Fjernkontroll T-We Boks I

i

Bruk samme fjernkontroll på T-We boks I og TV

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks I til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

 1. Skru på TV-en og T-We boksen. 
 2. Hold talltastene 1 og 3 inne samtidig i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt [Av/På TV]-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
 3. Hold Mute-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på tv-skjermen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang. Slipper du for sent, vil fjernkontrollen fortsette å lete videre etter en annen TV. 
 4. Test om volumtastene virker.
 5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen. Trykk på [Av/På] knappen på T-We boksen. [Av/På TV]-tasten vil blinke to ganger. Fjernkontrollen til T-We boksen vil nå også virke mot TV-en din.
i

Koble sammen fjernkontroll og T-We boksen

 1. Skru på TV-en og T-We boksen (dekoderen)
 2. Sett boksen i sammenkoblingsmodus. Dette gjør du ved å åpne frontpanelet på T-We boksen, og trykke inn tastene pil opp og pil ned samtidig. Du kan nå se kanallisten på skjermen og markøren vil hoppe frem og tilbake mellom kanalene. Dette er normalt. 
 3. Meldingen «Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen» skal nå vises på TV-skjermen. 
 4. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Det gjør du ved å holde tastene Menu og OK inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/På]-knappen på T-We boksen lyser konstant, slipper du tastene igjen. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus i 30 sekunder.
 5. Følg nå anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og T-We boksen.
i

Programmere fjernkontroll

Du kan programmere funksjoner fra andre IR-baserte fjernkontroller. Dette kan brukes hvis funksjonene du allerede har programmert ikke virker helt som forventet, eller du for eksempel ønsker å legge til volumkontroll fra et eksternt lydanlegg. Nesten alle fjernkontroller er IR-baserte. Bare i spesielle tilfeller vil fjernkontrollen ikke være IR-basert.

 1. Hold talltastene [4] og [6] samtidig inne i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt  [Av/På TV]-knappen. 
 2. Hold/Legg de to fjernkontrollene mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 3. På Telenor-fjernkontrollen: Trykk på den knappen som du ønsker å programmere.
 4. På fjernkontrollen som du skal kopiere funksjonen fra: Trykk inn knappen som du vil kopiere til Telenor-fjernkontrollen.
 5. Mens du holder knappene inne: Pass på at de to fjernkontrollene fortsatt er vendt mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 6. Når dette er gjort vil en av følgende ting skje:
 • Hvis funksjonen er mottatt av Telenor-fjernkontrollen, vil den lagres i minnet. [Av/På TV]-knappen vil blinke to ganger for å bekrefte programmeringen. 
 • Ved feil vil [Av/På TV]-knappen blinke tre ganger for å indikere at programmeringen feilet.
 • Hvis Telenor-fjernkontrollen ikke mottar noen IR-kode fra den andre fjernkontrollen innen 30 sekunder vil du få en feilindikasjon ved at [Av/På TV]-knappen blinker tre ganger. Fjernkontrollen vil automatisk gå tilbake til vanlig bruksmodus.
  Merk! Hvis den programmerte knappen tilhører en kommando for boksen, må du samtidig trykke inn [Shift]-tasten på fjern-kontrollen for å bruke den egen-programmerte funksjonen.
i

Resette og frikoble fjernkontroll

Slik frikobler du fjernkontrollen fra TV og T-We boksen:

 1. Hold tastene 1 og 6 samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/På]-knappen merket DECODER på T-We boksen
 2. Tast inn 9 - 9 - 6.
 3. [Av/På]-knappen blinker to ganger som bekreftelse på at fjernkontrollen nå er av tilbakestilt.


Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

 1. Hold tastene 1 og 6 inne til [Av/På]-knappen merket DECODER på T-We boksen begynner å lyse.
 2. Trykk så 9 - 8 - 1.
 3. [Av/På]-knappen merket DECODER på T-We boksen skal nå blinke et par ganger. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus.
 4. Trykk OK

Fjernkontroll til T-we boks II

i

Koble sammen fjernkontroll og T-We Boks II

Fjernkontrollen og T-We Boks II ble koblet sammen under førstegangs installasjon. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen.

 1. Skru på TV-en og boksen.
 2. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-knappen begynner å blinke sakte, slipper du tastene igjen.
 3. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.
i

Hvis fjernkontrollen ikke virker

 • Kontroller at dekoderen er i bruksmodus.
 • Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys.
 • Hvis dette ikke hjelper, kan det være at det har oppstått en midlertidig kommunikasjonssvikt eller at noen av dekoderens innstillinger har gått tapt. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen.
i

Bruk samme fjernkontroll for T-We boks II og TV-en

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks II til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

 1. Skru på TV-en og T-We boksen
 2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
 3. Hold [Av/på TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 
 4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.
 5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen. Trykk på tallene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast inn tallene [9 9 6].

Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/på TV]. Så kan du programmere den på nytt.

Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:
Av/på
Input (velg signalkilde)
Volum opp
Volum ned
Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.

i

Opplading av fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et innebygd, oppladbart batteri. Det betyr at du ikke trenger å bytte batteri, men kan lade det opp igjen med en USB-kabel.

Når det røde lyset nederst på fjernkontrollen blinker, betyr det at det er på tide å lade opp. Det gjør du ved å koble den vedlagte kabelen mellom fjernkontrollen og en USB-kontakt (for eksempel i PC’en din, mobilladeren din eller bak på T-We-boksen).

Når batteriet lader, vil lyset nederst på fjernkontrollen lyse oransje. Når det lyser grønt, er den ferdig ladet og du kan koble den fra USB-kabelen igjen.