Telenor forsikring

Telenor Forsikring

Telenor Forsikring AS er Telenor-gruppens konsesjonsgitte forsikringsselskap. I tråd med krav fra Finanstilsynet, må et selskap definert som gruppens interne forsikringsselskap såkalt «captive», være eid 100 % av konsernet, og kun forsikre det konsernet eier eller de som er ansatt i konsernet.
Mann snakker i mobiltelefon.

Formålet er å drive forsikringsvirksomhet, gjenforsikring og generelt forsikringsoppgaver for konsernet. Gjennom Telenor Forsikring AS oppnår konsernet en mer kostnadseffektiv håndtering av dagens og fremtidige forsikringsbehov.

Med utgangspunkt i gruppens forsikringsbehov og risikobærende evne søker selskapet innenfor gruppens- og myndighetenes regulatoriske rammeverk å utvikle tilpassede og konkurransedyktige løsninger.

Telenor Forsikring AS er gjennom sin kompetanse gruppens sentrale forsikringsfaglige miljø.

Rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR):

Årsregnskap:

Delsåregnskap: