Ikon

Anropslogg

 • Anropsloggen viser dine utgående og innkommende anrop.

 • Anropsloggen inneholder alle dine anrop, også anrop som ikke har kommet frem til telefonen, f.eks. hvis du har avslått telefon, vært utenfor dekning etc.

 • Det gjøres automatisk oppslag på innringer slik at navnet på innringeren vises. Oppslaget gjøres først mot dine lokale kontakter, deretter i Bedriftskatalogen og til slutt  i opplysningstjenesten fra Bisnode.

 • Interne kontakter merkes med status (Rød firkant = Opptatt i telefon, gul trekant = fravær, Grønn sirkel = ledig, Grå firkant = avslått telefon).

 • Klikk på navnet for å se kontaktdetaljer og aktivitetslogg. På iPhone velger du (i) ute til høyre for kontaktdetaljer

 • Klikk på telefonrøret for å ringe kontakten. På iPhone velger du navnet for å ringe ut.

 • Anrop som kommer via en Kø/Svargruppe merkes med et blått flagg i anropsloggen dersom anropet ikke har blitt besvart av deg eller noen andre operatører. Anropet må ha ringt på din telefon for at flagget/anropet skal kunne vises i anropsloggen. Har noen forsøkt å ringe tilbake til innringeren, men ikke fått svar vises et hvitt flagg. Flagget merkes med grønn hake når anropet håndtert. Flaggfunksjonen er kun aktivert for køer/svargrupper med 15 eller færre operatører.

 • Hold navnet inne noen sekunder for å slette innringer fra anropsloggen.

 • Anropsloggen oppdateres automatisk når du åpner appen, men kan også oppdateres manuelt ved å dra anropsloggen nedover med fingeren og slippe.

 • Øverst kan du filtrere anropsloggen på ubesvarte anrop, anrop som kommer via en kø/svargruppe eller kun innringere som har ringt deg direkte.

Anropslogg

ikon

Logg på Kø/Svargruppe

Er du medlem av kø eller svargruppe vil du se et hodesettikon øverst til høyre:

kø

 • Trykk på hodesettikonet øverst til høyre for å komme til “Mine køer” som er innloggingsiden for kø/svargruppe.

Logg på kø

 • Ved å sette bryteren «På jobb» til PÅ vil du kunne logge på/av dine køer/svargrupper. Appen husker de køene/svargruppene du var logget på sist, og vil automatisk logge deg inn på de samme køene når du setter «På jobb» til PÅ. Setter du «På jobb» til AV, logges du av alle køene/svargruppene samtidig.

 • Har du fått et alternativt visningsnummer (nummeret de du ringer ser) kan du skru av/på visningen av dette med bryteren til høyre for «Alternativt visningsnummer». Du kan også skru på/av alternativt visningsnummer under «Min status».

 • Under «Mine køer» ser du køene/svargruppene du er medlem av. Du logger deg på køen ved å sette tilhørende bryter til PÅ. Har du tvillingabonnement knyttet til ditt kontaktnummer kan du velge hvilket nummer du vil logge på køen/svargruppen med.

 • Ved å trykke på kø/svargruppe-navnet åpner du kontaktkortet til køen der du kan lese ut status på køen, og logge av/på andre operatører på køen/svargruppen. De operatørene som logges av/på mottar en SMS-varsling om at du har logget dem av eller på køen.

 • Under meny-knappen (nederst til høyre i appen) kan du velge «Køinnstillinger» dersom du ønsker å motta varsler for å minne deg på innlogging/avlogging på kø/svargruppe, eller motta varsler dersom antall anrop på vent i en kø blir over en terskel som du velger selv.

ikon

Sette fravær/Status

Å sette fravær/Status er viktig for å håndtere innringere profesjonelt når du er opptatt, samt hjelpe sentralbordet med å håndtere innringere på en bedre måte. Slik setter du fravær/status:

 1. Klikk på ikonet (bildet) øverst til venstre.

 2. Legg eventuelt inn en tekst under «Hva skjer i dag?» og trykk “Lagre”.
  Denne statusen er synlig i bedriftskatalogen for dine kollegaer.
  Setter du «Ut dagen» bryteren til PÅ, vil teksten forsvinne automatisk når dagen slutter.

 3. Velg passende fraværsgrunn under «Sett status».
  fravær

 4. Velg varighet på fraværet, enten ved å trykke hurtigvalgene eller ved å klikke på klokke/dato teksten oppe til høyre.

 5. Velg under «Viderekobling» hva som skal skje med anropene som kommer under fraværet ditt. Ved å velge «Min svartjeneste» får innringeren opplest at du har et aktivt fravær, når du blir ledig igjen, og det gis ev. valg for videre håndtering av samtalen (valgene settes under innstillinger i webklienten Mitt MBN).

 6. Lagre.

fravær

ikon

Sett over samtale

Har du mottatt en samtale som du vil sette videre til noen andre, kan du trykke på «Sett over samtale» i «Se hvem som ringer»-varslingen etter at anropet er besvart, eller åpne appen manuelt:

Sett over

Appen vil vise en grønn stripe øverst i skjermbildet som viser at du er i aktiv samtale.
Søk opp kontakten du vil sette over til enten ved å bla deg frem eller skrive inn søkeordet i søkefeltet.

Når du finner kontakten du vil sette over til trykker du på telefonrør-med-pil-ikonet til høyre for kontakten, og samtalen settes over.

Sett over

ikon

Se hvem som ringer

For telefoner med Android operativsystem kan man se hvem som ringer før anropet besvares. Det gjøres da først et søk i dine lokale kontakter, deretter i Bedriftskatalogen og til slutt i opplysningstjenesten Bisnode for å finne treff. Denne tjenesten er ikke støttet på telefoner med iOS (iPhone), pga begrensninger i dette operativsystemet.

Sett over

Om «Se hvem som ringer» ikke fungerer er det lurt å trykke på menyknappen nederst til høyre i appen, velge «Se hvem som ringer» og verifiser at teksten under punktene «Optimalisering for autosøk» og «Autostart» er grønn. Er teksten rød mangler appen noen tilganger, klikk på den røde teksten og godkjenn tilgangene som etterspørres.

ikon

Søk etter kontakt

I mobilappen kan man søke etter lokale kontakter (Kontakter som er lagret på telefonen), etter kollegaer og bedriftskontakter i Bedriftskatalogen, eller etter esterne kontakter i opplysningstjenesten fra Bisnode.

Søk utføres i søkevinduet som åpnes ved å trykke på forstørrelsesglasset nederst i appen.
Interne brukere i Bedriftskatalogen vises med et statusikon:

 • Grønn ring: Kontakten er ledig

 • Gul trekant: Kontakten har et aktivt fravær

 • Rød firkant: Kontakten er opptatt i en samtale

 • Grå diamant: Kontakten har avslått telefon, eller befinner seg utenfor dekning.

Søk

 • Ved å trykke på navnet på en kontakt åpnes kontaktkortet, på iPhone velger du (i) ute til høyre. Her kan man se detaljert informasjon om kontakten, samt aktivitetsloggen som viser din kommunikasjon med kontakten og dine personlige notater.

 • Kontakten kan ringes ved å trykke på telefonrørikonet til høyre for navnet til kontakten, på iPhone velger du navnet for å ringe ut..