Spesielle vilkår for SWAP

Følgende vilkår gjelder for Telenor SWAP fra 1. januar 2023.

1. Generelt

Disse spesielle vilkårene (SWAP-vilkårene) gjelder for Telenor Norge AS (Telenor) levering av SWAP. SWAP-vilkårene suppleres av gjeldende lovgivning, herunder lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven).

I tillegg til SWAP-vilkårene gjelder Kontrakt om mobilabonnement og tjenester inkludert nedbetalingsavtale med vedlegg (Avtalen) inngått mellom Telenor og kunden (Kunden), Telenors generelle avtalevilkår, Telenors spesielle vilkår for mobile tjenester samt Telenors personvernerklæring. Dokumentene inkludert eventuelle vedlegg utgjør det samlede avtaleverket for SWAP (Avtaleverket).

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene i Avtaleverket, skal Avtalen ha forrang foran SWAP-vilkårene og SWAP-vilkårene ha forrang foran de generelle vilkårene og de spesielle vilkårene for mobile tjenester.

2. SWAP

2.1 Hva er SWAP?

Telenors SWAP (SWAP) innebærer at Kunden kjøper en bestemt kombinasjon av mobiltelefon og mobilabonnement og inngår en nedbetalingsavtale (Avtalen) med Skjermforsikring (som definert nedenfor) inkludert. Avtalen gir Kunden mulighet til å nedbetale hele kjøpesummen over 24 måneder eller bytte inn (Innbytte) mobiltelefonen i en ny mobiltelefon ved inngåelse av ny SWAP avtale. Se også punkt 2.4 (Nærmere om forsikring).

Kjøpet av mobiltelefonen er endelig og reguleres ikke av Avtaleverket. Ved eventuell oppsigelse eller heving av Avtalen, må Kreditten (som definert nedenfor) innfris i sin helhet.

SWAP medfører ingen binding på abonnement. Ved oppsigelse av abonnementet vil SWAP avtalen fortsette.

SWAP skjermforsikring fra SquareTrade (SWAP Skjermforsikring) er inkludert i Avtalen.

Se mer om forsikring i punkt 2.4.

2.2 Forutsetninger for inngåelse av avtale om SWAP

Avtale om SWAP kan inngås av Kunder som har et løpende fakturerbart mobilabonnement som er i salg på tidspunktet når Avtalen inngås. Tilsvarende gjelder ved innbytte av mobiltelefon og inngåelse av ny avtale om SWAP. Kunden kan ha maksimalt seks (6) aktive SWAP-avtaler.

2.3 Innbytte

Innbytte av mobiltelefon krever at Kunden har inngått ny SWAP-avtale, har betalt forfalt utestående beløp og har avtale om et løpende mobilabonnement med Telenor som er i salg på tidspunktet for Innbytte av mobiltelefon.

Kunden kan når som helst etter inngåelsen av Avtalen kjøpe ny mobiltelefon og inngå ny 24 måneders SWAP-avtale. Ved Innbytte av mobiltelefon før 12 måneder fra inngåelsen av Avtalen, skal Kunden betale en engangssum som tilsvarer månedsbeløpet ganger med gjenstående tid opp til 12 måneder.

Ved Innbytte av mobiltelefon etter 12 måneder fra inngåelsen av Avtalen, skal Kunden bytte inn mobiltelefonen som er kjøpt under Avtalen med en ny telefon og inngå en ny 24-måneder SWAP-avtale uten å betale noe mer for telefonen som byttes inn. Med dette menes at dersom telefonen byttes etter 12 måneder slettes fakturakravet for resten av 24-månedersavtalen.

Ved Innbytte i fysisk butikk gjelder følgende: Ved kjøp av ny SWAP avtale hvor Kunden gjør et Innbytte av eksisterende avtale i henhold til reglene ovenfor, vil eksisterende avtale avsluttes ved inngåelse av ny.

Ved Innbytte i Telenors nettbutikk gjelder følgende: Ved kjøp av ny SWAP avtale hvor Kunden gjør et Innbytte av eksisterende avtale i henhold til reglene ovenfor, vil eksisterende avtale avsluttes når mobiltelefonen er håndtert av innbyttepartner.

Ved Innbytte skal telefonen være i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader utover normal slitasje.

Se egne vilkår for Innbytte her.

Ved skade på telefonen se punkt 2.4 (Nærmere om forsikring).

2.4 Nærmere om forsikring

Alle kunder med SWAP har forsikring, hvor SWAP skjermforsikring er inkludert i avtalen.

Hvis mobilen har en skade som dekkes av SWAP Skjermforsikring, kan mobilen repareres. Ved SWAP Plussforsikring vil alle uforskyldte skader være dekket. Egenandel vil påløpe i henhold til forsikringsavtalen. Se egne vilkår for SWAP Skjermforsikring her.

Kunden kan ved kjøp av SWAP avtalen kjøpe SWAP Plussforsikring. Kunden kan i avtaleperioden oppgrader til SWAP Plussforsikring samt endre mellom SWAP pluss- og skjermforsikring. Se egne vilkår for SWAP Plussforsikring her.

Har mobilen en skade som ikke dekkes av SWAP Skjermforsikring, må skaden være utbedret for Kundens regning før Kunden kan gjøre Innbytte av telefonen.

2.5 Avslutning av Telenor mobilabonnement

Avsluttes det løpende mobilabonnementet Kunden har med Telenor løper Avtalen videre. Avtale om SWAP Skjermforsikring eller SWAP plussforsikring berøres heller ikke av oppsigelsen av mobilabonnementet. Ønsker Kunden å bytte mobiltelefon må ny SWAP-avtale inngås med et mobilabonnement som er tilgjengelig for salg på gjeldende tidspunkt.

3. Nedbetaling av kreditt

Det samlede kredittbeløpet (Kreditten) er angitt i Avtalen.

Kreditten nedbetales med et fast månedlig beløp (Avdraget). Den første fakturaen vil inneholde Avdrag fra datoen for inngåelsen av Avtalen til og med påfølgende måned. Deretter vil Telenor løpende utstede fakturaer som angir forfallsdato for månedlige Avdrag. I tillegg til Avdrag må Kunden betale relevant Telenor-abonnement, herunder eventuelle tilleggstjenester.

Kreditten skal nedbetales til slik bankkonto som angitt av Telenor på faktura. Telenor kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for Kunden.

Kunden kan til enhver tid tilbakebetale Kreditten (helt eller delvis) før avtalt forfallstid.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) gjelder ved forsinket betaling i tilknytning til Avtalen.

4. Overdragelse av pengekrav (kreditorskifte)

Telenor kan fritt overdra fordringer mot Kunden til finansinstitusjoner. Telenor skal varsle Kunden om overdragelsen av pengekravet. Dette gjelder likevel ikke dersom Telenor ved overdragelsen av pengekravet har inngått avtale med erververen om fortsatt å opptre som kreditor overfor skyldneren på vegne av erververen.

5. Meldinger og varsler

Alle meldinger og varsler sendes til Kunden i elektronisk kanal på betryggende måte.

Telenor kan alltid sende meldinger og varsler til Kunden i ordinær post til hovedadressen som er angitt i Avtalen eller til en slik hovedadresse som Telenor har fått sikker kunnskap om.

6. Endring av avtalevilkår

Telenor forbeholder seg retten til enhver tid å endre, oppdatere eller erstatte avtalevilkårene uten begrunnelse. Kunden må samtykke til slike endringer for at de skal gjelde, og samtykke kan gis ved passivitet. Passivt samtykke anses for å foreligge dersom Kunden ikke har avvist Telenors endringsforslag senest innen det foreslåtte iverksettingstidspunktet for nye vilkår.

Endring av vilkår til skade for Kunden skal varsles Kunden med minst to (2) måneders skriftlig varsel. Øvrige endringer av vilkår kan iverksettes når Kunden blir varslet skriftlig om endringene.

7. Kundens opplysningsplikt

Inntil Kreditten er fullt tilbakebetalt har Kunden en generell opplysningsplikt ovenfor Telenor og skal orientere Telenor om alle vesentlige forhold om Kunden eller øvrige forhold som med rimelighet kan forventes å ha betydning for SWAP og/eller låneforholdet.

8. Motregning

Telenor har rett til motregning, uten varsel, av krav for ethvert forfalt beløp som Kunden skylder Telenor, i ethvert eksisterende krav som Kunden måtte ha mot Telenor.

9. Kredittvurdering

Telenor foretar kredittvurdering av Kunden før Avtalen inngås. Kredittvurderingen setter Telenor i stand til å foreta en grundig vurdering av Kundens kredittevne. Kunden plikter å gi Telenor korrekte og fullstendige opplysninger og/eller dokumentasjon om Kundens inntekt, eiendeler, utgifter og andre økonomiske forpliktelser som etter Telenors vurdering er av relevans for kredittvurderingen. Tilbakehold eller forfalskning av slike opplysninger eller dokumentasjon gir Telenor rett til å heve Avtalen.

Telenor har også rett til å innhente nødvendige opplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak, relevant databasesøk eller annen relevant kilde.

Telenor har rett til å legge de innhentede opplysninger og dokumentasjonen til grunn for kredittvurderingen, og Kunden kan ikke fremsette innsigelser mot Telenor basert på eventuelle avvik i disse.

10. Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til reglene i finansavtaleloven §§ 3-41 til 3-43. Hvis Kunden vil bruke angreretten til å gå fra Avtalen, må Kunden gi melding til Telenor innen fjorten (14) kalenderdager fra datoen for Avtalen. Ved bruk av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle Avtalen bort. Det vil si at Kunden får refundert beløpet som er betalt for SWAP og skjermforsikring. Angreretten omfatter imidlertid ikke kjøp av mobiltelefonen. Kunden skal tilbakebetale den del av Kreditten som gjelder kjøp av mobiltelefonen til Telenor på neste faktura.

11. Oppsigelse

Kunden kan til enhver tid si opp Avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel til Telenor. Oppsigelsen gjelder med virkning fra første hele måned etter Telenors mottak av slik melding.

Telenor kan si opp Avtalen med to (2) måneders skriftlig varsel til Kunden dersom det foreligger saklig grunn. Oppsigelsen gjelder med virkning fra første hele måned etter Kundens mottak av slik melding.

Ved oppsigelse bortfaller partenes forpliktelser under Avtalen og Kreditten forfaller i sin helhet. Det vil si at Kunden må betale det fulle beløpet for mobiltelefon, SWAP og skjermforsikring. Skjermforsikringen vil løpe videre ut opprinnelig avtaleperiode. Ved oppsigelsesfristens utløp fakturerer Telenor Kunden på neste faktura for utestående Kreditt hvor forfall vil følge Kundens fakturaperiode.

12. Ansvarsfrihet

Telenor kan ikke holdes ansvarlig for Kundens økonomiske tap som er forårsaket av usedvanlige omstendigheter utenfor Telenors kontroll og som Telenor ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder for tap som er forårsaket av at Telenor er bundet av andre forpliktelser i eller i medhold av lov.

13. Innsigelser mot Telenor knyttet til kjøp av mobiltelefonen

Eventuelle reklamasjoner i forbindelse med kjøpet av mobiltelefonen er regulert av forbrukerkjøps-loven og må rettes til selgeren av mobiltelefonen. Dersom det ikke er mulig for Kunden å få rettmessig dekning av selgeren har Kunden rett til å fremme de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet av mobiltelefonen mot Telenor som ble gjort gjeldende mot selgeren. Kunden skal i så fall varsle Telenor ved første rimelige anledning.

14. Heving

14.1 Kundens rett til å heve

Kunden kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Telenors side. Dette gjelder likevel ikke pliktbrudd som skyldes forhold hos Kunden eller andre forhold som Telenor ikke er ansvarlig for.

Kunden kan heller ikke gjøre gjeldende som misligholdt opplysningsplikt noe som Kunden kjente eller måtte kjenne til da Avtalen ble inngått. Hevingsretten gjelder uten hensyn til eventuelle bestemmelser om oppsigelse eller angrerett. Ved Kundens heving faller partenes plikt til å oppfylle Avtalen bort. Det vil si at Kunden får refundert beløpet som er betalt for SWAP og skjermforsikring. Kundens heving omfatter imidlertid ikke kjøp av mobiltelefonen. Kunden skal tilbakebetale den del av Kreditten som gjelder kjøp av mobiltelefonen til Telenor på neste faktura.

14.2 Telenors rett til å heve

Telenor kan før ordinært forfallstidspunkt og med øyeblikkelig virkning heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Det samme gjelder dersom:

(a) Kunden misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, herunder at plikten til å betale Avdrag eller andre forpliktelser etter Avtalen blir vesentlig misligholdt eller at det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som Telenor har stilt for Kreditten i kredittilsagn eller på annen måte,

(b) Kunden bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller nødvendig dokumentasjon,

(c) Kunden innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling etter konkursloven eller annen gjeldsordning, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning, eller Kundens formuesforhold svekkes i vesentlig grad,

(d) Det foretas andre former for disposisjoner som medfører eller kan medføre en vesentlig forringelse av Kundens formuesstilling eller Kundens kredittverdighet på annen måte forringes,

(e) det er klart at Avtalen vil bli vesentlig misligholdt, samtidig som et krav om at det omgående stilles betryggende sikkerhet for oppfyllelse av Avtalen, ikke etterkommes, eller

(f) dersom Kunden ovenfor Telenor har handlet klart i strid med redelighet og god tro.

Heving kan bare skje dersom Kunden er gitt en frist på to uker til å rette forholdet. Dette gjelder likevel ikke heving etter bokstav (b) ovenfor.

Telenor skal gi melding til Kunden om heving innen rimelig tid etter at Telenor oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.

Ved Telenors heving bortfaller partenes forpliktelser under Avtalen og Kreditten forfaller i sin helhet. Det vil si at Kunden må betale det fulle beløpet for mobiltelefon, SWAP og skjermforsikring. Skjermforsikringen vil stanse umiddelbart. Når heving trer i kraft fakturerer Telenor Kunden på neste faktura for utestående Kreditt hvor forfall vil følge Kundens fakturaperiode.