Fjernkontroll T-We boks I
i

Programmere fjernkontroll

Du kan programmere funksjoner fra andre IR-baserte fjernkontroller. Dette kan brukes hvis funksjonene du allerede har programmert ikke virker helt som forventet, eller du for eksempel ønsker å legge til volumkontroll fra et eksternt lydanlegg. Nesten alle fjernkontroller er IR-baserte. Bare i spesielle tilfeller vil fjernkontrollen ikke være IR-basert.

 1. Hold talltastene [4] og [6] samtidig inne i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt  [Av/På TV]-knappen. 
 2. Hold/Legg de to fjernkontrollene mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 3. På Telenor-fjernkontrollen: Trykk på den knappen som du ønsker å programmere.
 4. På fjernkontrollen som du skal kopiere funksjonen fra: Trykk inn knappen som du vil kopiere til Telenor-fjernkontrollen.
 5. Mens du holder knappene inne: Pass på at de to fjernkontrollene fortsatt er vendt mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 6. Når dette er gjort vil en av følgende ting skje:
 • Hvis funksjonen er mottatt av Telenor-fjernkontrollen, vil den lagres i minnet. [Av/På TV]-knappen vil blinke to ganger for å bekrefte programmeringen. 
 • Ved feil vil [Av/På TV]-knappen blinke tre ganger for å indikere at programmeringen feilet.
 • Hvis Telenor-fjernkontrollen ikke mottar noen IR-kode fra den andre fjernkontrollen innen 30 sekunder vil du få en feilindikasjon ved at [Av/På TV]-knappen blinker tre ganger. Fjernkontrollen vil automatisk gå tilbake til vanlig bruksmodus.
  Merk! Hvis den programmerte knappen tilhører en kommando for boksen, må du samtidig trykke inn [Shift]-tasten på fjern-kontrollen for å bruke den egen-programmerte funksjonen.
i

Resette fjernkontroll og koble til på nytt

Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

 1. Hold tastene 1 og 6 inne i 5 sekunder

 2. Trykk så 9 - 8 - 1 på fjernkontrollen. DECODER-tasten skal nå blinke et par ganger før den slukker

 3. Trykk OK

Koble fjernkontroll til dekoder på nytt:

 1. Åpne frontpanelet på T-We boksen, og trykk inn tastene på T-We Box merket pil opp og pil ned samtidig frem til melding om sammenkobling vises på TV-skjermen. 

 2. Hold tastene Menu og OK  på fjernkontrollen inne samtidig i tre sekunder.

 3. Følg nå anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og T-We boksen.

i

Frakoble fjernkontroll fra TV

Slik frikobler du fjernkontrollen fra TV og T-We boksen:

 1. Hold tastene 1 og 6 samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/På]-knappen merket DECODER på fjernkontrollen

 2. Tast inn 9 - 9 - 6.

 3. [Av/På]-knappen blinker to ganger som bekreftelse på at fjernkontrollen nå er av tilbakestilt.

Knapper på fjernkontrollen

Standby

Av/På-knapp

Knappene merket med “DECODER” og “TV” setter henholdsvis dekoderen og TVen i standbymodus og bruksmodus

Input

Input

Ikke i bruk

Mute-knapp

Mute-knapp

Skrur lyden av og på

Alternativer

Alternativer

Brukes for å endre lyd, undertekster, kanalliste og visningsformat for gjeldende kanal.

TV Exit

TV/EXIT

Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen

Søk

Søk

Åpner søkevinduet

Opptaksliste

Opptaksliste

Åpner opptakslisten

Infoknapp

Info

Viser kanalbanner og utvidet informasjon for program. Åpner hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig.

Spoleknapp

Spoling

Spoler frem og tilbake i det du ser på

Start/Pause

Start/Pause

Starter og pauser det du ser på

Start Forfra

Start forfra

Starter programmet forfra. Er kanal-/ programavhengig. Se etter ⟲-ikonet

Stopp

Stopp

Stopper opptaket

Direkteopptak

Direkteopptak

Starter direkteopptak

TV-guide

TV-guide

Åpner TV-guiden

Menyknapp

Meny

Åpner hovedmenyen

Tilbake-knapp

Tilbake

Går tilbake til forrige skjerm eller bytter mellom de to sist valgte

Volumknapper

Volum

Endrer volumnivå

Piltaster

Piltaster

Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film

OK-knapp

OK

Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer

Pluss/minus-knapper

Pluss/minus

Skifter kanal eller blar hele sider i TV-guide og andre lister

Funksjonsknapper

Funksjonsknapper

Når du ser på live-TV vil for eksempel den blå knappen fungere som snarvei til mer innhold fra kanalen du ser på

TekstTV-knapp

Tekst-TV

Åpner tekst-TV, hvis tilgjengelig

Shift-knapp

Shift-tast

Brukes når du bruker fjernkontrollen for å styre TV

Batterivarsel

Lavt batteri

Batteri-indikatoren lyser ved svakt batteri

Fant du ikke svar på det du lurte på?