Historier

Det handler om smart bruk av teknologi

Utprøving av effektive og klimavennlige løsninger blir stadig viktigere. Innen en rekke industrier vil neste generasjons mobilteknologi 5G være en forutsetning for å få til dette. Ved bruk av denne teknologien effektiviserer og verdiøker vi prosesser i forskjellige næringer på måter som ikke har vært mulig tidligere. Slik vi ser i skogbruket.

skogbruk iot

Utprøving av effektive og klimavennlige løsninger blir stadig viktigere. Innen en rekke industrier vil neste generasjons mobilteknologi 5G være en forutsetning for å få til dette. Ved bruk av denne teknologien effektiviserer og verdiøker vi prosesser i forskjellige næringer på måter som ikke har vært mulig tidligere. Slik vi ser i skogbruket.

Skogbruksnæringen tester nå ut ny teknologi for å sikre best mulig valg i hogst, tynning og vedlikeholdsarbeid. Droner, kameraer og dataoverføring tas i bruk for å sikre at sjeldne arter og biotoper forblir urørt. Prosjektet er finansiert med EU-midler og baserer seg på 5G-teknologi fra Telenor.

Telenor har landets største mobilnett med ca. 2000 basestasjoner mer enn nærmeste konkurrent, og har seks år på rad blitt kåret til Norges raskeste.

Bærekraftig skogsdrift ved bruk av 5G
I samarbeid med Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet ved forskningssenteret CREDS deltar Telenor for tiden i det Europeiske forskningsprosjektet COMMECT. Hvor målet blant annet er å legge til rette for digital og bærekraftig skogbruk i distrikts-Norge.

Prosjektet ble etablert i 2022, og flere virksomheter i skogbruket deltar. Blant andre Holth Skogsdrift AS i Rømskog, som demonstrerte koordinert hogst og bortkjøring av tømmerstokker til vei for videre transport til sagbruk. Holth Skogsdrift er også deltaker i arbeidet med de 5G/IoT-pilotene som planlegges utført i løpet av 2024.

Krav til stor kapasitet, høy fart og lav forsinkelse
Det planlegges to piloter med bruk av smarte kommunikasjonsløsninger for skogbruksnæringen. Pilotene vil bruke Telenor Norges 5G-nett ettersom de forutsetter stor kapasitet, høy fart og lav forsinkelse.

Dette er de to pilotene som er planlagt å prøve ut:

Digital støtte for operatører i skogsmaskiner ved bruk av droner

Her kan operatør få assistanse fra eksperter, uavhengig av hvor vedkommende er geografisk plassert, i tillegg til informasjon fra ulike droner og sensorer for å foreta best mulige valg i hogst, tynning og vedlikeholdsarbeidet. Samtidig sikrer dette at sjeldne arter og biotoper forblir urørt, og bidrar til å opprettholde miljøsertifisering og færre bøter fra myndighetene

Sanntid situasjon- og beslutningsstøtte for nødetater

Her kan brann, politi og andre etater få tilsendt identisk informasjon til sine terminaler fra droner med varmesøkende kameraer og lignende for koordinering av felles innsats ved skogbrann og andre nødssituasjoner. Dronene kan også forenkle krav om brannvakt etter arbeid ved ekstreme temperaturer.

Tryggere arbeidsplass og sikret artsmangfold

– Dette er innovasjoner som vil øke verdiskapingen i næringen, gjøre arbeidsplassene tryggere og bidra til å sikre artsmangfoldet i skogen, forteller Henning Elvestad, teknisk rådgiver og forretningsutvikler, Telenor Norge. Elvestad sier videre at med god mobildekning i skogen kan maskinoperatørene hos Holth Skogsdrift snakke sammen. Dette fører til best mulig flyt av felling og uttak av trær i en teig i dag.

I tillegg vil fjerndiagnose og enklere tilgang til eksperter føre til høyrere utnyttelsesgrad og besparelser i vedlikehold av den kostbare maskinparken til skogdriverne.

Fakta om prosjektet

Neste generasjons mobilnett 5G og Tingenes Internet (IoT) åpner opp for et bredt spekter av industrianvendelser. Telenor Research and Innovation (R&I) er delprosjektleder i det Europeiske forskningsprosjektet COMMECT, der formålet er å evaluere hvordan 5G og IoT kan bidra til effektivisering og verdiøkning av skogs -og landbruksektoren i rurale strøk. Utfordringen i dag er at tilgangen til høyhastighets bredbånd mangler i distriktene, noe som virker begrensende for produkt og prosessforbedringer i næringer og digitalisering av offentlig sektor.

COMMECT prosjektet er finansiert (50 millioner norske kroner) via EU Horizon Europe, og består av 20 partnerne fra industri og akademia. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025. I Norge samarbeider Telenor med Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet og Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS). I de øvrige landene utvikles det testarenaer rettet mot landbrukssektoren.

John Deere og Telenor R&I er partnere i EU prosjektet. Det arbeides også med å utvikle forretningsmodeller i forlengelsen av løsningene som testes ut.

Utprøving av effektive og klimavennlige løsninger blir stadig viktigere, og innen en rekke industrier vil neste generasjons mobilteknologi 5G bidra til å effektivisere og verdiøke prosesser på måter som ikke har vært mulig tidligere