Historier

Tenåringer bekjemper nettmobbing

foregår i stor grad på nett.

Ungdommers sosiale liv

Dessverre gjelder dette også mobbing.

#ListenUp

Listen

up!

Listen

Up!

Les hvorfor ungdommene i Thailand selv må ta kampen mot nettmobbing.

“Gjennom kunst ønsker jeg å hjelpe ofre av nettmobbing”

- Trairat “Tonson” Harntaweesompone (17)

Sammen med Røde Kors jobber Telenor Norge aktivt med å trygge barn på nett gjennom programmet «Bruk Hue». Men nettmobbing er en global utfordring. I Thailand har de unge selv bidratt til endring.

Da Tonson var yngre reagerte han ikke da han så barn bli mobbet på skolen. I dag kjemper han mot nettmobbing gjennom et prosjekt som har skapt ringvirkninger langt utenfor klasserommet. Tonson er en av flere tenåringer i Thailand som har gått sammen for å finne løsninger for bekjempelse av nettmobbing, et problem som vokser på verdensbasis.

Nettmobbing har blitt et spørsmål om liv og død
Assisterende professor Thanee Chaiwat er direktør for Chulalongkorn Experimental Economics Center, et senter tilknyttet Chulalongkorn Universitet i Bangkok. Han har i flere år vært akademisk partner av dtac Safe Internet - et initiativ fra dtac, Telenor Groups datterselskap i Thailand. Chaiwat er godt kjent med utfordringene knyttet til nettmobbing.

Problematisk: Over to tredeler av ungdom i Bangladesh, Malaysia, Pakistan og Thailand mener at nettmobbing er et alvorlig problem.

“Siden det er lett å skjule identiteten sin på nett, har mobbing blitt enklere og mer utbredt”

Thanee Chaiwat, assisterende professor på Chulalongkorn University

Professor Chaiwat  har gjennomført en studie om nettmobbing. Studien er gjennomført ved å dybdeintervjue medlemmer av ‘Generasjon Z’, ungdom født på 90-tallet og senere. Nettmobbing ble i denne studien definert som deling av krenkende innhold, bevisst eller ubevisst på sosiale medier, med mål om å spre negativ informasjon som ydmyker og nedverdiger andre. Definisjonen dekker også kommentarer, likes og delinger. Dessverre viste funnene at denne formen for trakassering er alarmerende utbredt.

En studie gjennomført av Telenor i samarbeid med Plan International i august 2021 avdekket alvorlige opplysninger om omfanget av nettmobbing i Bangladesh, Malaysia, Pakistan og Thailand.

  • 68 prosent av de 3 930 ungdommene som deltok i studien er enig i at nettmobbing er et alvorlig problem.
  • 25 prosent av ungdommene oppga at de ble mobbet før pandemien.
  • 29 prosent av ungdommene oppga at de opplevde økt nettmobbing under pandemien.

Påvirker hverdagen: Nettmobbing er et stort problem for ungdom.

Two young Thai students in school uniform sitting on the floor of a gymnasium, talking to each other

Gjennom dybdeintervjuene fikk Chaiwat også et klarere bilde av hvilke dramatiske konsekvenser nettmobbing kan ha for ofrene. Nettmobbing gir dårligere selvtillit, ofrene blir ulykkelige, engstelige og tilbakeholdne – faktorer som kan lede til depresjon, selvskading og selvmordstanker. Konsekvensene av nettmobbing i Thailand har derfor blitt et spørsmål om liv og død.  

I 2020 gjennomførte dtac en studie som viser at det sendes 39 hatmeldinger hvert eneste minutt i sosiale medier i Thailand.

Innovatører: Ungdom på dtacs Safe Internet Camp.

Mobbing i Thailand
Ifølge professor Chaiwat, er det en vanlig misforståelse i Thailand at mobbing er en form for erting, som blir sett på som et kjærlig tegn på nære vennskap. Jo nærere venner man er, jo mer komfortable er man med å vennskaplig gjøre narr av hverandre. Problemet er at nyansene forsvinner på internett. Slike uskarpe linjer mellom hva som er greit og ugreit åpner dørene, ikke bare for trakassering, men også for å gi ofrene skyldfølelse. Dersom offeret blir opprørt er det offeret selv som må “skjerpe seg”.


Holdningene må endres: Kampen mot nettmobbing er vanskelig på grunn av holdningene rundt mobbing i Thailand.

I en serie foredrag kalt “Shift Happens 2018”, så Chaiwat nærmere på driverne bak korrupsjon i samfunnet. Han peker blant annet på sosial påvirkning og mangel på konsekvenser knyttet til negative handlinger som viktige årsaker til fremveksten av ulike former for sosial urett. Dette gjelder også mobbing. Mobberne krenker, men blir ikke holdt ansvarlig.  

– Hvis vi har et ønske om å se et Thailand i bedring, må vi fokusere på å bygge en ny kultur blant barn. De unge må oppmuntres til å endre samfunnet, fortalte Chaiwat.

I følge Chaiwat bør løsningene komme fra barna selv, og ikke fra lærere. Dersom lærere får mer makt til å bekjempe mobbing, vil det bare føre til at de eksisterende maktstrukturene rundt mobbingen styrkes. Chaiwat forteller at det thailandske samfunnet bør fremme respekt for mangfold for å løse problemet med mobbing. Dette er også filosofien bak dtac Young Safe Internet Leader Camp. Her får unge muligheten til å presentere sine egne perspektiver og tanker rundt trygg nettbruk for barn. Ungdommene får også muligheten til å utvikle verktøy som bidrar til å endre kulturen nedenfra og opp, gjennom formidling av informasjon og egne, nye perspektiver.

For fremtiden: Gjennom dtac Young Safe Internet Leader Camp får unge muligheten til å lage verktøy som bidrar til å endre kulturen.

Tonson er en av dem som har dratt nytte av Young Safe Internet Leader Camps. Hans ambisjoner er å kuratere et virtuelt 3D-galleri som gir de besøkende praktisk og spennende kunnskap om nettmobbing. Ideen hans ble, sammen med ni andre ideer, presentert høsten 2021. Flere av disse ideene videreutvikles nå i kampen mot nettmobbing.

17-åringen peker på et viktig moment som ikke må glemmes når nettmobbing diskuteres. Det kan være lettere å mobbe noen på internett, fordi teknologien skaper en distanse mellom mobberen og offeret. Samtidig kan den samme avstanden også gjøre det lettere å stå opp mot mobbere.

Tonsons tanker gjenspeiler en holdning som deles av mange som har første- eller andrehåndserfaring med nettmobbing. I en undersøkelse gjennomført av Telenor over store deler av Asia, svarte en liten gruppe at barna deres var inspirert til å hjelpe andre. Tonson selv mener han er på rett vei, første steg er å snakke til folk på hans egen alder.

Tilrettelegger for endring: Tonson er bare en av mange tenåringer som jobber for å gjøre en forskjell.

– Å stå opp mot andre på internett treffer ikke bare en person. Det har potensial til å nå tusenvis av mennesker, sier Tonson.

Fem ideer utviklet av studentlag i Thailand i kampen mot nettmobbing:

Kunyasa Chaikularb has made a living by knitting and selling handmade bags, a skill she learned from Youtube.

Team Cyber Assemble:
Gruppen skapte et online brettspill som først og fremst belønner konstruktiv oppførsel på internett og motarbeider mobbing ved å fremme empati.

Team Merfolk:
Utviklet undervisningsmateriell for å øke bevissthet rundt nettmobbing. Det hele ble laget som “Print and Play”.

Team Athena:
Utviklet et interaktivt videospill hvor spilleren får mer kunnskap om nettmobbing.  

Team The Fantastic Four:
Laget et online brettspill, Bully Fighter, der opptil fire spillere spiller sammen for å slå ned nettmobbing.

Team X Y Series:
Startet en podcastserie med mål om å øke bevisstheten rundt LHBTQ+-spørsmål.

1

2

3

4

5

I juni 2021 inviterte dtac ungdom fra hele Thailand til en digital idédugnad der de sammen skulle tenke ut måter å stoppe nettmobbing på.

  • I juni 2021 inviterte dtac ungdom fra hele Thailand til en digital idédugnad der de sammen skulle tenke ut måter å stoppe nettmobbing på.
  • Idédugnaden resulterte i 782 unike idéer som skapte stort engasjement og nådde ut til 1,4 millioner mennesker. Resultatet viste tre temaer som Generasjon Z mener er de mest utbredte i nettmobbing: 1) kroppspress 2) seksuell trakassering og 3) kjønns- og likestilling.
  • Kampanjen ble svært populær på Twitter i Thailand og skapte stort engasjement.
Photo of young uniformed thai pupils sitting on their desks in a brightly lit classroom, intently working on their computers.

Ideene fra denne digitale idédugnaden er samlet og gitt ut som en læringsbok som veileder lærere, massemediene og politikere kan bruke i kampen mot nettmobbing. dtac fortsetter å samle ungdom, og nylig gjennomførte de en ny versjon av Young Safe Internet Leaders Camp.  I år ble denne gjennomført i et metavers og Cisco er med som ny global partner.

Sterkere sammen: På den 72-timer lange idédugnaden samlet ungdom seg i kampen mot nettmobbing.

Telenor ser på bekjempelse av nettmobbing som en viktig del av sitt samfunnsansvar. Dette har også fokus i Norge, hvor Telenor i samarbeid med Røde Kors har utviklet Bruk Hue som er et undervisningsopplegg for å bekjempe nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne til nettvett.

Røde Kors og Telenor har drevet BRUK HUE sammen siden 2009, og levert både omreisende skoleturnè og digitalt innhold til klasserom landet rundt. Dessverre stopper ikke mobbing verken ved skoleporten eller på sosiale medier. Også barnas fritidsarenaer blir rammet. Derfor lanserte Bruk Hue i 2022 et eget opplegg som også kan brukes på barns fritidsarenaer.

Bruk Hues faglige og pedagogiske metode er å ta utgangspunkt i barn og unges opplevelser og omgivelser. Målet er å bevisstgjøre og styrke de voksenpersonene som står rundt barnet, enten det er foreldre, lærere eller ledere i frivilligheten, til å se at barns utfordringer går på tvers, og samarbeide om konflikter som oppstår.

nettmobbing