Pressemeldinger

​Slik blir jobblivet etter korona

Når koronarestriksjonene etter hvert oppheves, blir ikke alt som det var. Det kan bli slutt på håndhilsing, flere digitalmøter og færre reiser.
Telenor skaffer seg nå innsikt for bedre å planlegge for fremtidens arbeidsliv, sier Anne Flagstad, HR-direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 11. mars 2021) Når koronarestriksjonene etter hvert oppheves, blir ikke alt som det var. Det kan bli slutt på håndhilsing, flere digitalmøter og færre reiser.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag av Telenor.

– Over halvparten av oss vil unngå håndhilsning også etter at smittevernet oppheves. Samtidig vil over 70 prosent i større grad enn tidligere holde seg hjemme fra jobb ved symptomer på sykdom, sier Telenor Norges HR-sjef, Anne Flagstad.

Jobblivet er for mange snudd opp ned etter at koronapandemien kom til landet. Stikkord er hjemmekontor og møter via skjerm. Telenor skaffer seg nå innsikt for bedre å planlegge for fremtidens arbeidsliv.

– Vi må forstå hvordan fremtidens arbeidsliv blir for kundene våre, slik at vi på best mulig måte kan dekke folks kommunikasjonsbehov. Både denne undersøkelsen samt våre interne målinger underbygger at vi må forberede oss på en jobbfremtid preget av økt fleksibilitet, sier Flagstad.
I undersøkelsen oppgir hele 90 prosent at deres arbeidsgiver har høy tillit til at arbeidsoppgavene gjennomføres fra hjemmekontor.

Livet etter pandemien

De som i dag sitter på hjemmekontor, vegrer seg ikke for å dra tilbake til kontorlokalene. 80 prosent sier de vil føle seg trygge på arbeidsplassen når de returnerer. Men 58 prosent vil altså unngå håndhilsning når de er vel tilbake på kontoret. Videre vil to av tre i større grad enn tidligere være skeptisk til arrangement der flere står tett sammen.

– Folk vil gjerne tilbake til arbeidsplassen, men smittevern er kommet for å bli. I tråd med dette vil en tredjedel av oss fortsatt unngå å reise i rushtiden når koronarestriksjonene heves. Og over halvparten sier de kommer til å ha færre jobbreiser, sier Flagstad.

Høy tillit og høy teknologimestring

Før pandemien ble hjemmekontoret ofte omtalt i nedsettende ordelag, og gjerne som «gjemmekontor». Under pandemien har dette endret seg. I undersøkelsen oppgir hele 90 prosent at deres arbeidsgiver har høy tillit til at arbeidsoppgavene gjennomføres fra hjemmekontor.

– Det har skjedd et radikalt skifte i måten nordmenn vurderer hjemmekontoret på. Arbeidsgivere har høy tillit til at egne ansatte utfører arbeidsoppgaven hjemmefra, og én av tre mener de jobber mer effektivt fra hjemmekontor enn fra sin vanlige arbeidsplass, sier Flagstad.

Digitaloptimismen gjør seg gjeldende i undersøkelsen. Tre av fire er positive til digitale møter, og to av tre oppgir at de kommer til å velge digitale møter oftere enn før. Hele 84 prosent av respondentene mener de har god digital kompetanse for å mestre en digital arbeidshverdag.

Men ikke alle vil bli sett: Kun to av tre personer er positive til å ha kameraet sitt på under videokonferanser, slik at de øvrige møtedeltakerne kan se dem.

Ikke bare idyll
– Selv om mange er overraskende positive til hjemmekontortilværelsen, er det også de som sliter. Hver fjerde hjemmekontorist har hatt fysiske plager som følge av dårlig tilrettelagte kontorfasiliteter, og hver tiende har hatt psykiske plager knyttet til pandemisituasjonen. Mental og fysisk helse er viktig å ta stilling til når fremtidens arbeidsmiljø skal skapes, sier Flagstad.

Hun forteller videre at det i undersøkelsen også går frem at 84 prosent er fornøyd med nettilgangen på hjemmekontoret.

– Det kan høres ut som et høyt tall, men om Norge skal henge med som teknologinasjon, må vi jobbe for at dette tallet kommer opp mot 100 prosent. Pandemien har vist hvor kritisk nettilgang er for elever, arbeidstakere, pensjonister – ja, oss alle, sier Flagstad.

Permanent fleksibilitet

Også de fleste Telenor-ansatte har primært vært på hjemmekontor siden nedstengningen av Norge 12. mars i fjor. Erfaringer fra denne tiden benytter selskapet til å skape en mer smidig arbeidshverdag for sine ansatte.

– Når Telenor nå skal utforme fremtidens arbeidsliv, skal vi lære av den påtvungne hjemmekontorperioden vi fortsatt er i. Når pandemirestriksjonene oppheves, vil vi ha større sosial samhandling på kontoret enn tidligere, mens det individuelle konsentrasjonsarbeidet kan skje hjemme eller andre steder. Blant tiltakene vi iverksetter er å innføre sosiale samarbeidssoner og sette opp videokonferanseløsninger i møterom for å kunne jobbe effektivt med kolleger på distanse og redusere jobbreiser, sier Flagstad.

Ifølge Telenors internundersøkelser ser Telenor-ansatte for seg at i fremtiden vil en normal arbeidsuke bestå av tre dager på kontoret og to dager hjemme.

Fakta om undersøkelsen:

Gjennomført av Kantar i januar 2021 på oppdrag av Telenor.

Utvalg: Representativt 18 år pluss.

Kun yrkesaktive respondenter som for tiden benytter hjemmekontor.

Antall respondenter: 1008. Resultatene i undersøkelsen kan ansees som representative for den yrkesaktive befolkningen over 18 år, og som i 2020 benyttet seg (i vekslende grad) av hjemmekontor.

Sentrale funn knyttet til hjemmekontortilværelsen:

76 prosent er positive til digitale møter.

66 prosent har kameraet sitt på under videokonferanser, slik at de øvrige møtedeltakerne kan se dem.

84 prosent mener de har god digital kompetanse for å mestre en digital arbeidshverdag.

24 prosent har hatt fysiske plager som følge av dårlig tilrettelagte kontorfasiliteter på hjemmekontor.

13 prosent har hatt psykiske plager som følge av koronasituasjonen.

Her er de viktigste funnene knyttet til arbeidslivet etter at koronarestriksjonene heves:

58 prosent vil unngå håndhilsning også etter at pandemien er over.

72 prosent vil i større grad enn tidligere holde seg hjemme fra jobb ved symptomer på sykdom.

80 prosent sier de vil føle seg trygge på arbeidsplassen etter at koronapandemien er over.

72 prosent vil i større grad enn tidligere holde seg hjemme fra jobb om vedkommende har symptomer på sykdom.

63 prosent sier de i større grad enn tidligere vil være skeptisk til arrangement der flere står tett sammen.

37 prosent kommer til å unngå rushtid.

55 prosent kommer til å ha færre jobbreiser.

35 prosent kommer til å ha færre privatreiser.

2 av 3 kommer til å velge digitale møter oftere enn før.

33 prosent arbeider mer effektivt fra hjemmekontor enn fra fysisk arbeidsplass.

68 prosent kommer til å velge digitale møter oftere enn før.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse