Advokatforsikring for Telenor-kunder med Svindelforsikring Husstand

Forsikringsvilkår av 01.01.2024

Innhold

1. Parter – hvem har rettigheter og plikter etter denne forsikringsavtalen

2. Forsikringsperiode og forsikringsbevis

3. Hva dekkes av forsikringen

3.1 Rådgivning

3.2 Tvist

3.3 Dekning økonomisk tap

4. Hvordan tar Medlemmet forsikringen i bruk

5. Medlemmets plikter

6. Selskapets plikter

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon

8. Bistand i klagesaker

9. Definisjoner

10. Bakgrunnsrett

 

1. Parter – hvem har rettigheter og plikter etter denne forsikringsavtalen

Det er inngått kollektiv forsikringsavtale mellom Telenor AS ("Telenor" eller "Forsikringstaker") og HELP Forsikring AS ("Selskapet") til fordel for kunder hos Telenor.

Forsikringstaker er Telenor. Hver Telenor-kunde som har tegnet Svindelforsikring Husstand, samt dennes Husstand slik det er definert i punkt 9, er sikret etter forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for Telenor-kunde som har tegnet Svindelforsikring Husstand og er nevnt i forsikringsbeviset, samt dennes Husstand, jf. Lov om Forsikringsavtaler ("FAL") § 9-2 (a). I det følgende betegnes Telenor-kunde som har tegnet Svindelforsikring Husstand som "Medlem".

Forsikringspremien betales månedlig av hver enkelt kunde til Telenor, jf. FAL 9-2 (e). Ved tegning av Svindelforsikring Husstand inntrer automatisk medlemskap i den kollektive forsikringsavtalen, jf. FAL § 9-2 (b).

Medlemmer som ikke lenger ønsker Svindelforsikring Husstand som betalt tilleggstjeneste kan si opp forsikringen ved å kontakte Telenor, jf. FAL § 9-2 (c). Telenors kontaktinformasjon:

Telenor Norge AS
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Tlf.: 915 09 000
E-post: https://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/epostmabn.jsp

2. Forsikringsperiode og forsikringsbevis

Forsikringsperioden for den kollektive forsikringsavtalen er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk. Medlemmene har rettigheter etter den kollektive forsikringsavtalen, og forsikringsperioden kan derfor bli kortere enn 12 måneder dersom Svindelforsikring Husstand tegnes i forsikringsperioden. Telenor står fritt til å si opp eller fornye forsikringen.

Telenor plikter å gi Medlemmene informasjon om forsikringen i forsikringstiden, og informasjon ved opphør, jf. FAL §§ 9-2 (f), 9-3 og 9-6.

Fortegnelse over medlemmer føres av Telenor, jf. FAL § 9-2 (d), og medlemmene skal motta forsikringsbevis fra Telenor. 

Selskapet har anledning til å endre forsikringsvilkårene i samsvar med § 9-7, jf. § 3-8 ved hvert hovedforfall. Videre kan forsikringspremie endres ved hovedforfall.

Medlemmet kan si opp Svindelforsikring Husstand ved å kontakte Telenor. Ved opphør er forsikringsperioden én kalendermåned fra oppsigelsesdato. Forsikringen sies opp dersom samarbeidsavtalen mellom Telenor og Selskapet opphører, jf. FAL § 9-2 (g). Dette ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato.

3. Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen gir rett til rådgivning om tematikken og advokathjelp knyttet til tilfeller der Medlemmet har mistanke om eller blir utsatt for identitetstyveri, krenkende nettpubliseringer, misbruk av betalingsinstrument (debet- eller kredittkort), svindel eller har behov for bistand i forbindelse med et forbrukerkjøp eller privatkjøp, slik dette er definert i punkt 9. Selskapet gir hjelp til forebygging og advokatbistand hvis identitetstyveri, en krenkende nettpublisering, misbruk av et betalingsinstrument (debet- eller kredittkort) og/eller svindel inntreffer eller Medlemmet har behov for bistand i forbindelse med et forbrukerkjøp eller privatkjøp, se punkt 3.1 og 3.2 nedenfor. 

Forsikringen dekker Medlemmets behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpsbehovet som advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt, Medlemmets behov for psykologbistand og økonomisk tap som følge av identitetstyveri og krenkende nettpublisering. Forsikringen dekker videre utbetaling for varer som ikke kommer frem. Beløpsgrenser, krav for og vurdering av utbetaling er nærmere regulert i punkt 3.4.

Foreligger det flere kravstillere etter den samme handling/krenkelse og kravstillerne har like – eller i det vesentlige likeartede interesser – kan selskapet anmode om at kravstillerne benytter samme advokat. Er det flere kravstillere med like – eller i det vesentlige likeartede interesser –  er selskapets ansvar uansett begrenset til én forsikringssum. Begrensningen gjelder også om det er flere selskap som har dekning for forskjellige parter.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk, svensk eller dansk rett, og som har norske, svenske eller danske domstoler som verneting.

3.1 Rådgivning

Medlemmet har rett til inntil 30 timer advokatbistand per år knyttet til følgende punkter:

Identitetstyveri, avgrenset til:

·       Før Skaden:

o   Generelle og spesifikke råd knyttet til hvordan identitetstyveri skjer og hva man kan gjøre for å forhindre det

o   Generelle og spesifikke råd om hvordan man forholder seg dersom man har mistanke om at man er utsatt for identitetstyveri, eller om en handling man selv har gjort har bidratt til dette

o   Tilgang til informasjon og materiell om tema på https://www.telenor.no/sikkerhet/din-trygghet/

·       Etter Skaden:

o   Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden.

o   Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse.

o   Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav og bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser.

Krenkende nettpublisering, avgrenset til:

·       Før Skaden:

o   Forebygge krenkelser på nettet, herunder råd om personvernregler knyttet til bruk av sosiale medier

o   Generelle og spesifikke råd knyttet til hvordan krenkende nettpubliseringer og hva man kan gjøre for å forhindre det

o   Generelle og spesifikke råd om hvordan man forholder seg dersom man har mistanke om at man er utsatt for en krenkende nettpublisering, eller om en handling man selv har gjort har bidratt til dette

o   Tilgang til informasjon og materiell om tema på https://www.telenor.no/sikkerhet/din-trygghet/

·       Etter Skaden:

o   Politianmeldelse av lovstridig publisering på internett

o   Sletting av publisert informasjon/bilde, dersom dette kan oppnås ved dialog med part som har lagt ut informasjon/bilde, nettsted der publiseringen har skjedd, eller ved behandling av sak gjennom ordinære tvisteløsningsorganer

o   Opphavsrett til fotografier som har blitt publisert på internett, nærmere bestemt opphavsrett til egne bilder og tilfeller der Medlemmet er avbildet uten å ha avgitt samtykke

o   Bistand til å følge opp etterforskning av Skaden hos politiet

o   Økonomisk tap oppstått som direkte følge av Skaden, samt tap av ikke-økonomisk art (oppreisning), nærmere bestemt:

§  Vurdere hvorvidt det er rettslig grunnlag for å fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder slik dette er definert i punkt 9.

§  Fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder der det er rettslig grunnlag for slikt erstatningskrav.

o   Dialog og forhandlinger med nettsted ved misbruk av personopplysninger.

Misbruk av betalingsinstrument (personlige debet- og kredittkort), avgrenset til:

·       Før Skaden:

o   Hvordan misbruk av debet- og kredittkort skjer, og hva man kan gjøre for å redusere sannsynligheten for misbruk

o   Generelle og spesifikke råd om hvordan man forholder seg dersom man har mistanke om at man er utsatt for misbruk av betalingsinstrument, eller om en handling man selv har gjort har bidratt til dette

o   Tilgang til informasjon og materiell om tema på https://www.telenor.no/sikkerhet/din-trygghet/

 

·       Etter Skaden bistår HELP med sak mot finansinstitusjoner​ eller lignende institusjoner iht. finansavtaleloven:

o   Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden.

o   Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse.

o   Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til å forsøke å få erstattet tap, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser,

o   Bistå med klage til Finansklagenemnda, og rettslig behandling i domstolen.

Svindel knyttet til person- eller kortopplysninger

Forsikringen dekker svindel, begrenset til tilfeller hvor Medlemmet har blitt lurt/forledet til å utlevere person- eller kortopplysninger som kan brukes til økonomisk vinning for den som mottok opplysningene ved for eksempel:

o   Phishing (Svindle Medlemmet til å selv oppgi sensitive opplysninger slik som passord, PIN-kode eller betalingskortinformasjon)

o   Smishing (Phishing via SMS)

o   Spoofing (Forfalske en avsender i kommunikasjon)

o   Vishing (Phishing via teleoni/tale)

 

·       Før Skaden:

o   Generelle og spesifikke råd knyttet til hvordan svindel skjer og hva man kan gjøre for å forhindre det

o   Generelle og spesifikke råd om hvordan man forholder seg dersom man har mistanke om at man er utsatt for svindel, eller om en handling man selv har gjort har bidratt til dette

o   Tilgang til informasjon og materiell om tema på https://www.telenor.no/sikkerhet/din-trygghet/

·       Etter Skaden:

o   Begrense skadeomfanget/forebygge økonomisk tap som følge av Skaden

o   Fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse

o   Bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde uregelmessigheter på kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav og bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser

o   Bistå med klage til Finansklagenemnda i sak mot finansinstitusjoner​ eller lignende institusjoner iht. finansavtaleloven, og rettslig behandling i domstolen.

o   Politianmeldelse av svindel

o   Etterforskning av Skaden hos politiet

o   Så langt det er mulig bistå med økonomisk tap oppstått som direkte følge av Skaden, samt tap av ikke-økonomisk art (oppreisning), nærmere bestemt:

§  Vurdere hvorvidt det er rettslig grunnlag for å fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder slik dette er definert i punkt 9.

§  Fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder der det er rettslig grunnlag for slikt erstatningskrav.

Forbrukerkjøp og private kjøp, avgrenset til:

·       Før Skaden:

  • Tilgang på digital kjøpskontrakt på HELPs kundeportal «Min side» (Medlemmet må kontakte HELP for å få tilgang til kundeportalen)

  • Rådgivning i forkant av kjøp

·       Etter Skaden:

o   Forbrukerkjøp av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg, herunder juridisk bistand knyttet til reklamasjoner ved kjøpet, forsinkelse ved levering og mangelspørsmål

o   Kjøp av varer som er kjøpt av Medlemmet som privatperson til privat bruk fra annen privatperson hvor handelen er gjort via nettet

  • Ovennevnte gjelder forutsatt av kjøpsavtalen er inngått mens Medlemmet er omfattet av forsikringsavtalen og at tvistesummen er over kr. 3.000

 

Opplæring og idrett

Forsikringen dekker saker knyttet til opplæringslova kap. 9 A, som eksempelvis bestemmer at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Loven gjelder barn og unge under grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Forsikringen dekker også rådgivning og mekling i saker knyttet til Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett, hvor det blant annet heter at barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Disse reglene gir rettigheter knyttet til idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

·       Opplæringslova kap. 9 A. Forsikringen gjelder tilsvarende for privatskoleloven. Saker etter opplæringslova og privatskoleloven rettes så langt det er mulig mot skoleeier

·       Idrettens barnerettigheter

·       Bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser)​

Advokatbistand for tvister knyttet til opplæringslova gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer. I tvister innenfor idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser dekker Selskapet advokatmekling eller annen ønsket form for mekling inntil kr. 500.000.

Unntak fra forsikringsdekningen over:

·       Saker hvor Medlemmet har opptrådt grovt uaktsomt, og/eller saker hvor Medlemmet burde forstått at opplysningene kunne bli brukt til økonomisk vinning

·       Kjøpsrettslige krav mot annen kredittgiver enn selger, jf. finansavtaleloven § 54 b

·       Krav om økonomisk tap oppstått som følge av Medlemmets verv, yrkes- eller næringsforhold. Medlemmet er dekket i egenskap av privatperson, og handlingen/krenkelsen må være knyttet til vedkommende som privatperson. Krenkelse/handling mot Medlemmet som deltaker i- eller medlem av en gruppe (av politisk, religiøs eller annen motivasjon) er ikke dekket.

·       Krav om oppreisning knyttet til Medlemmet som næringsdrivende.

·       Misbruk av Medlemmets bedriftskort (debet- eller kredittkort), også kjent som Corporate Card

·       Teknisk bistand til innhenting av dokumentasjon og teknisk bistand til sletting av innhold på nettet

·       Privat straffesak

·       Varemerke-, design- og patentrettigheter 

·       Tvister mot Selskapet, Telenor, eller rådgivning i saker der det er interessemotsetning mellom Medlemmet og Selskapet eller Telenor.

Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, streik/lock-out, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller tilsvarende force majeure-hendelser.

3.2 Tvist

Advokatbistand for tvister nevnt i punkt 3.1 gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

For saker knyttet barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser dekker Selskapet kun mekling inntil kr. 500.000.

Forsikringen dekker maksimalt 2 tvister per kalenderår.

Saker knyttet til opplæringslova dekkes inntil kr 500.000. For tvister knyttet til øvrige rettsområder dekkes inntil 3 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3.2. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

Tvist anses som oppstått dersom det er fremsatt eller mottatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

3.3 Egenandel ved tvist

Dekning mot feilkjøp av (eller i) apper

Har Medlemmet barn som har gjort kjøp ved en feil, eller uten tillatelse kan Medlemmet få utbetalt opptil kr. 3 000.

Forsikringen dekker kjøp i app via Apple ID/App store eller Android Market/Google Play gjort av barn i husstanden, uten godkjenning fra Medlem/ektefelle/samboer.

Dekningen omfatter barn i husstanden under 12 år, og max. 3 utbetalinger per år per barn.

Identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer

I tillegg til rettshjelp etter punkt 3.1 og 3.2 har Medlemmet krav på økonomisk erstatning fra Selskapet innenfor følgende punkter knyttet til identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer (ikke misbruk av betalingsinstrument eller svindel):

·       Tap av lønnsinntekt      15.000 kroner

·       Annet økonomisk tap    300.000 kroner

·       Psykologbistand           30.000 kroner

Psykologbistand gis også til Medlemmet i saker knyttet til opplæringslova, Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser).

Forsikringen dekker bare økonomisk tap der Medlemmet er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

·       Det foreligger en skade i form av et identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering slik dette er definert i punkt 9,

·       Det kan dokumenteres et økonomisk tap som en direkte følge av hendelsen/skaden Medlemmet har blitt utsatt for, samt

·       Den krenkende part enten har skjønt eller burde ha skjønt at identitetstyveriet eller den krenkende nettpubliseringen var egnet til å påføre Medlemmet skade og et økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt hvis krenkende informasjon er lagt ut eller delt ved et uhell, men likevel er egnet til å påføre Medlemmet et økonomisk tap. 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter det dokumenterte økonomiske tap i form av bekreftelse fra arbeidsgiver, lønnsslipp, betalingskrav fra psykolog eller annen dokumentasjon som konstaterer størrelsen på et økonomisk tap for Medlemmet.

Medlemmet har rett til to utbetalinger per år.

Forbrukerkjøp og private kjøp

Forsikringen dekker økonomisk erstatning knyttet til forbrukerkjøp av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg der varen ikke kommer frem innen 90 dager, samt kjøp privatkjøp av varer, begrenset til:

·       Økonomisk tap             Kjøpesum mellom 500 og 10.000 kroner

Forsikringen dekker forbrukerkjøp av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg, samt private kjøp, i alle land. Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

·       Medlemmet har foretatt et kjøp som definert i punkt 3.1, jf. punkt 9

·       Det kan dokumenteres et økonomisk tap

·       Medlemmet kan dokumentere at varen ikke har kommet frem i løpet av 90 dager

·       Medlemmet kan fremlegge dokumentasjon på minimum to purringer, jf. FAL § 13-12

Medlemmet har rett til to utbetalinger per år.

Dersom varen skulle komme etter utbetaling av økonomisk erstatning må Medlemmet umiddelbart ta kontakt med Selskapet.

Generelle vilkår for erstatning

Medlemmet plikter å forebygge og begrense skaden og det økonomiske tapet. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme begivenhet/hendelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

Selskapet har rett til å inkludere utbetalt beløp for økonomisk tap i et eventuelt erstatningskrav som fremmes på vegne av Medlemmet ovenfor en krenkende part/motpart etter punkt 3.1. Dette slik at den andel av erstatningsbeløpet som skriver seg til utbetaling skjedd fra Selskapet, tilfaller Selskapet dersom en motpart på et senere tidspunkt betaler erstatning til Medlemmet. 

Selskapet dekker kun økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Medlemmets arbeidsgiver, NAV, bank/kortselskap eller andre ordninger som er ment for å beskytte Medlemmet mot økonomisk tap og/eller svindel.

Egenandel etter finansavtaleloven § 35 i forbindelse med misbruk av personlig betalingsinstrument dekkes av Medlemmet.

3.4 Dekning økonomisk tap

IDekning mot feilkjøp av (eller i) apper

Har Medlemmet barn som har gjort kjøp ved en feil, eller uten tillatelse kan Medlemmet få utbetalt opptil kr. 3 000.

Forsikringen dekker kjøp i app via Apple ID/App store eller Android Market/Google Play gjort av barn i husstanden, uten godkjenning fra Medlem/ektefelle/samboer.

Dekningen omfatter barn i husstanden under 12 år, og max. 3 utbetalinger per år per barn.

Identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer

I tillegg til rettshjelp etter punkt 3.1 og 3.2 har Medlemmet krav på økonomisk erstatning fra Selskapet innenfor følgende punkter knyttet til identitetstyveri og krenkende nettpubliseringer (ikke misbruk av betalingsinstrument eller svindel):

·       Tap av lønnsinntekt      15.000 kroner

·       Annet økonomisk tap    300.000 kroner

·       Psykologbistand           30.000 kroner

Psykologbistand gis også til Medlemmet i saker knyttet til opplæringslova, Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser).

Forsikringen dekker bare økonomisk tap der Medlemmet er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

·       Det foreligger en skade i form av et identitetstyveri eller en krenkende nettpublisering slik dette er definert i punkt 9,

·       Det kan dokumenteres et økonomisk tap som en direkte følge av hendelsen/skaden Medlemmet har blitt utsatt for, samt

·       Den krenkende part enten har skjønt eller burde ha skjønt at identitetstyveriet eller den krenkende nettpubliseringen var egnet til å påføre Medlemmet skade og et økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt hvis krenkende informasjon er lagt ut eller delt ved et uhell, men likevel er egnet til å påføre Medlemmet et økonomisk tap. 

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter det dokumenterte økonomiske tap i form av bekreftelse fra arbeidsgiver, lønnsslipp, betalingskrav fra psykolog eller annen dokumentasjon som konstaterer størrelsen på et økonomisk tap for Medlemmet.

Medlemmet har rett til to utbetalinger per år.

Forbrukerkjøp og private kjøp

Forsikringen dekker økonomisk erstatning knyttet til forbrukerkjøp av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg der varen ikke kommer frem innen 90 dager, samt kjøp privatkjøp av varer, begrenset til:

·       Økonomisk tap             Kjøpesum mellom 500 og 10.000 kroner

Forsikringen dekker forbrukerkjøp av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg, samt private kjøp, i alle land. Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

·       Medlemmet har foretatt et kjøp som definert i punkt 3.1, jf. punkt 9

·       Det kan dokumenteres et økonomisk tap

·       Medlemmet kan dokumentere at varen ikke har kommet frem i løpet av 90 dager

·       Medlemmet kan fremlegge dokumentasjon på minimum to purringer, jf. FAL § 13-12

Medlemmet har rett til to utbetalinger per år.

Dersom varen skulle komme etter utbetaling av økonomisk erstatning må Medlemmet umiddelbart ta kontakt med Selskapet.

Generelle vilkår for erstatning

Medlemmet plikter å forebygge og begrense skaden og det økonomiske tapet. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme begivenhet/hendelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

Selskapet har rett til å inkludere utbetalt beløp for økonomisk tap i et eventuelt erstatningskrav som fremmes på vegne av Medlemmet ovenfor en krenkende part/motpart etter punkt 3.1. Dette slik at den andel av erstatningsbeløpet som skriver seg til utbetaling skjedd fra Selskapet, tilfaller Selskapet dersom en motpart på et senere tidspunkt betaler erstatning til Medlemmet. 

Selskapet dekker kun økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Medlemmets arbeidsgiver, NAV, bank/kortselskap eller andre ordninger som er ment for å beskytte Medlemmet mot økonomisk tap og/eller svindel.

Egenandel etter finansavtaleloven § 35 i forbindelse med misbruk av personlig betalingsinstrument dekkes av Medlemmet.

4. Hvordan tar Medlemmet forsikringen i bruk

Dersom Medlemmet ønsker juridisk rådgivning eller oppdager at han/hun er utsatt for identitetstyveri, krenkende nettpublisering, misbruk av et personlig betalingsinstrument eller svindel eller har behov for bistand i forbindelse med et forbrukerkjøp, privatkjøp, opplæringslova eller idrettsbestemmelser, må Medlemmet snarest mulig ta kontakt med Selskapet:

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Dersom Medlemmet ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om identitetstyveriet, den krenkende publiseringen, misbruket av et personlig betalingsinstrument, svindelen eller behovet for bistand i forbindelse med et forbrukerkjøp, privatkjøp, opplæringslova eller idrettsbestemmelsene, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

5. Medlemmets plikter

Medlemmet må snarest mulig politianmelde identitetstyveriet, nettkrenkelsen, misbruket av personlig betalingsinstrument eller svindelen. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal deretter sendes Selskapet. Alternativt kan Medlemmet kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Et Medlem som har rett til å bruke et debet- eller kredittkort skal bruke det i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk, og skal herunder ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet (debet-/kredittkortet) så snart instrumentet er mottatt. I tillegg skal Medlemmet uten ugrunnet opphold underrette bank eller kortutsteder, eller den institusjonen har oppgitt, dersom Medlemmet blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentet, eller på uautorisert bruk.

Medlemmet kan holdes ansvarlig for egenandel/kostander i forbindelse med misbruk av personlig betalingsinstrument, jf. finansavtaleloven § 35.

Medlemmet må fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Medlemmet må sørge for, eventuelt med Selskapets bistand, å melde fra til aktuell institusjon/utsteder/foretak/nettsted straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie.

Dersom Medlemmet over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Medlemmets rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av identitetstyveriet, den krenkende nettpubliseringen, misbruk av et personlig betalingsinstrument, svindel, forbrukerkjøp, privatkjøp, opplæringslova eller idrettsbestemmelsene. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av identitetstyveriet, den krenkende publiseringen, misbruket av et personlig betalingsinstrument eller svindelen er begrenset i rimelig grad.

Etter innmelding av sak vil Medlemmet bli kontaktet av en HELP-advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Medlemmet ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Medlemmets eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Medlemmets valg, dekkes kun etter forespørsel fra Medlemmet.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Medlemmet av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Medlemmet etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest tre måneder etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Medlemmet ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over eventuelt øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Innenfor maksimalgrensen for rettshjelp inntil 3 millioner kroner, se punkt 3.2, dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. For opplæringslova og idrettsbestemmelsene dekker inntil kr 500.000. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på 3 millioner kroner per forsikringstilfelle. For opplæringslova og idrettsbestemmelsene dekker inntil kr 500.000.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Medlemmet gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Medlemmets interesser. Selskapet legger til grunn at det har Medlemmets tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. Medlemmet samtykker til at Telenor og Selskapet kan utveksle opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

Medlemmet samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk

8. Bistand i klagesaker

8.1 Selskapets klagenemnd


Dersom Medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til:

HELP Forsikring AS

Postboks 1870

0124 Oslo

 

E-post: klagenemnden@help.no

Telefon: 22 99 99 99

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. 

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Medlemmet skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem. 

Dersom Medlemmet etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader. 

8.2 Annen klagenemnd

Medlemmet kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. FAL § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

9. Definisjoner

Telenor-kunde: Person registrert som kunde hos Telenor, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten.

Medlem: Telenor-kunde som har tegnet Svindelforsikring Husstand.

Husstand: Inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, samt hjemmeboende barn under 20 år. Hjemmeboende barn er barn med bostedsadresse hos Medlemmet.

Selskapet: HELP Forsikring AS.

Identitetstyveri: Alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Medlemmets identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i Medlemmets navn.

Krenkende nettpublisering: Krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.

Krenkende: Informasjon på internett som for eksempel er lagt ut uten nødvendig tillatelse, den er truende, trakasserende, gjentakende og likner mobbing, eller er ulovlig etter regler om personvern og/eller vern om privatlivet.

Åpne og fritt tilgjengelige kilder: Nettsider, forum, blogger, medier osv. som er åpne eller tilnærmet åpne for allmenheten. Tilgang til kilden er ikke begrenset til en krets personer, krever ikke medlemskap, tilhørighet, eller stiller andre kriterier for tilgang, som allmenheten generelt ikke kan oppfylle/etterkomme.

Betalingsinstrument: Personlig debet- eller kredittkort utstedt etter avtale mellom kunden og bank/kortutsteder, og som kunden benytter for å foreta en betaling/betalingstransaksjon.

Misbruk av betalingsinstrument: Alle situasjoner hvor det foreligger et tap som skyldes uautoriserte betalinger, betalingstransaksjoner eller trekk fra Medlemmets personlige debet- og/eller kredittkort, herunder uttak fra minibank, betaling i butikk og nettkjøp.

Svindel: Tilfeller hvor Medlemmet har blitt lurt/forledet til å utlevere person- eller kortopplysninger som kan brukes til økonomisk vinning for den som mottok opplysningene

Grov uaktsomhet: En handling som representerer et markant avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte i den konkrete situasjonen og etter omstendighetene.

Fjernsalg: Avtale inngått ved organisert ordning for salg eller tjenesteyting uten at den næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede samtidig, og der inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, jf. angrerettloven § 5 bokstav b.

Forbrukerkjøp: Salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Dekningen omfatter salg av nye varer fra forhandler/næringsdrivende via fjernsalg, herunder juridisk bistand knyttet til reklamasjoner ved kjøpet, forsinkelse ved levering og mangelspørsmål.

Privat kjøp: Kjøp av varer som er kjøpt, jf. kjøpsloven § 1, av Medlemmet som privatperson til privat bruk fra annen privatperson hvor handelen er gjort via nettet.

Næringsvirksomhet: Enhver virksomhet som drives med sikte på å frembringe et økonomisk resultat.

Tap av lønnsinntekt: Økonomisk tap som følge av at Medlemmet må ta fri fra arbeidet sitt på grunn av Skaden, og arbeidsgiver ikke utbetaler lønn for den aktuelle perioden. Utbytte av næringsvirksomhet anses ikke som lønnsinntekt.

Annet økonomisk tap: Økonomisk tap som følge av Skaden som ikke er knyttet til tapte lønnsinntekter.  

Psykologbistand: Medlemmets behov for profesjonell psykologisk hjelp i forbindelse med identitetstyveri, en krenkende nettpublisering, sak knyttet til opplæringslova eller idrettsbestemmelsene.

Skadevolder: Person som har begått identitetstyveri, publisert krenkende informasjon om Medlemmet på internett, misbrukt Medlemmets personlige betalingsinstrument eller svindlet Medlemmet slik dette er definert i punkt 9.

Skade: Hendelse hvor Medlemmet er utsatt for et identitetstyveri, en krenkende nettpublisering, misbruk av et personlig betalingsinstrument, svindel, har behov for bistand innen kjøp, opplæringslova og/eller idrettsbestemmelsene slik det er definert i punkt 9, jf. punkt 3.1.

10. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.