Vilkår for TV og bredbåndstjenester

Gjeldende fra 22.05.2023

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder levering av Bredbånd og TV fra Telenor Norge AS (Telenor). Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS.

2. Bredbånd

2.1 Generelt om tjenesten

Tjenesten gir tilgang til internett via Telenors fastnett, som leveres fra et definert tilknytningspunkt. (For fiberbasert bredbånd kalles enheten fiberboks (ONT, optisk netterminering), og for coaxbasert bredbånd kalles enheten docsis-modem.) Fiberboksen og docsis-modemet er Telenors eiendom, og er tilknytningspunktet mellom det elektroniske kommunikasjonsnettet og kundens utstyr. For kobberbasert bredbånd er tilknytningspunktet veggkontakten hos kunden.

Kunden må selv sørge for utstyr som er nødvendig for å bruke tjenesten. Utstyr for kundens hjemmenett er ikke inkludert i leveransen, med mindre dette er særskilt avtalt. Med hjemmenett menes trådløs ruter og videre kabling til utstyr i hjemmet.

Kunder med bredbånd fra Telenor kan også få levert bredbåndstelefoni.

Bredbåndstjenesten inkluderer ikke fast IP-adresse.

Det er ikke tillatt å sette opp servere for kommersielle aktiviteter, eller videreselge / leie ut linjekapasitet. Kunden kan heller ikke etablere nettverk utenfor egen husstand uten særskilt avtale med Telenor.

Kunden er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot uautorisert tilgang fra andre, eller bruk av kundens eller Telenors utstyr og programvare. Kunden må selv sikre sitt trådløse nett.

2.2 Forbehold

Tekniske forhold i nettet kan medføre at det ikke er mulig å levere den maksimale hastigheten produktet kan gi.

Telenor har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger som er forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor Telenors kontroll. Overføringshastigheten videre ut på Internett er utenfor Telenors kontroll, og det må derfor påregnes lavere hastighet.

Ved trådløs tilknytning i hjemmenettet kan hastigheten påvirkes blant annet av at flere enheter benytter samme forbindelse eller at eldre utstyr brukes. Hastighet vil i slike tilfeller oppleves som redusert i forhold til angitt hastighet. 


3. TV-tjenesten

3.1 Generelt om tjenesten

TV-tjenesten omfatter innhold som Telenor til enhver tid tilbyr.
Kunden må ha utstyr og programkort for å kunne se innhold som er kodet. Programkort og annet utstyr fra Telenor skal bare brukes sammen med de(n) dekoder(e) som er registrert på kunden. Kunden skal så fremt utstyret har denne funksjonen, straks etter installasjon gi programkortet og/eller dekoder en personlig kode.
Programkortet gir tilgang til TV-tjenester kunden har inngått avtale om, og skal ikke benyttes for kommersielle forhold, med mindre annet er avtalt.


3.2. Særlige vilkår for TV over internett (IP-TV)

Tilgang til tjenesten forutsetter at kunden abonnerer på bredbånd via fiber fra Telenor. Kunden må ha ruter godkjent av Telenor.
Oppsigelse av bredbåndstilknytningen medfører samtidig oppsigelse av TV-tjenesten.


4. Trafikkstyring av internettjenester

Telenor bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i så vel normale perioder som i perioder med unormal stor belastning i nettet.

I fastnettet prioriteres internettrafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den aktuelle tjenesten. Bredbåndstelefoni (IP-telefoni), IP-TV (lineære kanaler) og bedriftsprodukter med definerte kvalitetskrav prioriteres i nettet. Kunder som abonnerer på slike tjenester med optimert kvalitet kan oppleve at dette påvirker tilgjengelig kapasitet for annen internettrafikk.

Telenor bruker også trafikkstyring for sikkerhetsformål. I tillegg kan tilgang til enkelte nettsteder blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter.

5. Ansvar for vedlikehold, feilretting, mm

Telenor utfører vedlikehold og feilretting på tilknytningen til og med første tilknytningspunkt.
Kunden bør gjøre seg kjent med kabelføring på egen tomt før eventuelle tiltak iverksettes. Kunden er ansvarlig for skader på kabler som følge av tiltak kunden foretar.


6. Utstyr

6.1 Generelle bestemmelser

Utstyr, som for eksempel TV-boks og ruter, kan enten være kjøpt, leid eller lånt av Telenor.
Kunden er ansvarlig for at kundens utstyr kan benyttes sammen med Telenors utstyr og tjenester.
Leid eller lånt utstyr skal tilbakeleveres i god stand. Eventuelle skader utover normal slitasje vil kunne bli belastet kunden. Ved manglende tilbakelevering kan Telenor fakturere kunden for verdien av utstyret med fradrag for normal slitasje og bruk.
Kunden skal snarest mulig varsle Telenor om det oppstår skade eller feil på utstyret eller utstyret går tapt i leie- eller låneperioden.
Reparasjon eller bytte av utstyr med feil belastes kunden, med mindre feilen skyldes forhold som Telenor bærer ansvar for. Reparasjon av utstyr skal foretas av Telenor eller av den som Telenor utpeker. Kunden har ansvar for kostnader og risiko knyttet til transport av utstyret til reparasjon eller innbytte.
Telenor er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved utstyret dersom skaden skyldes ytre påvirkning, herunder svikt eller feil ved strømforsyning, lynnedslag eller andre forhold utenfor Telenors kontroll.
Kunden bør ikke gjøre endringer på oppsett eller i operativsystem i utstyr som er kjøpt, leid eller lånt av Telenor eller som brukes til tjenester levert av Telenor. Endringer kan medføre at tilgang til enkelte tjenester bortfaller.
Innstillinger som kunden foretar i utstyret kan bli lagret hos Telenor for å sikre at levering av tjenesten er i henhold til avtalen.

6.2 Tekniske endringer i utstyr

For å sikre tjenestens kvalitet kan Telenor foreta endringer i utstyr som er levert av Telenor uavhengig av om utstyret er kjøpt, leid eller lånt. Likeså gjelder for endringer i utstyrets brukergrensesnitt.
Telenor har ansvar for å rette eventuelle feil som følge av slike endringer.
Endringer kan i sjeldne tilfeller medføre at innhold som er lagret på utstyret ikke lenger er tilgjengelig.
Telenor har ikke ansvar for innhold som er lagret på utstyret og som følge av endringer går tapt for kunden.

7. Forbehold

Forutsetning for levering av tjeneste er at Telenor sitt nett er, eller vil bli, utbygd for TV- og bredbåndstjenester på kundens adresse (det vil si kabel til tomtegrense eller grunnmur). Telenor tar forbehold om at det for øvrig ikke er økonomiske eller tekniske hindringer for leveranse av tjenestene.


8. Endring i tjenesten, priser og vilkår

8.1 Endringer

Telenor har rett til å foreta endringer i tjenestene, for eksempel endringer i kanalsammensetning (Telenors TV-pakker) eller ved at kanaler og innhold tas ut eller erstattes med annet innhold.
Telenor kjøper kanaler og innhold fra flere innholdsleverandører. Rettigheter til innhold følger ulike tidsvindu og dette vil kunne medføre variasjoner i innhold og innholdspakker over tid. Eksempel på slike variasjoner kan typisk være at innhold bortfaller, at plassering av innhold i pakker endres og at det tilkommer nytt innhold.

8.2 Særlig om varsling

For innholdsmessige endringer i TV-tjenesten, herunder endringer i sammensetningen av innholdspakker, vil Telenor varsle kunden om endringen er til ugunst for kunden.
Telenor har ingen påvirkning på innholdet i de enkelte kanalene som innholdsleverandørene (kringkasterne) distribuerer, og det vil ikke bli gitt varsel om eventuelle endringer i kanalinnholdet.

8.3 Kundens rettigheter ved midlertidig bortfall

Midlertidig bortfall av innhold/kanaler regnes ikke som en varig endring i TV-tjenesten. Dersom en eller flere kanaler og/eller tjenester midlertidig bortfaller, kan kunden kreve kompensasjon i henhold til de alminnelige misligholdsreglene. Midlertidig bortfall regnes ikke som vesentlig mislighold eller ensidig endring og kunden kan ikke heve avtalen i slike tilfeller, men kan si opp avtalen i tråd med de generelle oppsigelsesvilkårene.  Se for øvrig punkt 8.4. Telenor vil varsle kundene ved slikt midlertidig bortfall.

Dersom bortfallet, på et gitt tidspunkt, får karakter av vesentlig mislighold, vil kunden kunne heve avtalen.

8.4 Kundens rettigheter ved varige, ensidige endringer

Ved innholdsmessige endringer i TV-tjenesten av varig karakter som er til ugunst for forbruker, kan forbruker heve avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. 
Hva som regnes som ugunst vil variere avhengig av hvilken endring som foretas.  Utskifting av enkeltkanaler kan derfor falle utenfor hva som anses å være til ugunst.  
Dersom endring av varig karakter skjer uten forutgående varsel, kan forbruker heve avtalen med tilbakevirkende kraft på inntil fem virkedager, men tidligst med virkning fra det tidspunktet endringen inntraff.
Endringer i TV-tjenesten av mindre betydning gir ikke grunnlag for heving, med unntak av prisøkning.  
Endring i konsumprisindeks eller som følge av økte offentlige skatter og avgifter gir imidlertid ikke rett til heving av avtalen.
Telenor vil søke å begrense eventuelle ulemper som måtte oppstå som følge av den konkrete endringen.  Dersom noe innhold tas ut vil dette kunne bli erstattet av nytt innhold.

9. Nettvern+

Nettvern+ er en tjeneste som er inkludert i Telenors bredbåndsabonnement. 

For å aktivere tjenesten må kunden har ruter fra Telenor. Se her for mer informasjon om tjenesten og hvilke rutere som støtter den. Mer om Nettvern+

Tjenesten gir kunden økt sikkerhet mot digitale trusler ved at den blokkerer tilgangen til utrygge nettsider. Med utrygg nettside menes at siden kan være satt opp for å lure kunden på forskjellig vis.  Når kunden bruker internett vil tjenesten søke gjennom lister med internettsider for å blokkere at kunden går inn på de sidene som anses å være utrygge. 

Telenor kan ikke garantere for at tilgang til alle utrygge nettsider blokkeres. Det gjøres særlig oppmerksom på at Nettvern+, i svært sjeldne tilfeller, kan vurdere en trygg nettside som utrygg og derfor blokkere nettsider som er trygge.

Kunden må selv aktivere tjenesten på wifi.telenor.no eller ved å ringe Telenor kundeservice på 91509000. Kunden kan deaktivere tjenesten i de samme kanalene.

Telenor anbefaler at kunden alltid selv tar gode forholdsregler når man går inn på nettet.

Telenor tar forbehold om at tjenesten ikke vil kunne stanse alle digitale forsøk på å lure kunden.