Integration fem år

Telenors arbeidstreningsprogram for innvandrere fra land utenfor Europa, med høy utdanning, kan se tilbake på fem suksessrike år. Jubileet ble behørig markert på Telenor Fornebu 22.april 2015. Men det ble også kastet blikk fremover.

(Redaktørens anmerkninger: Vi gjør leseren oppmerksom på følgende. Artikkelen er noe utdatert på grunn av endringer i Telenor Open Mind, som trådte i kraft i 2017. Artikkelen ble først publisert i april 2015.)

Mina Khairalomoum, fagansvarlig for Telenor Integration - og en av de som var med å dra i gang programmet i 2010, ønsket en fullsatt sal velkommen til arrangementet. Mina har selv følt på kroppen hvor vanskelig det kan være å komme utenfra og inn på det norske arbeidsmarkedet, selv med lang og relevant utdanning.

Blant de prominente gjestene, var Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, Manuela Ramin-Osmundsen, HR-sjef i Miljødirektoratet, Bente Mathisen, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og Anne Marie Sand, nestleder i NAV Intro, Telenors nærmeste samarbeidsparter om programmet, og Konserndirektør for Telenor Norge, Berit Svendsen.

Konserndirektør for Telenor Norge, Berit Svendsen, overrekker blomster til Mina Khairalomoum

Internasjonalt perspektiv

Konsernsjef i Telenor, Fredrik Baksaas satte Telenor Integration inn i et internasjonalt perspektiv ved å trekke linjer til Telenors internasjonale satsing.

– Integreringsspørsmålet er et utfordrende problemkompleks for de som kommer hit og skal fungere i det norske systemet. For en stor bedrift som Telenor er det en oppgave å legge til rette for at de som kommer fra en annen kultur kan komme ut i arbeidslivet enten i Telenor eller at de er aktuelle i andre jobber, sa Baksaas.

– Det er veldig mange nasjonaliteter her på huset. Vi som arbeidsgiver må klare å tilrettelegge for arbeidspraksis som har relevans. Telenor står overfor mange utfordringer både hjemme og internasjonalt. I dette bildet er jakten på kompetanse svært viktig. Gjennom Integration-programmet ser vi ikke minst et potensial for å få kontakt med mennesker som kan være en ressurs. Takk til samarbeidsparter NAV Intro, og ikke minst til Mina Khairalomoum som har trykket på for å få dette til å virke.

Stortingsrepresentant Bente Mathisen (H) kunne konstatere at vi ikke har lykkes godt nok med å få alle inn i arbeidslivet. Men hun var imponert over arbeidet Telenor gjør både for folk med funksjonshemming (Telenor Open Mind-programmet) og de med en annen kulturell bakgrunn (Telenor Integration - programmet).

– Suksesskriteriet er nettopp at det er en bedrift som er arbeids-/treningsarena. Det er viktig å bruke det ordinære arbeidslivet som tiltaksaktør, påpekte hun.

Kan vi la være?

Manuela Ramin-Osmundsen, HR sjef i Miljødirektoratet, pekte på sin side på behovet for å sette fokus på utdannende innvandrere, sett i lys av at 1/3 av befolkningen i Oslo har innvandrerbakgrunn.

– Kan vi la være, spurte hun retorisk.

Ramin-Osmundsen var med og startet Senter for etnisk diskriminering i 2001, og hadde mange betraktninger rundt dette fenomenet.

– Vi er en verden. Alle må ha sin plass og få sjansen til å vise hva de duger til. Men det er mange barrierer. En bedrift tenker alltid «er dette en lønnsom investering? Med et rart navn, en rar utdanning fra et rart universitet så står man ikke først i køen, sa hun videre.

Og staten er langt fra noe godt forbilde, fremholdt hun. Et eksempel på dette kan være stillingsannonser i staten, der det særskilte fokuset på personer med innvandrerbakgrunn som man hadde tidligere, nå har falt ut. - På den annen side er det så mange unge innvandrer med god utdanning at det er selvsagt de vil få jobb. Men det trengs ildsjeler i virksomhetene, som drar i gang prosessen. Og skal en lykkes, kreves det langsiktighet, poengterte hun.

Et eventyr

Anne Marie Sand fra NAV Intro Oslo har vært med på dette eventyret siden det startet, som hun sa. Og hun kunne konstatere at det i dag er et veldrevet tiltak med gode resultater.

Hun viste til det faktum at 43 % av de fra Asia, Afrika og Sør-Amerika som har jobb, er overkvalifiserte. Og en av fire arbeidsledige er innvandrere.

– Så det er behov for alternative arenaer slik at arbeidssøkere og arbeidsgivere finner hverandre, sa hun. – Ikke minst er det viktig med rollemodeller som viser at det lønner seg å skaffe seg en utdanning. At det nytter.

Hennes ønsker for Telenor Integration videre er å øke antall deltakere, utvide programmet til hele landet og ikke minst eksportere modellen til andre bedrifter/arbeidsgivere, ikke minst de 25 heleide statlige virksomhetene vi har.

Spennende fremtidsutsikter

Det hele ble avsluttet med en panelsamtale hvor blant annet Telenor Norges HR-direktør Øystein Bakken, Khurram Khan (tidligere deltaker i Telenor Integration), Terje Nilsen (Leder i Telenor ), Morten Sonniks fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Ingrid Ihme, direktør for Telenor Open Mind/Telenor Integration programmene deltok.

Panelet var enige om at det er samfunnsøkonomisk smart å bruke kompetanse på riktig måte og riktig sted, og at en må rekruttere fra hele befolkningen for å få fatt i de rette ressursene.

HR-direktør Bakken kunne fortelle at det tidligere kunne være vanskelig å skaffe praksisplasser for deltakerne. Nå står man nesten i kø for å få fatt i deltakere fra programmet. Og mange havner i fast jobb.

Terje Nilsen, leder i Telenor, og er en av de lederne som har tatt inn flest deltakere fra programmet. Han mente dette hadde gjort avdelingen mer robust og enda proffere i grensesnittet mot leverandørene ikke minst, og i tillegg til at avdelingen fikk et mer spennende og fargerikt miljø.

Ingrid Ihme fortalte litt om historien bak og oppstarten av programmet, og ga honnør til støtten fra fagforeningene i Telenor som blant annet har det gjort det mulig for deltakerne å søke på ledige jobber internt.

På spørsmål om hvor Integration-programmet står om fem år, mente HR-direktør Øystein Bakken at målet må være enda flere deltakere, og at en har fått til et samarbeid med Aker Solutions, Statoil og andre naboer på Fornebu.

– Men for å få det til det må toppene med, poengterte han.m

Forlengelse av vår historie

Konserndirektør i Telenor Norge, Berit Svendsen fikk æren av å avrunde det hele. Hun mente programmet er en naturlig forlengelse av Telenors historie, og minnet om at vi var den første bedriften som ble en stor kvinnearbeidsplass. Og det faktum at vi også har lykkes globalt skyldes at vi har sett muligheter der andre ser utfordringer, mente hun.

– Vi trenger tilgang på alle de beste talentene. Så mitt svar på Ramin-Osmundsens spørsmål er: Vi kan ikke la være, sa hun.Konserndirektør, og mange deltakere fra jubileumet