Vilkår - Online e-post

Vilkår for Online e-post gjeldende fra 13.04.2023

1. Generelt
Disse vilkårene gjelder leveranse av Online E-post fra Telenor Norge AS, (Telenor), til forbrukerkunder i Norge. Det vises ellers til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor, som får anvendelse så langt disse passer.


2 Beskrivelse av og forutsetninger for levering av tjenesten
Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post.

Kunden må være registrert på Mine Sider og hen må selv opprette og administrere e-postkontoen der.

Kunden kan opprette kontoer for andre og vedkommende skal da registreres som bruker. Bruker over 18 år kan overta egen konto uten kundens samtykke.

Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post. Tjenesten kan også brukes med en standard nettleser for webmail med innlogging fra https://www.online.no/.

Ved sending av meldinger med mailprogram (Outlook eller lignende) må bruker anvende Online brukernavn og passord for sending via tjenesten.

I tillegg til brukernavnet kan kunden opprette et alias. Bruker skal kun bruke egne online.no - eller Frisurf.no-adresser eller deres alias, som avsender. Telenor kan endre uakseptable brukernavn og alias og eventuelt sperre konto. Se punkt 5.

Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i webmailen og på Mine Sider. Når e-postkontoen er full (totalt volum eller antall meldinger i innboks) vil innkommende meldinger bli avvist.


3 Passord, brukernavn og alias
Passord tildeles den registrerte brukeren.

Telenor deler ikke passord eller annen påloggingsinformasjon med andre enn den som er registrert som bruker av epostkonto, med mindre Telenor er rettslig forpliktet til dette.


4 Personlig bruk
Online e-post er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Tjenesten skal ikke benyttes til utsendelse av store volum e-postmeldinger.

Telenor forbeholder seg retten til å sette grense for antall meldinger pr. utsendelse og antall mottakere, samt endre disse grensene.


5 Uakseptable brukernavn og/eller alias
E-postkontoen(e) kan bli sperret som følge av at uakseptable brukernavn og/eller alias er valgt.

Uakseptable brukernavn og/eller alias vil typisk kunne være e-postadresse eller alias som feilaktig gir inntrykk av å tilhøre en annen, identifiserbar person, representerer et merke, firma, organisasjon eller offentlig instans eller på annen tilsvarende måte feilaktig gir inntrykk av å være et offisielt kontaktpunkt for online.no eller Telenor.

Likeså gjelder om brukernavn eller alias er utformet for å være støtende, fornærme, mobbe eller oppfordre til ulovlige aktiviteter. Listen er ikke uttømmende og gjelder selv om brukernavn har blitt automatisk generert.

Før Telenor iverksetter tiltak etter denne bestemmelsen skal kunden varsles. Dette gjelder så lenge ikke tiltak bør iverksettes umiddelbart.


6 Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Telenor har ikke kontroll over hva som skjer utenfor Telenors nett og kan derfor ikke garantere at alle meldinger fra eller til en e-postkonto kommer frem.

Telenor jobber for å stoppe uønskede meldinger. Telenor har likevel ikke ansvar for at slike meldinger formidles.

Telenor har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at meldinger ikke har kommet frem, og enhver form for direkte og indirekte skade grunnet mottatte og sendte meldinger. Likeså har ikke Telenor ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet manglende tilgang til lagrede meldinger.


7 Misbruk
Tilgang til tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom den blir brukt til å:

a) spre materiale som kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje,

b) spre ulovlig innhold,

c) spre virus eller skadelig programvare inkludert linker til disse,

d) sende injurierende, truende og trakasserende meldinger,

e) spre materiale som brukes til kommersiell virksomhet,

f) sende massedistribuert, uoppfordret e-post, såkalt «spam».

Likeså gjelder om tjenesten blir brukt til kriminell virksomhet inkludert oppfordringer til dette.

Telenor forbeholder seg retten til å iverksette tiltak ved mistanke om at en e-postkonto benyttes i strid med vilkårene, eller om at uvedkommende har fått tilgang til kontoen. Eksempler på tiltak er resetting av passord, fjerning av alias-adresser og blokkering av trafikk.

Ved vesentlig brudd på disse vilkårene eller ved gjentatt misbruk av tjenesten vil Telenor si opp kontoen uten varsel. Telenor vil kontakte kunden etter stenging.


8 Sperring og sletting ved inaktivitet
Konto som ikke har vært innlogget i en periode på 6 måneder, vil bli sperret. Før sperring vil kunden bli varslet om at kontoen vil bli sperret. Konto kan gjenåpnes innen 3 måneder etter sperring ved å gå inn på Mine Sider. Om kontoen ikke gjenåpnes, slettes data og kontoen kan ikke gjenopprettes. I disse tilfellene vil heller ikke e-postadressen kunne gjenbrukes.

Merk at ved videresending til en annen e-postkonto er det ikke synlig for Telenor om kunden fortsatt bruker kontoen. Kunden må derfor minst én gang hver 6. måned logge inn på kontoen hen videresender fra.


9 Oppsigelse
Tjenesten kan sies opp med øyeblikkelig virkning.

E-postkontoen kan gjenåpnes i 90 dager etter at kontoen er sagt opp, Slik gjenåpning foretas ved å kontakte kundeservice. Etter tre måneder blir alle e-poster og data slettet.