Forsikringsvilkår av 1. januar 2018

1. Forsikringens parter

1.1 Forsikringsgiver

HELP Forsikring AS (heretter kalt Selskapet)
Essendropsgate 3, Majorstua
Postboks 1870 Vika
0368 Oslo 

1.2 Forsikringstaker

Forsikringen gjelder for den som har et gyldig og løpende mobilabonnement i Telenor og er nevnt i forsikringsbeviset, samt for medlemmer av dennes Husstand (heretter kalt Sikrede). Se definisjon av husstand i punkt 9.

2. Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder identitetstyveri og krenkende publiseringer på internett som er inntruffet og konstatert i forsikringsperioden. Perioden fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom Sikrede hadde grunn til tro at et identitetstyveri eller en publisering var i ferd med å skje ved tegning, gjelder ikke forsikringen for dette tilfellet. 

3. Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen gir rett til juridisk hjelp knyttet til tilfeller der Sikrede blir utsatt for identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i punkt 9. Selskapet gir hjelp til forebygging og juridisk bistand hvis identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering inntreffer, se punkt 3.1 og 3.2 nedenfor. 

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Sikrede for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen, økonomisk tap som følge av Skaden og Sikredes behov for psykologbistand. Beløpsgrenser, krav for og vurdering av utbetaling er nærmere regulert i punkt 3.3.

Forsikringstager er dekket i egenskap av privatperson, og handlingen/krenkelsen må være knyttet til vedkommende som privatperson. Krenkelse/handling mot sikrede som deltaker i- eller medlem av en gruppe (av politisk, religiøs eller annen motivasjon) er ikke dekket. 

Foreligger det flere kravstillere etter den samme handling/krenkelse og kravstillerne har like – eller i det vesentlige likeartede interesser – kan selskapet kreve at kravstillerne benytter samme advokat. Er det flere parter på én side er selskapets ansvar begrenset til én forsikringssum. Begrensningen gjelder også om det er flere selskap som har dekning for forskjellige parter.

3.1 Dekningsområder rettshjelp

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og for domstolen, i de tilfeller det er rettslig grunnlag for det, knyttet til følgende punkter:

 • Identitetstyveri, avgrenset til:
  o Før Skaden:
          - Hvordan identitetstyveri skjer, og hva man kan gjøre for å forhindre det.
  o Etter Skaden:
          - Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden.
          - Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse.
          - Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på                         kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav og bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser.
 • Krenkende nettpublisering, avgrenset til:
  o Før Skaden:
          - Forebygge krenkelser på nettet, herunder råd om personvernregler knyttet til bruk av sosiale medier
  o Etter Skaden:
          - Politianmeldelse av lovstridig publisering på internett
          - Sletting av publisert informasjon/bilde, herunder dialog med part som har lagt ut informasjonen
          - Opphavsrett til fotografier som har blitt publisert på internett, nærmere bestemt opphavsrett til egne bilder og tilfeller der Sikrede er avbildet uten å ha avgitt samtykke
          - Etterforskning av Skaden hos politiet
          - Økonomisk tap oppstått som direkte følge av Skaden, samt tap av ikke-økonomisk art (oppreisning), nærmere bestemt
              • Vurdere hvorvidt det er rettslig grunnlag for å fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder slik dette er definert i punkt 9.
              • Fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder der det er rettslig grunnlag for slikt erstatningskrav.
           - Dialog og forhandlinger med nettsted ved misbruk av personopplysninger.

Dette gjelder med unntak av:

- krav om økonomisk tap oppstått som følge av Sikredes næringsforhold
- krav om oppreisning knyttet til Sikrede som næringsdrivende
- teknisk bistand til innhenting av dokumentasjon og sletting av innhold på nettet
- privat straffesak
- varemerke-, design- og patentrettigheter 

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

3.2 Dekningsomfang rettshjelp

Sikrede har krav på advokatbistand etter punkt 3.1 med inntil 15 timer juridisk rådgivning i året i saker der det ikke foreligger tvist. Ved tvist dekkes inntil 2 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3.1, og maksimalt 2 tvister per kalenderår. Se også bestemmelser i punkt 5 og 6. 

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

3.2.1 Egenandel ved tvist

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 1.500,-

3.3 Dekning økonomisk tap

I tillegg til rettshjelp etter punkt 3.1 og 3.2 har Sikrede krav på økonomisk erstatning fra Selskapet innenfor følgende punkter knyttet til Skaden:

Tap av lønnsinntekt 15.000,-
Annet økonomisk tap 100.000,-
Psykologbistand 15.000,-

Forsikringen dekker bare økonomisk tap der Sikrede er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:
    • det foreligger en skade i form av et identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering slik dette er definert i punkt 9,
    • det kan dokumenteres et økonomisk tap som en direkte følge av hendelsen/skaden Sikrede har blitt utsatt for, samt
    • den krenkende part enten har skjønt eller burde ha skjønt at identitetstyveriet eller den krenkende nettpubliseringen var egnet til å påføre Sikrede skade og et økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt hvis krenkende informasjon er lagt ut eller delt ved et uhell, men likevel er egnet til å påføre Sikrede et økonomisk tap. 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter det dokumenterte økonomiske tap i form av bekreftelse fra arbeidsgiver, lønnsslipp, betalingskrav fra psykolog eller annen dokumentasjon som konstaterer størrelsen på et økonomisk tap for Sikrede.

Sikrede plikter å forebygge og begrense skaden og det økonomiske tapet. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme begivenhet/hendelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

Selskapet har rett til å inkludere utbetalt beløp for økonomisk tap i et eventuelt erstatningskrav som fremmes på vegne av Sikrede ovenfor en krenkende part/motpart etter punkt 3.1. Dette slik at den andel av erstatningsbeløpet som skriver seg til utbetaling skjedd fra Selskapet, tilfaller Selskapet dersom en motpart på et senere tidspunkt betaler erstatning til Sikrede. 

Selskapet dekker kun økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Sikredes arbeidsgiver, NAV, bank/kortselskap eller andre ordninger som er ment for å beskytte Sikrede mot økonomisk tap og/eller svindel.

4. Hvordan tar Sikrede forsikringen i bruk

Dersom Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering, må Sikrede snarest mulig ta kontakt med Selskapet:

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Dersom Sikrede ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om identitetstyveriet eller publiseringen, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

5. Sikredes plikter

Sikrede må snarest mulig politianmelde identitetstyveriet eller nettkrenkelsen. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal deretter sendes Selskapet. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Sikrede må fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Sikrede må sørge for, eventuelt med Selskapets bistand, å melde fra til aktuell institusjon/utsteder/foretak/nettsted straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie.

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Sikredes rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av identitetstyveriet og den krenkende nettpubliseringen. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av identitetstyveriet eller den krenkende publiseringen er begrenset i rimelig grad.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en HELP-advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter forespørsel fra Sikrede.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Innenfor maksimalgrensen for rettshjelp inntil 2 millioner kroner, se punkt 3.2, dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på 2 millioner kroner per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

8. Bistand i klagesaker

8.1 Selskapets klagenemnd

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Sikrede kontakter da sin HELP-advokat direkte, eller sender klagen til post@help.no.

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. 

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem. 

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader. 

8.2 Annen klagenemnd

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no.

9. Definisjoner

Identitetstyveri: Alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Sikredes identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i Sikredes navn.

Krenkende nettpublisering: Informasjon er publisert om Sikrede i åpne eller fritt tilgjengelige kilder på internett, og innholdet av informasjonen er egnet til å være krenkende for Sikrede. 

Krenkende: Informasjon på internett som for eksempel er lagt ut uten nødvendig tillatelse, den er truende, trakasserende, gjentakende og likner mobbing, eller er ulovlig etter regler om personvern og/eller vern om privatlivet.

Selskapet: HELP Forsikring AS

Husstand: Inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, samt hjemmeboende barn under 20 år. Hjemmeboende barn er barn med bostedsadresse hos Sikrede.

Tap av lønnsinntekt: Økonomisk tap som følge av at Sikrede må ta fri fra arbeidet sitt på grunn av Skaden, og arbeidsgiver ikke utbetaler lønn for den aktuelle perioden.

Annet økonomisk tap: Økonomisk tap som følge av Skaden som ikke er knyttet til tapte lønnsinntekter.  

Psykologbistand: Sikredes behov for profesjonell psykologisk hjelp etter å ha opplevd identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering.

Skadevolder: Person som har begått identitetstyveri eller publisert krenkende informasjon om Sikrede på internett.

10. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.