt tilgjengelige kilder: Nettsider, forum, blogger, medier osv. som er åpne eller tilnærmet åpne for allmenheten. Tilgang til kilden er ikke begrenset til en krets personer, krever ikke medlemskap, tilhørighet, eller stiller andre kriterier for tilgang, som allmenheten generelt ikke kan oppfylle/etterkomme.

Betalingsinstrument: Personlig debet- eller kredittkort utstedt etter avtale mellom kunden og bank/kortutsteder, og som kunden benytter for å foreta en betaling/betalingstransaksjon.

Misbruk av betalingsinstrument: Alle situasjoner hvor det foreligger et tap som skyldes uautoriserte betalinger, betalingstransaksjoner eller trekk fra Medlemmets personlige debet- og/eller kredittkort, herunder uttak fra minibank, betaling i butikk og nettkjøp.

Tap av lønnsinntekt: Økonomisk tap som følge av at Medlemmet må ta fri fra arbeidet sitt på grunn av Skaden, og arbeidsgiver ikke utbetaler lønn for den aktuelle perioden.

Annet økonomisk tap: Økonomisk tap som følge av Skaden som ikke er knyttet til tapte lønnsinntekter.  

Psykologbistand: Medlemmets behov for profesjonell psykologisk hjelp etter å ha opplevd identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering.

Skadevolder: Person som har begått identitetstyveri, publisert krenkende informasjon om Medlemmet på internett eller misbrukt Medlemmets personlige betalingsinstrument slik dette er definert i punkt 9.

Skade: Hendelse hvor Medlemmet er utsatt for et identitetstyveri og/eller en krenkende nettpublisering eller misbruk av et personlig betalingsinstrument slik det er definert i punkt 9.

10. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.