Pressemeldinger

Helse-Norge kan spare 23 milliarder i året med velferdsteknologi

Investeringer i velferdsteknologi vil bidra til at flere kan bo lengre hjemme med god omsorg og livskvalitet, og redusere andelen sykehjemsbeboere fra 27 til 22 prosent i 2040. Innsparingen er beregnet til om lag 23 milliarder kroner i året.
Alt-tekst

(Fornebu, 2. februar 2016) Investeringer i velferdsteknologi vil bidra til at flere kan bo lengre hjemme med god omsorg og livskvalitet, og redusere andelen sykehjemsbeboere fra 27 til 22 prosent i 2040. Innsparingen er beregnet til om lag 23 milliarder kroner i året.

Det viser en undersøkelse utført av forskningsinstitusjonen NyAnalyse på oppdrag for Telenor. Innsparingen innebærer at 19.000 flere eldre kan bo hjemme ved hjelp av velferdsteknologi og tilsvarende færre må bo på sykehjem.

– Behovet for å tenke nytt i eldreomsorgen er stort, og denne studien viser at gevinsten er like stor, sier Terje Strøm i NyAnalyse.

IKT-bidraget: Les sammendrag av studien her

Konkurransefortrinn for kommunene
Velferdsteknologi defineres som bruken av digitale og teknologiske løsninger for å utføre arbeidsoppgaver innen pleie- og omsorgssektoren. Dette er for eksempel fallsensorer, komfyrvakt og bruk av GPS for demente. Smart bruk av ny teknologi vil kunne hjelpe flere tusen eldre til en bedre alderdom i eget hjem.

– For Telenor er det viktig å understreke at smart velferdsteknologi må gå hånd i hånd med varm og god omsorg for en verdig alderdom. Heldigvis kan vi få begge deler ved at velferdsteknologi kan frigjøre tid helse- og omsorgspersonalet i dag bruker på administrasjon og papirarbeid, og gjøre det tryggere for eldre å bo hjemme, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor leverer i dag ulike former for velferdsteknologi til over 80 kommuner og jobber med et eget digitaliseringsprosjekt for kommunesektoren kalt Smart Kommune.

– Stadig flere får øynene opp for gevinstene ved bruk av velferdsteknologi, men det er et potensial for enda mer IKT-satsing. Mange kommuner vi har snakket med mangler en overordnet digitaliseringsstrategi, og mange sitter fortsatt på gjerdet i påvente av tydelige offentlige signaler, sier Svendsen.

 ”Name

30 sykehjem i året
Beregninger fra NyAnalyse viser at det må bygges 30 nye sykehjem hvert år frem til 2040 dersom vi ønsker å beholde dagens organisering av eldreomsorgen.

– Å bygge så mange sykehus hvert år er en umulig oppgave og vi er nødt til å tenke nytt for å kunne tilby en verdig alderdom 20 år frem i tid. Heldigvis ønsker de aller fleste å bo hjemme, så lenge de får et godt tilbud, sier Strøm i NyAnalyse.

Ny Analyse har sett spesielt på Lister-kommunene på Sørlandet. Undersøkelsen viser at 97 prosent ønsker å bo hjemme så lenge som mulig med tilrettelagt bruk av tekniske hjelpemidler.

Kommuner på skolebenken
Nylig arrangerte Telenor sammen med Norkart en konferanse om digitalisering i kommune-Norge. 100 kommuner fra hele landet deltok.

På konferansen fremkom det at det er store variasjoner på digitaliseringstakten i norske kommuner. Tre kommuner, Sandnes, Hamar og Os i Hordaland, er eksempler på kommuner som er kommet langt, og der både medarbeidere og innbyggere opplever en enklere og bedre hverdag gjennom digitalisering av kommunale tjenester.

– Vi trenger flere slike møteplasser hvor kommuneansatte, næringsliv og det offentlige går sammen om å løse en av de virkelig store utfordringene vi står overfor. Dette er ikke en oppgave vi kan løse hver for oss, vi må få til et skikkelig løft sammen, sier Svendsen.

Digitalisering i kommunene: Se opptak fra seminaret for kommuneledere her

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, Telenor Norge, +47 91 88 54 05
Terje Strøm, NyAnalyse, +47 46 44 10 09