Vilkår for Mitt Spor

Gjeldende fra 02.12.2020

1. Om partene og vilkår

Mitt Spor er en abonnementstjeneste for sporing av hund (heretter "Tjenesten") som er utviklet og tilbys av Telenor Norge AS (heretter "Telenor") i samarbeid med DyreID AS (heretter "DyreID").

DyreID er en virksomhet eid av norsk veterinærforening.  DyreIDs formål er organisering og utvikling av identitetsmerking av dyr, etablering av diagnoseregister, opplysningsarbeid om avl og helse og annen virksomhet som naturlig vedrører disse områder.

Partene i avtalen er den som er registrert som kunde (heretter "Kunden") og Telenor Norge AS, org.nr. 976 967 631. Telenors generelle avtalevilkår for privatmarkedet gjelder så langt disse passer.  De spesielle vilkårene for Mitt Spor har forrang ved motstrid. Ved å ta tjenesten i bruk anses kunden å ha godtatt vilkårene. 

For behandling av personopplysninger, se pkt. 5 i denne avtalen samt Telenors og DyreIDs personvernerklæringer. 

2. Nærmere beskrivelse og forutsetninger for bruk

Tjenesten er internettbasert og er ment brukt til å spore kundens hund. Kunden får tilgang til tjenesten ved å laste ned en app, som kan kobles opp til tjenestens sporingsenheter. Sporingsenheten må kjøpes separat av kunden. Det kan bli foretatt automatiske oppdateringer av sporingsenheten.

Tjenesten består av Mitt Spor-appen og tilhørende sky-basert løsning for utveksling av data. I tillegg kan kunden koble til en eller flere sporingsenheter som hver har et eget abonnement. Abonnementet aktiveres ved å fylle ut nødvendig informasjon i appen.

Hver sporingsenhet har et innebygget SIM-kort som brukes for datakommunikasjon. Det er ikke tillatt å bruke SIM-kortet i andre enheter.

Brukere av Mitt Spor-appen kan også få tilgang til sporingsenheter ved at andre kunder deler disse med vedkommende.

Avtale om tjenesten forutsetter ikke at kunden har andre avtaler med Telenor, men kunden må registrere seg som bruker av Telenors innloggingsløsning.

Tjenesten kan benyttes på enheter med operativsystemene iOS (v. 13 eller nyere) og Android (v. 7.0 eller nyere).

For at sporingsenheten(e) skal fungere, forutsettes det tilfredsstillende GPS-dekning. GPS-dekning er ofte ikke tilgjengelig innendørs eller i områder der det er hindringer mot himmelhvelvingen.

Hvis abonnementet til sporingsenheten sies opp av kunden, kan sporingsenheten aktiveres igjen innen 6 måneder. Etter 6 måneder fra oppsigelsestidspunktet, vil sporingsenheten ikke lenger kunne aktiveres på nytt.

3. Utstyr

Med sporingsenhet følger trådløs lader med USB-kabel samt et deksel til enheten for å feste til hundens halsbånd.

Sporingsenheten er klassifisert med kapslingsgrad IP68, det vil i at den er beskyttet mot støvgjennomtrengning og neddykking i vann inntil 1 meter i 30 minutter. Dette gjelder kun ferskvann og ingen andre væsker.

4. Pris og betaling

Tjenesten er en abonnementstjeneste med fast månedspris som blir forhåndsfakturert. Kunden betaler engangspris for utstyret.

5. Behandling av personopplysninger og andre data

I forbindelse med kundens bruk av tjenesten Mitt Spor vil Telenor og DyreID behandle ulike typer data. Enkelte av disse dataene vil være å anse som personopplysninger etter Lov om personopplysninger av 2018 og Forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (heretter sammen benevnt som "Personvernlovgivningen"), noe som innebærer at innhentingen av slike data er underlagt visse behandlingsregler.

Opplysninger om hunden er ikke personopplysninger. Data som samles inn om hundens rase, kjønn, navn og aktivitetsnivå (hvor langt hunden har gått, hvor ofte den er i bevegelse og i hvilken type terreng hunden har befunnet seg i) er derfor ikke underlagt personvernlovgivningen.

Når Kunden benytter seg av Mitt Spor, behandles følgende personopplysninger:

a) Kontaktdata som Kundens navn, adresse, epost og mobilnummer, som hentes via Telenors innloggingsløsning.

b) Når sporingsenheten er slått på, behandles informasjon om hvor Kundens hund befinner seg. Ettersom slik informasjon vil også kunne si noe om hvor Kunden befinner seg, vil dette kunne være en personopplysning. Derfor anbefaler Telenor og DyreId at Kunden informerer de som passer hunden om dette når sporingsenheten er i bruk, selv om Telenor eller DyreID ikke har opplysninger om denne personen. Kunden kan selv velge å dele sporingsinformasjon med andre brukere av Tjenesten.

c) Når Kunden benytter seg av Mitt Spor appen, vil mobilens og sporingsenhetens lokasjon brukes til å hente den delen av kartet som vises på skjermen. Kartdata leveres av Statens Kartverk og MapBox, Inc.

Disse personopplysningene brukes for å:

a) Etablere en brukerkonto;

b) Levere Mitt Spor til Kunden;

c) Gi relevant informasjon knyttet til Tjenesten, samt til feilsøking;

d) Optimalisere og videreutvikle tjenesten Mitt Spor med nye funksjoner og egenskaper;

e) Gi veterinærer bedre grunnlag for å behandle hunden; og

f) Utvikle nye og bedre løsninger for digital identifisering av hunder og helsefremmende tjenester for hunder.

Grunnlaget for nevnte behandling i pkt. a) til c) er oppfyllelse av avtale. Grunnlaget for behandlingen i pkt. d) til f) er at Telenor og DyreID anses å ha en legitim interesse i denne behandlingen, siden Kunden regelmessig vil ønske at hunden får en bedre identifiserings- og helsefremmende tjenester, og at en slik behandling anses lite inngripende for Kunden.

Telenor og DyreID behandler data så lenge avtalen løper. Ved oppsigelse eller annen avslutning av avtaleforholdet slettes data innen 30 dager.

Hvis kunden ønsker at en annen person skal ha tilgang til innholdet på hans eller hennes konto etter sin død, må Kunden selv sørge for at personen har påloggingsinformasjonen til tjenesten eller har et rettslig grunnlag for tilgang.

6. Rettigheter til tjenesten

Tjenesten er kun ment til personlig bruk og gir ingen rett til tjenesten ut over slik bruk eller til logoer og lignende.

7. Endringer

Ved endringer, herunder oppdateringer av tjenesten vil Telenor etterstrebe at dette i minst mulig grad påvirker kundens bruk av tjenesten. Det må allikevel påregnes at tilgangen til tjenesten kan være noe begrenset i slike perioder.

8. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte Telenors kundeservice.

Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsfakturert månedsavgift for inneværende måned.