Spesielle vilkår for Nedbetaling av klokker

Følgende vilkår gjelder for Telenor Nedbetaling av klokker fra 1. januar 2023.

1. Generelt

Disse spesielle vilkårene Nedbetalings-vilkårene gjelder for Telenor Norge AS (Telenor) levering av Nedbetaling av klokker. Nedbetaling-vilkårene suppleres av gjeldende lovgivning, herunder lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven).

I tillegg til Nedbetalings-vilkårene gjelder Kontrakt om mobilabonnement og tjenester inkludert nedbetalingsavtale med vedlegg (Avtalen) inngått mellom Telenor og kunden (Kunden), Telenors generelle avtalevilkårTelenors spesielle vilkår for mobile tjenester samt Telenors personvernerklæring. Dokumentene inkludert eventuelle vedlegg utgjør det samlede avtaleverket for Nedbetaling av klokker (Avtaleverket).

Ved eventuell motstrid mellom dokumentene i Avtaleverket, skal Avtalen ha forrang foran Nedbetalings-vilkårene og Nedbetalings-vilkårene ha forrang foran Telenors generelle avtalevilkår og de Telenors spesielle vilkår for mobile tjenester.

2. Nedbetaling av klokke

2.1 Nedbetaling

Kunden kjøper en bestemt kombinasjon av klokker og mobilabonnement og inngår en nedbetalingsavtale (Avtalen). Avtalen gir Kunden mulighet til å nedbetale hele kjøpesummen over 24 måneder.

Kjøpet av klokken er endelig og reguleres ikke av Avtaleverket. Ved eventuell oppsigelse eller heving av Avtalen, må Kreditten (som definert nedenfor) innfris i sin helhet.

Nedbetaling medfører ingen binding på abonnement. Ved oppsigelse av abonnementet vil Nedbetalingsavtalen fortsette.

2.2 Forutsetninger for inngåelse av nedbetalingsavtale

Avtalen kan inngås av Kunder som har et løpende fakturerbart mobilabonnement som er i salg på tidspunktet når Avtalen inngås.

2.3 Avslutning av Telenor mobilabonnement

Avsluttes det løpende mobilabonnementet Kunden har med Telenor løper Avtalen videre.

3. Nedbetaling av kreditt

Det samlede kredittbeløpet (Kreditten) er angitt i Avtalen.

Kreditten nedbetales med et fast månedlig beløp (Avdraget). Den første fakturaen vil inneholde Avdrag fra datoen for inngåelsen av Avtalen til og med påfølgende måned. Deretter vil Telenor løpende utstede fakturaer som angir forfallsdato for månedlige Avdrag. I tillegg til Avdrag må Kunden betale relevant Telenor-abonnement, herunder eventuelle tilleggstjenester.

Kreditten skal nedbetales til slik bankkonto som angitt av Telenor på faktura. Telenor kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for Kunden.

Kunden kan til enhver tid tilbakebetale Kreditten (helt eller delvis) før avtalt forfallstid.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) gjelder ved forsinket betaling i tilknytning til Avtalen.

4. Overdragelse av pengekrav (kreditorskifte)

Telenor kan fritt overdra fordringer mot Kunden til finansinstitusjoner. Telenor skal varsle Kunden om overdragelsen av pengekravet. Dette gjelder likevel ikke dersom Telenor ved overdragelsen av pengekravet har inngått avtale med erververen om fortsatt å opptre som kreditor overfor skyldneren på vegne av erververen.

5. Meldinger og varsler

Alle meldinger og varsler sendes til Kunden i elektronisk kanal på betryggende måte.

Telenor kan alltid sende meldinger og varsler til Kunden i ordinær post til hovedadressen som er angitt i Avtalen eller til en slik hovedadresse som Telenor har fått sikker kunnskap om.

6. Endring av avtalevilkår

Telenor forbeholder seg retten til enhver tid å endre, oppdatere eller erstatte avtalevilkårene uten begrunnelse. Kunden må samtykke til slike endringer for at de skal gjelde, og samtykke kan gis ved passivitet. Passivt samtykke anses for å foreligge dersom Kunden ikke har avvist Telenors endringsforslag senest innen det foreslåtte iverksettingstidspunktet for nye vilkår.

Endring av vilkår til skade for Kunden skal varsles Kunden med minst to (2) måneders skriftlig varsel. Øvrige endringer av vilkår kan iverksettes når Kunden blir varslet skriftlig om endringene.

7. Kundens opplysningsplikt

Inntil Kreditten er fullt tilbakebetalt har Kunden en generell opplysningsplikt ovenfor Telenor og skal orientere Telenor om alle vesentlige forhold om Kunden eller øvrige forhold som med rimelighet kan forventes å ha betydning for låneforholdet.

8. Motregning

Telenor har rett til motregning, uten varsel, av krav for ethvert forfalt beløp som Kunden skylder Telenor, i ethvert eksisterende krav som Kunden måtte ha mot Telenor.

9. Kredittvurdering

Telenor foretar kredittvurdering av Kunden før Avtalen inngås. Kredittvurderingen setter Telenor i stand til å foreta en grundig vurdering av Kundens kredittevne. Kunden plikter å gi Telenor korrekte og fullstendige opplysninger og/eller dokumentasjon om Kundens inntekt, eiendeler, utgifter og andre økonomiske forpliktelser som etter Telenors vurdering er av relevans for kredittvurderingen. Tilbakehold eller forfalskning av slike opplysninger eller dokumentasjon gir Telenor rett til å heve Avtalen.

Telenor har også rett til å innhente nødvendige opplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak, relevant databasesøk eller annen relevant kilde.

Telenor har rett til å legge de innhentede opplysninger og dokumentasjonen til grunn for kredittvurderingen, og Kunden kan ikke fremsette innsigelser mot Telenor basert på eventuelle avvik i disse.

10. Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til reglene i finansavtaleloven §§ 3-41 til 3-43. Hvis Kunden vil bruke angreretten til å gå fra Avtalen, må Kunden gi melding til Telenor innen fjorten (14) kalenderdager fra datoen for Avtalen. Ved bruk av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle Avtalen bort. Angreretten omfatter imidlertid ikke kjøp av klokke. Kunden skal tilbakebetale den del av Kreditten som gjelder kjøp av klokken til Telenor på neste faktura.

11. Oppsigelse

Kunden kan til enhver tid si opp Avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel til Telenor. Oppsigelsen gjelder med virkning fra første hele måned etter Telenors mottak av slik melding.

Telenor kan si opp Avtalen med to (2) måneders skriftlig varsel til Kunden dersom det foreligger saklig grunn. Oppsigelsen gjelder med virkning fra første hele måned etter Kundens mottak av slik melding.

Ved oppsigelse bortfaller partenes forpliktelser under Avtalen og Kreditten forfaller i sin helhet. Det vil si at Kunden må betale det fulle beløpet for klokken. Ved oppsigelsesfristens utløp fakturerer Telenor Kunden på neste faktura for utestående Kreditt hvor forfall vil følge Kundens fakturaperiode.

12. Ansvarsfrihet

Telenor kan ikke holdes ansvarlig for Kundens økonomiske tap som er forårsaket av usedvanlige omstendigheter utenfor Telenors kontroll og som Telenor ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder for tap som er forårsaket av at Telenor er bundet av andre forpliktelser i eller i medhold av lov.

13. Innsigelser mot Telenor knyttet til kjøp av klokke

Eventuelle reklamasjoner i forbindelse med kjøpet av klokken er regulert av forbrukerkjøps-loven og må rettes til selgeren av klokken. Dersom det ikke er mulig for Kunden å få rettmessig dekning av selgeren har Kunden rett til å fremme de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet av klokken mot Telenor som ble gjort gjeldende mot selgeren. Kunden skal i så fall varsle Telenor ved første rimelige anledning.

14. Heving

14.1 Kundens rett til å heve

Kunden kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Telenors side. Dette gjelder likevel ikke pliktbrudd som skyldes forhold hos Kunden eller andre forhold som Telenor ikke er ansvarlig for.

Kunden kan heller ikke gjøre gjeldende som misligholdt opplysningsplikt noe som Kunden kjente eller måtte kjenne til da Avtalen ble inngått. Hevingsretten gjelder uten hensyn til eventuelle bestemmelser om oppsigelse eller angrerett. Ved Kundens heving faller partenes plikt til å oppfylle Avtalen bort. Kundens heving omfatter imidlertid ikke kjøp av klokken. Kunden skal tilbakebetale den del av Kreditten som gjelder kjøp av klokken til Telenor på neste faktura.

14.2 Telenors rett til å heve

Telenor kan før ordinært forfallstidspunkt og med øyeblikkelig virkning heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Det samme gjelder dersom:

(a) Kunden misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, herunder at plikten til å betale Avdrag eller andre forpliktelser etter Avtalen blir vesentlig misligholdt eller at det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som Telenor har stilt for Kreditten i kredittilsagn eller på annen måte,

(b) Kunden bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller nødvendig dokumentasjon,

(c) Kunden innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling etter konkursloven eller annen gjeldsordning, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning, eller Kundens formuesforhold svekkes i vesentlig grad,

(d) Det foretas andre former for disposisjoner som medfører eller kan medføre en vesentlig forringelse av Kundens formuesstilling eller Kundens kredittverdighet på annen måte forringes,

(e) det er klart at Avtalen vil bli vesentlig misligholdt, samtidig som et krav om at det omgående stilles betryggende sikkerhet for oppfyllelse av Avtalen, ikke etterkommes, eller

(f) dersom Kunden ovenfor Telenor har handlet klart i strid med redelighet og god tro.

Heving kan bare skje dersom Kunden er gitt en frist på to uker til å rette forholdet. Dette gjelder likevel ikke heving etter bokstav (b) ovenfor.

Telenor skal gi melding til Kunden om heving innen rimelig tid etter at Telenor oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.

Ved Telenors heving bortfaller partenes forpliktelser under Avtalen og Kreditten forfaller i sin helhet. Det vil si at Kunden må betale det fulle beløpet for klokken. Når heving trer i kraft, fakturerer Telenor Kunden på neste faktura for utestående Kreditt hvor forfall vil følge Kundens fakturaperiode.