Særlige vilkår for sammenslutninger

Vilkår gjeldende fra 15.10.2018

1. Generelt

Vilkårene gjelder leveranse av tjenester til sammenslutninger i Norge. Det vises til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS, se Vilkår og angrerett og vilkår for TV og bredbånd.Telenor behandler personopplysninger i henhold til norsk rett. Telenors behandling av personopplysninger er inntatt i Telenors erklæring om personvern og sikkerhet. Se personvern. Tjenestene sammenslutningen har inngått avtale om, fremkommer i den konkrete avtalen. Avtalen mellom sammenslutningen og Telenor omfatter leveranse av tjenester til alle boenhetene.Kunden er den sammenslutningen som er registrert som kunde hos Telenor. Med beboer anses den enkelte boenhet i sammenslutningen. Representanter for sammenslutningen innestår for at sammenslutningen har rett til å inngå avtale på vegne av boenhetene som sammenslutningen representerer. Sammenslutningen anses å ha akseptert Telenors avtalevilkår ved signering.Inngår en beboer en individuell avtale med Telenor gjelder Telenors generelle avtalevilkår, samt særlige vilkår for tjenestene. Tilsvarende gjelder den enkelte beboers bruk av tjenester som følger av avtalen som sammenslutningen har inngått avtale om, og som nyttiggjøres av den enkelte beboer.

2. Sammenslutningens opplysningsplikt

Sammenslutningen skal gi Telenor en oversikt over tilknyttede boenheter som skal inneholde informasjon om navn, adresse, telefonnummer, leilighetsnummer og H-nr, om dette finnes. Denne listen skal oppdateres halvårlig.

For initiell behandling av beboerlist ved inngåelse av avtale, se her.Sammenslutningen plikter å informere Telenor om endringer i antall boenheter.

3. Eiendomsrett og ansvar for nett

Sammenslutningen eier sitt interne nett fra det definerte grensesnittet. Med grensesnittet menes koblingspunktet mellom Telenors nett og sammenslutningens nett.Koblingspunktet er som regel det fysiske forgreningspunkt som er felles for alle boenheter i sammenslutningen. Dersom Telenor har investert i fiber og/eller komponenter i forgreningspunkter nærmere boenhetene og disse deles av to eller flere boenheter, utgjør likevel de siste forgreningspunktene grensesnittet mellom Telenor og sammenslutningens nett.Telenor har eiendomsrett til utstyr som Telenor har innplassert, enten utstyret er plassert på Telenors side av ovennevnte grensesnitt eller i sammenslutningens nett.Sammenslutningens nett må være tilrettelagt for leveranse av Telenors tjenester for at den enkelte boenhet skal ha tilgang til samtlige tjenester. I avtaleperioden disponerer Telenor all kapasitet i sammenslutningens nett.

4. Sammenslutningens plikter

Styret i sammenslutningen skal bistå Telenor med informasjon til boenhetene, herunder videreformidle brosjyrer og annet informasjonsmateriell.Sammenslutningen skal bistå Telenor med utlevering av utstyr til boenhetene.Ved opphør av avtalen plikter styret i sammenslutningen eller den/de som styret utpeker, å returnere utlånt/utleid utstyr.

5. Service og vedlikehold

Telenor skal utføre service og vedlikehold av sammenslutningens interne nett fra grensesnittet og frem til den enkelte boenhets første kontaktpunkt i henhold til teknisk standard da nettet ble installert. Oppgradering i form av utskifting samt reparasjon av kabler i det interne nettet i forbindelse med feil og/eller elde er sammenslutningens ansvar. Kostnader ved dette dekkes av sammenslutningen.Ved større feil kan styrets representant kontakte Telenors vaktordning, se her for mer informasjon. Frister for feilretting løper kun i vaktordningens åpningstid iht. følgende frister:- Feilretting skal være påbegynt senest neste virkedag dersom feilen rammer 1-9 boenheter.- Feilretting skal påbegynnes snarest og senest innen 2 timer fra feilen er meldt dersom feilen rammer 10 boenheter eller mer.Dersom feil eller skade på sammenslutningens interne nett er voldt av sammenslutningen selv eller av tredjepart, kan Telenor kreve dekket påløpte kostnader tilknyttet til uttrykking, feilsøking og utført arbeid.

6. Kontroll av antall boenheter og andre lokaliteter

Sammenslutningens betalingsansvar er knyttet til antall boenheter og andre lokaliteter som nyttiggjør Telenors tjenester. Telenor har rett til å kontrollere at oppgitt antall er korrekt. Sammenslutningen plikter å gi Telenors representant tilgang til sammenslutningens lokaler og informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen.Dersom kontrollen avdekker avvik i Telenors disfavør, plikter sammenslutningen å etterbetale for lite betalt beløp med tillegg av forsinkelsesrenter, samt erstatte Telenors utgifter knyttet til kontrollen.

7. Fast avtaleperiode (bindingsavtale)

Dersom annet ikke er avtalt, er avtaleperioden 36 måneder fra levering av tjenestene. Etter utløpet av avtaleperioden forlenges avtalen automatisk med 6 måneder med mindre avtalen sies opp med 3 måneders skriftlig varsel av en av partene innen utløpet av hver 6 måneders periode.Dersom sammenslutningen sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr.Ved utbyggings-/oppgraderingsavtaler vil det være foretatt investeringer som nedskrives med fast beløp i avtaleperioden. Bruddgebyret kan bestå av gjenstående investeringsbeløp. I de avtalene hvor det ikke er gjenstående investeringsbeløp skal sammenslutningen betale et beløp som tilsvarer vederlaget for den resterende del av avtaleperioden.

8. Endringer i avtalen - varsling

Telenor har rett til å endre avtalen, herunder blant annet endre prisene, i avtaleperioden. Telenor vil varsle sammenslutningen med en måned varsel med virkning fra den første i den påfølgende måneden.

9. Telenors erstatningsansvar

Telenors samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til den årlige summen som sammenslutningen betaler for tjenestene på skadetidspunktet.

10. Mislighold

Ved vesentlig mislighold av avtalen fra sammenslutningens side, har Telenor rett til å stenge og/eller heve avtalen med virkning for samtlige tilknyttede boenheter. Telenor skal forut for slik stengning og/eller heving varsle berørte boenheter som har individuelle avtaler med Telenor. Sammenslutningen plikter å betale bruddgebyr i henhold til punkt 7.Telenor har rett til å stanse levering av tjenester og heve avtalen med den enkelte beboer når beboer misligholder individuelt inngått avtale, jfr. de generelle avtalevilkårene for Telenor, se pkt. 21.2.