Vilkår for Skjermforsikring av 01. januar 2024

1. Forsikringen

Denne IMEI-forsikringen for mobile enheter er en kollektiv forsikringsavtale mellom Starr Europe Insurance Limited («Forsikringselskapet» forkortet) og Telenor Norge AS («Telenor » forkortet).

I henhold til vilkår og betingelser angitt nedenfor, dekker forsikringen knust skjerm som følge av skade ved vanlig bruk av enheten. Med skjerm menes kun den del av enheten som viser informasjon.

Forsikringsavtalen består av:

 • Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner

 • Disse forsikringsvilkår

 • Lov om forsikringsavtaler av 16 juni 1989 nr. 69 (heretter kalt FAL)

2. Parter i avtalen

Ved en forsikringssak, generelle henvendelser eller for å klage er det forsikringsagenten du skal kontakte.

For å kansellere forsikringen, ta kontakt med Telenor på telefon 915 09000 eller via chat her: www.telenor.no/kundeservice/kontakt-oss/

Forsikringsagent:

Navn: SquareTrade Europe Limited
Org. nr, C90219

For å melde en forskringssak, gå til www.squaretrade.no.

Du kan også ta kontakt med oss for generelle spørsmål eller krav på følgende måter:

 • På telefon: 21 49 20 59.
  Telefonlinjene er åpne mandag-fredag kl. 08-20, lørdag 09-17, søndag stengt. Vi tar opp alle telefonsamtaler for å gjøre kvaliteten på tjenestene våre bedre.

 • Skriftlig til adresse: : SquareTrade Europe Limited, 9, Pope Urbanus VIII Street, Birkirkara, Malta, BKR1425

 • På e-post: kundeservice@squaretrade.no.

For å klage kan du ta kontakt med oss på følgende måter:

 • På telefon: 21 49 20 59

 • Skriftlig og adressert til: Director - Customer Experience & Service. Adresse: SquareTrade Europe Limited, 9, Pope Urbanus VIII Street, Birkirkara, Malta, BKR1425

 • På e-post: complaintseu@squaretrade.com

 • I butikk eller på nett: Stedet du kjøpte forsikringen

Forsikringsgiver:

Navn: Starr Europe Insurance Limited
Org. nr:  C85380
Adresse: Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, STJ 314, Malta

Forsikringstaker:

Navn: Telenor Norge AS
Org. nr: 976 967 631
Adresse: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Telefon: 915 09000
Nettside: www.telenor.no

3. Definisjoner

Disse forsikringsvilkårene bruker ord og uttrykk som har spesifikke betydninger. Følgende definerte ord vises med uthevet skrift uansett hvor de vises i hele forsikringsbeviset:

«skade ved vanlig bruk» betyr enhver plutselig og uforutsett skade på den forsikrede enheten som forhindrer den i å fungere, inkludert væskeskade.

Forsikringen dekker ikke hensynsløs eller selvpåført skade, kosmetisk skade eller skade som ikke påvirker den tiltenkte bruken av den forsikrede enheten.

«skjerm» betyr den delen av enheten som viser informasjon.

«sikrede»: den personen som har kjøpt og/eller er registrert bruker av enheten som inngår i, eller som har inngått i, forsikringsprogrammet og som kan dokumentere kjøp av enheten.

«forsikringsbeviset» er dokumentet som er knyttet til forsikringsvilkårene og gjort tilgjengelig for deg på kjøpstidspunktet. Det definerer dekningsperioden og den forsikrede enheten.

Med «kosmetisk skade» menes små bulker, riper, sprekker i skjermen, eller noen små riper på telefonens ytre som ikke påvirker bruken av enheten.

«sluttdato» betyr datoen som forsikringen opphører, i samsvar med avsnitt 13 i disse forsikringsvilkårene.

«egenandel» er det beløpet du må betale selv når du bruker forsikringen din, i henhold til forsikringsbeviset.

«Forsikrede enhet» og «enheten» er enheten og alt tilbehør som fulgte med enheten som du har kjøpt og som er dekket i henhold til disse forsikringsvilkårene. Forsikringen omfatter enheten som spesifisert i Forsikringsbeviset med angitt IMEI eller serienummer, som er dekket av, eller var dekket av denne forsikringen på skadetidspunktet.

Med «Forsikringsselskap» menes Starr Europe Insurance Limited, som er forsikringsselskapet for denne forsikringen. Registrerte kontoradresse er ved Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, STJ 314.

Starr Europe Insurance Limited er autorisert av MFSA.

«Tap» betyr situasjonen når en enhet ved et uhell har blitt mistet og du permanent er fratatt muligheten til å bruke den, når slikt tap er rapportert uten forsinkelse til Telenor og SIM-kortet er blokkert.

«Tekniske feil» betyr en plutselige og uventet feil på en del av den forsikrede enheten som følge av en permanent teknisk feil, når dette resulterer i at deler av enheten slutter å fungere og innebærer at den forsikrede enheten trenger reparasjon eller å bli erstattet.

«Avtaleperiode» er tiden som forsikringen er gyldig, som vist i forsikringsbeviset.

«forsikringstakeren»: betyr Telenor Norge AS som har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsselskapet.

«premie» betyr summen som skal betales av deg som vist i forsikringsbeviset for forsikringsdekning i henhold til denne forsikringen. Det representerer det eneste beløpet du må betale for forsikringsdekning, i henhold til denne forsikringen, inkludert alle gjeldende skatter.

«Erstatningsenhet» betyr en enhet som er så god som ny, fri for bruksslitasje og med byttet batteri. Den kan inneholde innvendige deler som tidligere har vært i bruk, men enheten er grundig testet, kun med originale komponenter og i henhold til produsentens standarder. Dine garanti- og reklamasjonsrettigheter vil fortsatt være i behold.

Skjermforsikring” betyr en forsikringsdekning som dekker knust skjerm.

SWAP”, “SWAP-avtale” betyr  en måte å kjøpe enheten  på gjennom Telenor. Les mer om SWAP

«Tyveri» betyr situasjonen når enheten blir stjålet fra deg som en konsekvens av ran, innbrudd eller på annen måte med trusler eller makt, eller lommetyveri hvor enheten fjernes fra deg uten din viten og slikt tyveri er rapportert uten forsinkelse til politiet og Telenor og SIM-kortet er sperret.

«Vi, oss, vår, administrator» betyr SquareTrade Limited som administrerer disse forsikringsvilkårene, og som fungerer som en forsikringsformidler på vegne av Starr Europe Insurance Limited, med registrert kontoradresse 9, Pope Urbanus VIII Street, Birkirkara, Malta, BKR1425, Storbritannia. Foretaksnummer: C90216. SquareTrade Europe Limited er autorisert som forsikringsagent i form av Insurance Distribution Act og regulert av Malta Financial Services Authority. SquareTrade Europe Limited er en del av den amerikanske forsikringsgruppen Allstate Corporation.

«Du, din» betyr den sikrede som er angitt i forsikringsbeviset.

4. Hvem forsikringen gjelder for

(i)denne forsikringen trer i kraft fra tidspunktet for kjøp av forsikring for den forsikrede enheten.

(ii) Oppgraderer du fra Skjermforsikring til Plussforsikring eller kjøper forsikringen etter anskaffelse av enheten, kan du først melde en forsikringssak når du har begynt å betale for Plussforsikring.

(iii) denne forsikringen gjelder bare for enheter som er kjøpt som nye eller enheter som er mindre enn 3 år gamle og uten skader på tidspunktet når enheten registreres på forsikringsordningen, og har et gyldig Telenor-abonnement ved kjøp av forsikringen.

5. Skadeoppgjør

Sikredes plikter ved skade

Ved knust skjerm som følge av skade ved vanlig bruk av den forsikrede enheten, må du varsle oss (SquareTrade) uten ugrunnet opphold.

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett (1) år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det.

Betaling av egenandelen

Ved skadeoppgjøret må egenandelen, som angitt i Forsikringbeviset, betales til oss (SquareTrade) forut for skadeoppgjøret og ved bruk av de til enhver tid gjeldende betalingsformer.

Hvis du melder inn et krav som en del av SWAP, vil egenandelen vises på din neste Telenorfaktura. Hvis verdien av erstatningsproduktet er mindre enn egenandelen, vil vi justere egenandelen slik at den ikke overstiger verdien av erstatningsenheten. Avhengig av egenandelen og omstendighetene rundt kravet, vil du få valget mellom reparasjon eller erstatning av enheten.

Hvordan vi reparerer enheten

 Hvis en reparasjon av skjermen godkjennes, vil vi gjøre nødvendige forberedelser for at skjermen på den forsikrede enheten skal repareres. Det kan være at du kan bruke en autorisert lokal reparatør, eller at du må sende inn enheten din til oss for reparasjon.

Hvis den forsikrede enheten din blir reparert av en lokal reparatør som er autorisert av oss, vil vi gi deg beskjed om stedene som den lokale reparatøren holder til, og gi deg informasjon som er nødvendig for å legge til rette for reparasjonen. Hvis skaden dekkes av denne forsikringen, vil vi betale kostnadene for reparasjonen direkte der dette er mulig.

Hvis den forsikrede enheten din skal sendes til oss for reparasjon, ordner vi frakt og informerer deg om prosessen når kravet fremsettes. Før du sender inn enheten, må du sørge for at alle låsemekanismer er fjernet (f.eks. passord, Finn min iPhone) der det er mulig. Hvis feilen dekkes av denne forsikringen, reparerer vi den forsikrede enheten. Service på enheten vil ikke ta mer enn fire (4) arbeidsdager (inkludert transporttid) med mindre produsentens (f.eks. Apple) prosesser hindrer oss i å gjøre dette innenfor tidsskjemaet.

Vi vil gi deg beskjed hvis vi forventer at reparasjonen vil ta lengre tid enn dette, når du sender inn kravet. Hvis vi ikke klarer å reparere den forsikrede enheten, vil vi returnere den uten å ha reparert den.

Hvis reparatøren identifiserer at skaden som har oppstått ikke er i samsvar med kravet, eller ikke kan få tilgang til enheten på grunn av passord eller andre låsemekanismer, vil den forsikrede enheten bli returnert til deg uten å ha blitt reparert.

For alle reparasjoner har du 30 dager til å melde fra om eventuelle feil ved enheten. I disse tilfellene vil vi gjøre det som er nødvendig for å utbedre feilen.

Vi kan ikke påta oss noe ansvar for oppbevaring av data, inkludert personopplysninger som er lagret på enheten din under reparasjon. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av dine data før du sender enheten til oss.

 Andre oppgjør

 Under visse omstendigheter kan det være at det ikke er mulig å tilby reparasjon av den forsikrede enheten. Hvis dette er tilfelle, vil vi tilby en erstatningsenhet. Erstatningsenheten kan være en nyere versjon eller utgave av din forsikrede enhet. Vi vil prøve å matche fargen på den forsikrede enheten din, men det vil ikke være mulig i alle tilfeller. Teknologiske fremskritt kan føre til at det blir levert en erstatningsvare som har lavere kjøpesum enn den opprinnelige forsikrede enheten, men denne vil i alle tilfeller være av samme kvaliteten som den forsikrede enheten.

Hvis vi ikke kan tilby en erstatning, vil oppgjøret av kravet ditt være et kontantoppgjør. Oppgjørsbeløpet vil bli bestemt av oss, basert på den laveste kjøpesummen for den opprinnelige forsikrede enheten på telenor.no, og de gjeldende erstatningskostnadene for et lignende produkt i samme kategori, og med samme kvalitet som på den forsikrede enheten.

6. Dekning

Det er ingen begrensning for antall godkjente krav som kan fremmes i henhold til disse forsikringsvilkårene. Antallet godkjente krav som du fremsetter kan imidlertid påvirke egenandelen du betaler ved fremtidige krav.

Forsikringen blir automatisk fornyet hver måned hvis den ikke blir sagt opp av noen av partene, men ikke lengre enn 60 måneder totalt.

7. Verdensomspennende dekning

Den forsikrede enheten din er dekket mens du reiser utenfor Norge. Vi vil kunne tilby deg reparasjon hvor som helst i Europa, og på bestemte steder i USA . For områder utenfor Europa og USA vil vi hjelpe deg med å finne et reparasjonssted og refundere deg kostnaden for reparasjonen. Vi vil informere deg om dine valg når du sender inn kravet.

8. Generelle unntak

Din forsikrede enhet er ikke dekket for:

(i) kostnadene for egenandelen som gjelder for denne forsikringen, som angitt i forsikringsbeviset ditt;

(ii) kostnadene for å legge inn eller reinstallering av data, programvare, informasjon eller musikk som er lagret på den forsikrede enheten;

(iii) tekniske feil eller skade ved vanlig bruk forårsaket av misbruk eller planlagt skade på den forsikrede enheten, bevisst eller på annen måte;

(iv) tyveri eller tap som følge av at enheten blir liggende uten tilsyn, har blitt liggende ulåst i kjøretøy, i offentlige lokaler eller på offentlige steder;

(v) tyveri eller tap hvis en politianmeldelse ikke har blitt inngitt (den skal inneholde minimum IMEI-nummer, en beskrivelse av hendelsen og dato, klokkeslett og sted for hendelsen);

(vi) tyveri eller tap hvis du ikke har varslet din mobiloperatør om tyveri eller tap og sperret enheten;

(vii) kostnader som er påført deg som følge av at du ikke kunne bruke den forsikrede enheten, eller andre kostnader enn erstatningskostnaden for den forsikrede enheten (f.eks. kostnaden for en ny flybillett som følge av at du ikke hadde tilgang til flybilletten på den forsikrede enheten);

(viii) kosmetisk skade som ikke påvirker evnen til å bruke det forsikrede produktet som tiltenkt, for eksempel slitasje;

(x) kostnader på grunn av at du ikke fulgte produsentens rimelige instruksjoner eks. uautorisert reparasjon eller installasjon av ikke-godkjent programvare eller deler;

(xi) kostnader dekket under produsentens garanti eller andre forsikringer du er dekket av;

(xii) kostnader som påløper som følge av krig, terrorisme, utenlandske fiendtlige handlinger (enten det er erklært krig eller ikke), unntakstilstand eller forurensning av kjernefysisk stråling;

(xiii) skade eller tilfeller der enheten slutter å fungere og serienummeret har blitt fjernet eller endret;

(xiv) krav utenfor avtaleperioden.

9. Vilkår og betingelser

(i) Endring av Vilkårene til ugunst kan skje per 1. januar hvert år. Dersom vilkårene endres til ugunst for sikrede vil dette varsles til deg i samsvar med forsikringsavtaleloven (FAL).

Hvert år vil premien bli gjenstand for en årlig prisgjennomgang. Vi kan justere premien opp eller ned. Eventuelle endringer trer i kraft fra 1. januar hvert år.

(ii) Forsikringsselskapet kan til enhver tid forandre eller frafalle disse forsikringsvilkårene for å:

(a) forbedre dekningen din;

(b) overholde gjeldende lover eller forskrifter;

(c) rette opp eventuelle typografiske eller formateringsfeil som kan oppstå, eventuelt tydeliggjøre uklare presiseringer i dette vilkårssettet.

(iii) Du vil få minst 30 dagers elektronisk varsel om endringer i forsikringsvilkårene for dekning under denne forsikringen, med mindre endringene skyldes lovgivnings- eller forskriftsmessige krav. Hvis dekningen din blir endret på grunn av lov- eller forskriftsendringer som er utenfor forsikringsselskapets kontroll, kan det hende at vi ikke kan gi deg 30 dagers varsel. I slike tilfeller vil vi informere deg så snart som mulig.

(iv) Hvis forsikringsselskapet endrer eller frafaller vilkårene dine, og du ikke ønsker å fortsette dekningen, kan du avbryte som angitt i avsnitt 10 i disse forsikringsvilkårene.

10. Din rett til å kansellere

Du kan når som helst si opp forsikringen ved å kontakte Telenor. Se kapittel 2 for kontaktinformasjon.

Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager til Telenor. Telenor vil gi deg full refusjon av forsikringspremie betalt i perioden så lenge du ikke har meldt et forsikringskrav.

Hvis du kansellerer forsikringen etter de første 14 dagene, vil forsikringen bli kansellert umiddelbart, men du vil være dekket til slutten av forsikringsperioden du allerede har betalt for. Du vil ikke få refundert forsikringspremie som allerede er betalt.

Dersom du har denne forsikringen som en del av din SWAP-avtale, fortsetter forsikringen å løpe selv om din SWAP-avtale avsluttes.

11. Forsikringsselskapets rett til å kansellere

(i) Forsikringsselskapet kan si opp forsikringen din umiddelbart:

(a) der du gir informasjon som er usann eller misvisende når du sender inn et krav i henhold til disse forsikringsvilkårene, eller det kan påvises fra de relevante omstendighetene at du ikke i rimelig grad sikret at uttalelsene du ga var sanne, enten de var forsettlige eller utilsiktede;

(b) der det er bevis på uærlighet eller bedrageri fra deg (eller av noen som handler på dine vegne) i forhold til dekningen som er gitt under disse forsikringsvilkårene; eller

(c) om nødvendig for å overholde gjeldende lover eller forskrifter. Når dette gjelder, vil det bli gitt et varsel på 30 dager;

(d) der du ikke har betal forsikringspremien innenfor betalingsfristen eller ikke har betalt regningen som informert av Telenor.

Hvis forsikringsselskapet kansellerer dekningen din som et resultat av 11 (i) (a), (b) eller (d), vil det ikke tilbakebetale den premien som du har betalt. Hvis forsikringsselskapet kansellerer dekningen din som et resultat av 11 (i) (c), vil det beregne tilbakebetalingen din pro-rata for den perioden du har vært forsikret, og tilbakebetale saldoen forutsatt at du ikke har fremsatt et krav.

(ii) Enhver beslutning om å kansellere dekningen vil ikke bli gjort på individuelt nivå og vil ikke være basert på om du har fremsatt et krav, bortsett fra der 11 (i) (a) eller (b) gjelder.

(iii) Kansellering av forsikringen din vil ikke påvirke din rett til å sende inn et krav for enhver begivenhet som oppstår før kanselleringsdatoen, bortsett fra der 11 (i) (a) eller (b) gjelder.

12. Sluttdato

Forsikringsdekning begynner den datoen som angitt i forsikringsbeviset ditt

Forsikringen din opphører tidligst av følgende:

(i) datoen du kansellerer forsikringen din i samsvar med avsnitt 10 i disse forsikringsvilkårene;

(ii) datoen forsikringsselskapet kansellerer forsikringen din i samsvar med avsnitt 11 i disse forsikringsvilkårene;

(iii) etter maksimalt 60 måneder fra forsikringens start

Du vil ikke være dekket for noe nytt krav som oppstår på eller etter sluttdato.

13. Generelle betingelser

(i) Bedrageri

Forsikringen skal ikke føre til vinning for sikrede.

Den som gjør seg skyldig i svik mister enhver rett til erstatning, jf. FAL § 8-1, og vi kan kreve tilbakelevering av en erstatningsenhet eller kontantoppgjør, eller annen kompensasjon.

Forsikringsgiver kan ta rettslige skritt mot deg for retur av erstatningsenheten og eventuelt kontantoppgjør eller annen erstatning, og kan kreve refusjon av påløpte utgifter.

(ii) Norsk lov

Disse forsikringsvilkårene er underlagt norsk lov. Tvist som måtte oppstå i forbindelse med disse vilkårene og tilhørende forsikringsbevis avgjøres ved norsk domstol. Verneting er Asker og Bærum tingrett.

(iii) Du må svare ærlig på alle forespørsler om informasjon vi ber om når du melder et krav i henhold til disse forsikringsvilkårene, eller søker om å endre dekningen i henhold til disse forsikringsvilkårene. I tilfelle der noen dine faktiske uttalelser er usanne eller misvisende, kan dette påvirke gyldigheten av forsikringen din, eventuelle krav som tidligere er betalt av oss, og om det er mulig for deg å melde et påfølgende krav.

(iv) Forsikringsselskapet har en juridisk plikt til å forhindre svindel. Når du sender inn et krav kan all informasjon du har levert som er relevant for denne forsikringen og annen informasjon som knytter seg til kravet, bli delt med andre forsikringsselskaper for å hindre uredelige krav.

14. Dobbel forsikring

Dersom du er dekket av andre forsikringer hos andre forsikringsselskaper, står du fritt til å kreve kompensasjon fra det forsikringsselskapet du selv ønsker, men du vil kun kunne kreve kompensasjon fra ett forsikringsselskap.

Hvis du med intensjon krever kompensasjon fra flere forsikringsselskaper, er forsikringsgiver ikke forpliktet til å reparere, erstatte, gi utbetaling eller annen kompensasjon som beskrevet i disse vilkårene.

15. Klagemuligheter

SquareTrade Europe Limited (SquareTrade) har som mål å gi kundene våre best mulig kundeservice, alltid. Vi forstår at ting ikke alltid går etter planen, og at det kan skje at du ikke er fornøyd med oss. I så fall kan du ta kontakt med oss (se kontaktopplysningene under avsnitt 2). Vi vil gjøre så godt vi kan for å rette opp i problemet.

Hva skjer nå?

Vi bekrefter at klagen er mottatt innen én virkedag. Vi holder deg oppdatert og gir deg et endelig, skriftlig svar innen 15 virkedager.

Hvis du ikke er fornøyd med det endelige svaret, kan du sende klagen videre til The Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) in Malta, enten direkte eller via Finansklagenemnda (FinKN) i Norge.

Hvis du foretrekker å henvende deg direkte til FinKN, vil FinKN hjelpe med henvisning til OAFS. I enkelte tilfeller kan det være at FinKN kan håndtere klagen direkte.  

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Norge

Tlf: + 47 23 13 19 60
Faks: +47 23 13 19 70
Nettside: www.finkn.no

Du kan også henvende deg direkte til OAFS. OAFS er medlem av FIN-NET, et nettverk av nasjonale organisasjoner ansvarlig for å håndtere klager fra forbrukere i relasjon til finansielle tjenester.

Vi vil alltid gi deg kontaktinformasjon i vår endelige svar til deg. Kontaktopplysningene er:

The Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor
St Calcedonius Square
Floriana
FRN1530
Malta

Tlf: (+356) 21 249 245
E-post: complaint.info@asf.mt
Nettside: www.financialarbiter.org.mt

Anker

Hvis du ikke er fornøyd med avgjørelsen til OAFS, kan du sende inn en anke til ankedomstolen (underordnet jurisdiksjon) innen 20 dager etter at du mottok avgjørelsen.

Dette har ingen innvirkning på din rett til å iverksette rettslige tiltak. Du må imidlertid være klar over at det finnes visse tilfeller der OAFS ikke kan vurdere klager.

Et hefte som beskriver hele prosedyren vår for behandling av klager, er tilgjengelig på forespørsel.

16. Personvern

Starr Europe Insurance Limited er, som forsikringsgiver, behandlingsansvarlig for de personopplysninger om sikrede som er nødvendig for å oppfylle sine plikter og rettigheter i henhold til denne forsikringsavtalen. Starr benytter SquareTrade som databehandler i forbindelse med etablering av forsikringsavtalene og for gjennomføring av

skadeoppgjør. For en nærmere beskrivelse av behandlingen av personopplysninger hos Starr i forbindelse med denne forsikringsavtalen samt dine rettigheter som sikrede vises det til vår personvernerklæring som du finner på vår hjemmeside: www.squaretrade.no/nn/privacy/

17. Premie

Forsikringspremien for den forsikrede enheten vil bli oppgitt ved salgstidspunktet. Vi vil bekrefte premien og egenandelen i forsikringsbeviset ditt.

Premien betales månedlig via din faktura fra Telenor. Ved SWAP, inngår forsikringspremien i din avtale til denne avsluttes. Deretter vil du faktureres månedlig.

18. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Opplysninger, meldinger, varsler o.l. i forbindelse med forsikringen vil foregå via elektronisk kommunikasjon, herunder e-post.