Vilkår for Telenor Online E-post

Vilkår for Telenor Online E-post per 1. november 2017

1. Generelt
Disse vilkårene gjelder leveranse av Online E-post fra Telenor Norge AS, heretter Telenor, til forbrukerkunder i Norge. Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS som får anvendelse så langt disse passer.

Kunden må være registrert på Telenors Mine Sider og selv opprette og administrere e-postkontoen der.

Kunden kan opprette e-post underkontoer for andre i husstanden, men da skal denne personen stå registrert som bruker. Underkonto kan overdras til bruker over 18 år uten kundens samtykke.
Bruker over 18 år kan etablere egen e-postkonto og beholde sin eksisterende e-postadresse.


2 Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post. Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post. Tjenesten kan også brukes med en standard nettleser for webmail med innlogging fra http://www.online.no/

Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i webmailen og på Mine Sider. Når e-postkontoen er full (totalt volum eller antall meldinger i innboks) vil innkommende meldinger bli avvist.


3 Forbehold om mottak og leveranse av meldinger
Telenor har ikke kontroll over hva som skjer utenfor Telenors nett og kan derfor ikke garantere at alle meldinger fra eller til en e-postkonto kommer frem. Telenor jobber for å stoppe uønskede og skadelige meldinger. Telenor har likevel ikke ansvar for at slike meldinger formidles.

Ved sending av meldinger med mailprogram (Outlook eller lignende) må bruker anvende online brukernavn og passord for sending via Telenors servere. Bruker skal kun bruke egne online.no - eller Frisurf.no-adresser eller deres alias, som avsender. Prøver bruker å sende via Telenors servere uten autentisering, via andre enn Telenors servere eller med andre avsenderadresser, vil meldingene bli avvist.


4 Fraskrivelse av erstatningsansvar
Telenor har ikke ansvar for produkter eller tjenester kunden eller bruker kjøper eller bestiller med online e-post som kontaktadresse.

Telenor har videre ikke ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet meldinger som ikke har kommet frem, og enhver form for direkte og indirekte skade grunnet mottatte og sendte meldinger. Likeså har ikke Telenor ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet manglende tilgang til lagrede meldinger.


5 Misbruk
Tilgang til tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom den blir brukt til:
a) Å spre materiale som kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje.
b) Å spre ulovlig innhold.
c) Å spre virus eller skadelig programvare inkludert linker til disse.
d) Å sende injurierende, truende og trakasserende meldinger.
e) Å spre materiale som brukes til kommersiell virksomhet.
f) Å sende massedistribuert, uoppfordret e-post, såkalt «spam».
g) Enhver form for kriminell virksomhet inkludert oppfordringer til dette.
Telenor forbeholder seg retten til å iverksette tiltak ved mistanke om at en e-postkonto benyttes i strid med vilkårene, eller om at uvedkommende har fått tilgang til kontoen. Eksempler på tiltak er resetting av passord, fjerning av alias-adresser og blokkering av trafikk. Ved misbruk vil Telenor stenge kontoen uten varsel. Telenor vil kontakte kunden etter stenging.


6 Sperring og sletting ved inaktivitet
Konto som ikke har vært innlogget i en periode på 6. måneder vil bli sperret. Før slik sperring vil kunden bli varslet om at kontoen vil bli sperret. I en periode på 3 måneder etter sperring er iverksatt kan konto gjenåpnes. Slik gjenåpning skjer via Telenors Mine Sider. Etter utløpet av denne 3 månedersperioden vil kundens data slettes og epostkontoen kan heller ikke gjenopprettes.

Epostadressen vil kunne bli gjenbrukt av andre etter 9 måneder fra sperretidspunktet.

Merk at ved videresending til en annen e-postkonto er det ikke synlig for Telenor om kunden fortsatt bruker kontoen. Kunden må derfor minst én gang hver 6. måned logge inn for å lese e-posten på kontoen han videresender fra.


7 Personlig bruk
Online e-post er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Tjenesten skal ikke benyttes til utsendelse av store volum e-postmeldinger.
Telenor forbeholder seg retten til å sette grense for antall meldinger pr utsendelse og antall mottakere, samt endre disse grensene.


8 Passord, brukernavn og alias
Passord tildeles registrert bruker. Passord kan endres via Mine Sider.

Telenor deler ikke passord eller annen påloggingsinformasjon med andre enn registrert bruker av epostkonto/-adresser, med mindre Telenor er rettslig forpliktet til å utlevere dette. Likeså gjelder ved dødsfall.
I tillegg til brukernavnet kan kunden opprette et alias. Telenor kan endre ikke-akseptable brukernavn og alias.

E-postkonto kan bli sperret som følge av at ikke-akseptable brukernavn og/eller alias er valgt. Varianter som ikke aksepteres er:
a) Om e-postadressen eller alias er utformet for feilaktig å gi inntrykk av å tilhøre en annen og identifiserbar person.
b) Om e-postadressen eller alias er utformet for feilaktig å gi inntrykk for å representere et merke, firma, organisasjon eller offentlig instans.
c) Om e-postadressen eller alias er utformet for feilaktig å gi inntrykk av å være et offisielt kontaktpunkt for online.no eller Telenor.
d) Om e-postadressen eller alias er utformet for å være støtende, fornærme, mobbe eller oppfordre til ulovlige aktiviteter.
Punktene ovenfor gjelder selv om brukernavn har blitt automatisk generert. Før Telenor iverksetter tiltak etter denne bestemmelsen skal kunden, om mulig, varsles skriftlig.


9 Oppsigelse
I det tilfellet e-postkontoen er tilknyttet et bredbåndsabonnement, vil e-postkontoen bli deaktivert ved oppsigelse av bredbåndet.

Ved oppsigelse av e-postkonto vil også alle underkontoer bli oppsagt.