Hvert år utarbeider vi en lovpålagt redegjørelse om likestillingssituasjonen og likestillingsarbeidet i selskapet vårt. Denne viser at likestillingssituasjonen i Telenor Norge er god, men at vi har et forbedringspotensial. Vår ambisjon er å bedre kjønnsbalansen i selskapet og tiltrekke oss kvalifiserte kandidater fra begge kjønn i rekrutteringsprosesser. Det motiverer oss til å jobbe videre med å sikre et bredere mangfold på arbeidsplassen vår.

Fire unge mennesker rundt et bord

Løfte teknologifag som attraktiv karrierevei for begge kjønn

Tradisjonelt krever en god del av stillingene vi utlyser en type utdannelse som er dominert av menn. Dette gjelder spesielt såkalte STEM-yrker (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) hvor det er få kvinnelige kandidater, både blant nyutdannede og mer erfarne ledere. Heldigvis ser vi nå en økning i antall kvinner som søker seg til disse fagene.

Telenors tiltak for bedre kjønnsbalanse
Vi jobber aktivt for å sikre en bedre kjønnsbalanse i vår bransje ved blant annet å motivere unge til å utforske teknologi. Dette gjør vi blant annet gjennom Girls Create Tech Academy i samarbeid med Plan, der jenter på 9. klasse-trinnet får muligheten til å utforske teknologi sammen med Telenor-mentorer.

Over tid har vi også hatt samarbeid og aktiviteter med ADA-prosjektet for sivilingeniører for studenter på NTNU med fokus på å rekruttere flere jenter til Tech generelt, og Telenor spesielt. I 2021 rekrutterte vi studenter til sommerjobber. 56 prosent av disse var menn og 44 prosent kvinner. I rekrutteringen la vi stor vekt på kjønnsbalanse så vel som på etnisk mangfold

Infografikk antall søkere teknologisk utdannelse
Antall kvinner som jobber i Telenor Norge vs menn

Rekruttering
Vi har som mål å ha minst en kvalifisert kvinnelig kandidat i finalerundene ved rekrutteringer. Vi legger også til rette for at det skal delta kvinnelige ledere i intervjuer med kvinnelige kandidater. Likeledes jobber vi aktivt med rekrutteringspartnere for at disse skal ha samme fokus på kjønnsbalanse som vi har internt.

Lederprogram rettet mot kvinner
Vi har et langsiktig incentiv-program med fokus på unge kvinnelige ledere og eksperter, hvor fire av fem deltakere i 2021 var kvinner. Videre er vi partnerbedrift for SHE-programmet som fokuserer på å øke antall kvinner i toppledelse. Samlet sett er dette viktige tiltak for å løfte kvinnelige talenter og skape gode forbilder. Vi jobber for å øke kvinneandelen i selskapet til 40 prosent i 2023. På ledernivå er målsettingen 35 prosent kvinner blant seniorledere. I Telenor Norges øverste ledelse er 45 prosent i dag kvinner.

Lønnsforskjeller i Telenor

I Telenor Norge tjener kvinner 90 prosent av menns grunnlønn. Når sammenlikningen foretas på avdelingsnivå og mellom tilsvarende stillinger tjener kvinner 97 prosent av menns grunnlønn. Ser man på gjennomsnittlig totalkompensasjon er kvinners lønn på 87 prosent.

Lønnsforskjellene (når det gjelder grunnlønn), skyldes at det er en overvekt av menn i høyere leder- og ekspertstillinger, mens kvinner er overrepresentert i mer operative og administrative stillinger.

Forskjellene i totalkompensasjon skyldes at menn arbeider i snitt mer overtid og i større grad har stillinger som gir hjemmevakttillegg og turnustillegg.

Infografikk om kvinners lønn vs menn

Tiltak for å utjevne lønnsforskjeller
Personalpolitiske retningslinjer og tariffavtaler sikrer likebehandling av ansatte når det gjelder lønn og lønnsvurderinger. Våre fire fagforeninger har gitt ledere veiledning i hvordan de skal fordele lønnsoppgjør på en ikke-diskriminerende måte. Dette gjelder også hvordan likebehandle ansatte i foreldrepermisjon og sykemeldte.

I forbindelse med lønnskartleggingen for 2021 har vi samarbeidet tett med eget forskningsmiljø, Telenor Research. Dette har gitt god bistand til analysene i kartleggingen av lønnsforskjeller mellom kjønn.

Mangfold

Vi ønsker som arbeidsgiver å gi like muligheter til alle, og det er helt nødvendig for oss å arbeide for mangfold og inkludering. Vi trenger problemløsere av alle slag for å løse vår tids store utfordringer.

Open Mind
Også i 2021 har vi videreført vårt arbeidstreningsprogram Open Mind. Programmet, som ble startet i 1996, gjennomføres i samarbeid med NAV for å bidra til å inkludere mennesker med høyere utdanning som står utenfor arbeidslivet. Programmet har to målgrupper: personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU. I 2021 fikk 85 prosent av samtlige deltakere jobb etter endt program. Telenor har tilsvarende Open Mind program i Sverige og Pakistan.

«Vi har plass til hele deg»
I 2019 deltok en rekke ansatte og ledere i Pride Paraden under parolen «Vi har plass til hele deg». Under pandemien fortsatte vi feiringen av Pride digitalt - via vårt intranett - og med Pride-flagget på våre lokasjoner. Alle ansatte i HR har gjennomført opplæring i tematikken kjønns- og seksualitetsmangfold i regi av foreningen FRI. Det er også opprettet et eget nettverk (Telenor Rainbow) i Telenor for ansatte som definerer seg innenfor LHBT+, som har sin egen gruppe på intranettet vårt, Workplace.

Seks måneders fødselspermisjon i Asia
Selskaper i Telenor-konsernet har forskjellige måter å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste ansatte på. Minimum seks måneders fødselspermisjon til alle ansatte er et initiativ som bygger opp under en slik målsetting. Dette er spesielt viktig i Asia der den lokale standarden er mindre enn seks måneder. I Norge gis det i tråd med norsk lov, ett års fødselspermisjon.

Les hele rapporten her

Nøkkeltall

  • Kjønnsbalanse totalt i virksomheten (980 kvinner vs. 2309 menn)*

  • Midlertidig ansatte: 0,3 prosent kvinner og 0,7 prosent menn

  • Deltidsansatte: 2 prosent kvinner og 3,4 prosent menn

  • Uttak av foreldrepermisjon (gjennomsnitt antall uker): 18,1 for kvinner og 12,7 for menn

  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt (grunnlønn): kvinner tjener 90 prosent av menns lønn

  • Ufrivillig deltid blant kvinner og menn: 0,24 prosent kvinner og 0,5 prosent menn

    *Tall gjelder samtlige ansatte i 2021