5G og stråling

5G er den femte generasjonen mobilnettverk. Det nye mobilnettet har potensial til å gjøre vår digitale hverdag enda bedre. Det er raskere, mer effektivt og har bedre kapasitet enn det nåværende 4G-nettverket. Enkelte er bekymret for stråling fra utstyr som sender ut elektromagnetiske felt (EMF). Nå som det nye 5G-nettet bygges ut i Norge, kan dette skape bekymring for økt stråling. Denne bekymringen tar vi på alvor, og vi har forståelse for at enkelte kan føle uro ved innføring av ny teknologi. Men er det egentlig grunn til å bekymre seg over strålingen fra 5G?

Mobilsignaler i Lofoten

Hva er stråling?

Elektromagnetiske felt deles inn i ulike områder avhengig av frekvens. Signaler som brukes i frekvensområdet for telekommunikasjonsutstyr, som mobiltelefoner, trådløse telefoner, basestasjoner og trådløst nettverk, er radiobølger. Radiobølger brukes til å sende informasjon – for eksempel lyd og bilder – fra et sted til et annet. De blir ofte og noe upresist omtalt som stråling (Les mer her).

Det kommende 5G-nettverket er en forbedret radiobølgeteknologi som gjør det mulig å sende mer informasjon. Planen er at nettverket skal bruke flere ulike frekvenser.

Folkehelseinstituttet har undersøkt om man kan få helseplager av slik stråling, og kommet frem til at det er ingenting som tyder på det. I Norge er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som skal sikre riktig nivå av stråling og forebygge uønskede hendelser med strålekilder. På sine nettsider forklarer DSA at det er ingen grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig.

La oss se nærmere på hva 5G er og hvordan Telenor vil bygge det nye mobilnettet i Norge.

Hva er 5G?

5G er den femte generasjonen mobilnettverksteknologi. Generasjonsbegrepet brukes for å beskrive utviklingen i mobilkommunikasjon og 5G etterfølger 1G (NMT), 2G (GSM), 3G (UMTS) og 4G (LTE). Utvikling og innføring av nye generasjoner mobile nettverk har typisk blitt gjennomført hvert tiende år. Telenor vil gjøre det nye mobilnettet, 5G, kommersielt tilgjengelig i løpet av 2020.

5G vil gi oss høye hastigheter, økt kapasitet og forbedrede brukeropplevelser. Det nye mobilnettet vil støtte et betydelig antall flere tilkoblede enheter og gi oss lavere forsinkelse.

5G – kort oppsummert:
  • Lavere forsinkelse - Med 5G vil den såkalte forsinkelsen i nettet være vesentlig lavere enn i dagens 4G. Målet er at denne skal ned på under 1 millisekunder under visse bruksområder, men 10 millisekunder under normale omstendigheter.

  • Raskere og økt kapasitet - 5G vil gi økt hastighet og kapasitet. Det vil si at du kan laste ned, game eller streame på svært høye hastigheter. Gjennomsnittshastigheten til 4G på Telenors nett er over 70 Mbit/s, mens med 5G kan du forvente godt over 300 Mbit/s.

  • Skivedeling - 5G-nettet kan også deles inn i ulike lag, det vil si «skivedeles». Det betyr i praksis at forskjellige funksjoner kan få prioritet fremfor andre mindre viktige ting. Eksempelvis kan nødnettet være en integrert del av 5G-nettet, og få prioritet foran alle vanlige brukere.

  • Mer effektivt - 5G kan utnytte frekvenser 3-4 ganger så effektivt som det 4G-nettet gjør i dag.

Er 5G trygt?

Når ny teknologi introduseres, kan det oppstå bekymring og misforståelser. 5G må på akkurat samme måte som tidligere generasjoners mobilnett og andre trådløse systemer, forholde seg til de enhver tid gjeldende grenseverdier for eksponering av elektromagnetiske felt. Telenor tar ansvaret på alvor og er opptatt av å følge retningslinjene til myndighetene til enhver tid. Det er DSA som har ansvaret for riktig nivå av stråling og som forvalter grenseverdiene Telenor etterfølger. Disse grenseverdiene er utviklet og anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og deres strålingskomité – ICNIRP.

Det er ingen fysiske egenskaper ved 5G-signalet som skiller det fra tidligere mobilnett, annet enn at 5G fungerer enda mer effektivt enn 4G og gir mindre eksponering per utsendte datamengde. 5G vil gjøre at både trafikk og stråling fra 4G blir mindre enn det vi opplever i dag.

Målinger viser at den totale strålingen fra mobil- og radiosendere som vi utsettes for i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene til DSA. Alle våre basestasjoner, inkludert de med 5G, ligger langt under disse grenseverdiene.

Mor og datter ser på en telefon sammen
Myndighetenes sikkerhetskrav og forskning
  • Den internasjonale organisasjonen ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) har fastsatt grenseverdier for elektromagnetisk stråling. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har bestemt at disse grenseverdiene også skal gjelde i Norge.

  • Grenseverdiene er gitt med relativt store marginer i forhold til det som gir kjente medisinske effekter. For befolkningen generelt ligger de anbefalte grenseverdiene på en tiendedel av nivået som vil kunne gi helseskader.

  • Eksisterende EMF-sikkerhetsstandarder/grenseverdier dekker alle eksisterende frekvenser som i dag benyttes for mobilkommunikasjon i Norge, også for fremtidige 5G-nett.

  • Vitenskapelig forskning om mulige helseeffekter ved bruk av radiofrekvenser for mobilkommunikasjon har blitt utført i mer enn 50 år. Denne forskningen er like relevant for radiobølger som transporterer 5G som for 4G og andre systemer.

  • Målinger viser at den totale strålingen fra mobil- og radiosendere som vi utsettes for i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helsefarlig. Det er ingen grunn til å tro at innføring av 5G vil endre dette.

Vil 5G kreve bygging av flere basestasjoner?

Telenors utbygging av 5G i Norge vil foregå på allerede etablerte senderpunkter, også kalt basestasjoner.

Nye senderpunkter vil bli forsøkt unngått i sin helhet, unntatt i svært få områder som mangler dekning i dag. Databruken blant befolkningen vokser hvert eneste år. 4G-nettet har ikke kapasitet til å håndtere dataveksten på sikt. 5G har imidlertid kapasitet til å håndtere enormt mye data, og vil dermed forebygge behovet for å bygge nye senderpunkt.

Dersom du får en ny basestasjon i nærheten av der du bor, er det likevel ingen grunn til bekymring. Når senderpunkt står nærmere hverandre, for eksempel avstanden mellom en basestasjon og mobiltelefon, vil det innebære at radiobølgene trenger mindre energi for å overføre lyd og bilder. Jo mindre energi, jo svakere elektromagnetisk stråling blir det sendt ut – også fra din mobiltelefon.

Hvilken testing har Telenor gjort i forhold til 5G?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har sammen med Telenor utført EMF-målinger ved Telenors 5G-basestasjoner. Resultatet fra utførte målinger viser at EMF-nivåene er godt under sikkerhetsgrensene/grenseverdiene satt av direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Målingene er dermed i samsvar med erfaringene fra 2G, 3G og 4G.

Frekvenser som brukes for 5G

5G vil i første omgang benytte frekvenser mellom 700 MHz og 3800 MHz. Dagens 2G, 3G og 4G-nett benytter frekvenser mellom 800 MHz og 2700 MHz i Norge. Telenor er i gang med å utfase 3G-nettet i Norge. Når eldre generasjoner avvikles, eksempelvis 3G, vil frekvensressursene bli overført til 4G og 5G. Det vil si at 5G-nettet vil i stor grad benytte seg av de samme frekvensene som 4G-nettet utnytter i dag.

På sikt vil myndighetene også frigjøre og omfordele 26 GHz-båndet til bruk for 5G. Frekvensene brukes i dag til såkalte radiolinjer blant annet av Telenor. Vi er i ferd med å avvikle disse radiolinjene slik at frekvensbåndet frigjøres.

Dersom du vil lære mer om 5G og stråling, kan du lese mer her:

Fem vanlige spørsmål

?

Vil 5G vil utsette oss for farlig stråling?

Nei, 5G vil ikke skape mer stråling. Siden 5G er mer effektivt enn tidligere generasjoners mobilnett, vil samlet stråling faktisk reduseres, også som en konsekvens av at Telenor er i ferd med å slå av det gamle 3G-nettet. Dette gir reduksjon i bruk av sendereffekter, med en påfølgende reduksjon i stråling.

Dataforbruket til den norske befolkningen øker årlig rundt 30 prosent i gjennomsnitt. 5G vil klare å håndtere dette forbruket på en mer effektiv måte enn eldre mobilnett som 2G, 3G og 4G. Også dette vil føre til at strålingen begrenses sammenlignet med det som hadde vært tilfellet med eldre teknologi. Telenor bygger dessuten 5G med felles radiomoduler på tvers av teknologier innenfor samme frekvensbånd. Dette gjør at teknologiene må dele på sendereffekten som er tilgjengelig. Dermed vil den totale strålingen være uendret om en introduserer en ny teknologi som 5G i eksisterende frekvensbånd.

?

Hvilken testing har Telenor gjort i forhold til 5G?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har sammen med Telenor utført EMF-målinger ved Telenors 5G-stasjoner. Resultatet fra utførte målinger viser at EMF-nivåene var godt under sikkerhetsgrensene/grenseverdiene satt av direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Målingene er dermed i samsvar med erfaringene fra 2G, 3G og 4G.

?

Vil utbyggingen av 5G vil innebære flere satellitter og flere basestasjoner?

Enkelte hevder at utrullingen av 5G vil innebære at 50.000 satellitter blir sendt opp i verdensrommet. Det stemmer ikke, iallfall ikke her i Norge. Telenor har ingen planer om å benytte satellitter ved utbyggingen av 5G. Når det gjelder basestasjoner, så har Telenor heller ikke noe mål om å øke antallet basestasjoner. Utbygging av 5G i Norge vil foregå på allerede etablerte senderpunkter, det vil si basestasjoner. Nye senderpunkter vil bli forsøkt unngått i sin helhet, unntatt i svært få områder som mangler dekning i dag.

?

Enkelte sier de kjenner EMF-stråling på kroppen. Hva gjør du hvis du mener at EMF-stråling gir deg helsepåkjenninger?

Basestasjoner er én kilde til EMF-stråling og vil utgjøre en svært liten grad av eksponering. I dagens samfunn omgir vi oss med en rekke apparater som kan være kilde til radiofrekvent stråling, eksempelvis mobiltelefoner, mikrobølgeovner, radio, babycall, osv. Telenor forholder seg til myndighetenes forskrifter og retningslinjer til enhver tid. Folkehelseinstituttet har undersøkt om man kan få helseplager av slik stråling, og kommet frem til at det er ingenting som tyder på det. I Norge er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som skal sikre riktig nivå av stråling og forebygge uønskede hendelser med strålekilder. På sine nettsider forklarer DSA at det er ingen grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig.

Hvis du likevel erfarer helsepåkjenninger som du mener er relatert til stråling, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastlegen din.

?

Ulike nettaviser rapporterer om døde dyr som følge av 5G. Hvordan kan dere si at 5G ikke er farlig?

Vi har forståelse for at slike nyhetsoppslag er bekymringsverdige, men det er ingen vitenskapelige funn som underbygger at EMF-stråling fra basestasjoner og mobiltelefoner er helsefarlig, verken for dyr eller mennesker. Vi anbefaler alle å forholde seg til informasjon og retningslinjer som kommer fra myndighetene. I Norge er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som har fagekspertisen for å påse riktig nivå av stråling og forebygge uønskede hendelser med strålekilder. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har også i oppgave å sørge for at befolkningen ikke utsettes for eksponering fra elektromagnetisk stråling som kan medføre helsefare.

Nkom og DSA har sammen med Telenor utført EMF-målinger ved Telenors 5G-stasjoner. Resultatet fra utførte målinger viser at EMF-nivåene var godt under sikkerhetsgrensene/grenseverdiene satt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Målingene er dermed i samsvar med erfaringene fra 2G, 3G og 4G.

Folkehelseinstituttet har undersøkt om man kan få helseplager av slik stråling, og kommet frem til at det er ingenting som tyder på det. I Norge er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som skal sikre riktig nivå av stråling og forebygge uønskede hendelser med strålekilder. På sine nettsider forklarer DSA at det er ingen grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig.