Alt må virke hele tiden

Et moderne samfunn forutsetter et solid og sikkert fundament, en digital infrastruktur der sårbarhet er redusert til et minimum. Premisset for den digitale grunnmuren i 2023 er at alt må virke hele tiden.

Det er alvor nå. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen påvirker våre valg. Telenor har de siste årene bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø for å beskytte oss selv, våre kunder og ivareta vårt samfunnsansvar. Vi jobber systematisk innen tre områder; sikkerhet, robusthet og beredskap. Slik bygger, drifter og utvikler vi en så trygg og sikker digital infrastruktur som mulig. Vi tar et ansvar for mer enn bare bedriften. Et utfall i vår infrastruktur og tjenester vil kunne medføre store samfunnsmessige konsekvenser og i en krisesituasjon i verste fall kunne true nasjonale sikkerhetsinteresser.

Digitalisering av industri og operasjonell teknologi stiller økte krav til sikkerhet. I krigen i Ukraina ser vi målrettede fysiske og logiske angrep fra Russland som systematisk søker å bryte ned sivil infrastruktur som strøm, vann, mat, transport, eller bredbånd og mobil. Det er viktig å trekke læring og erfaringer fra telekombransjen i Ukraina. Sikkerhet koster og krever at vi utnytter kompetanse og kapasitet som finnes i industrien for å sikre verdiene til kritiske områder som olje- og gassproduksjon, strømforsyning, kritisk offentlig virksomhet og sykehusdrift. Etablering av nye industrielle partnerskap som tar frem programvare og løsninger som kan bidra til å sikre industribedrifter og kritisk infrastruktur er avgjørende. Å utnytte kritisk kompetanse og kapasitet på tvers vil åpne muligheter for innovasjon og verdiskapning innen industriell cybersikkerhet.

Det trengs et styrket nordisk samarbeid om sikkerhet, robusthet og beredskap. Flere felles løsninger må utvikles i en nordisk og alliert ramme.

Trusselbildet mot Telenor, våre kunder og norske virksomheter og myndigheter, preges av et offensivt Kina og et trolig varig urolig Russland. Vi ser at kritisk infrastruktur blir mer utsatt. NATO utvides og at Arktis blir viktigere. Økt digitalisering innebærer også større spillerom for kriminelle aktører. Dette kan være alt fra svindlere som prøver å lure deg eller virksomheten til profesjonelle cyberkriminelle eller hackere med mer alvorlige motiver.

De åpne trusselvurderingene fra de norske etterretnings- og sikkerhetstjenestene er svært viktige for å forebygge. Deling av informasjon underbygger trusselforståelse som gir grunnlag for systematisk risikostyring. Denne rapporten er Telenors bidrag der vi deler egne erfaringer om trusselbilde og håndtering av sikkerhetshendelser. Og ikke minst setter fokus på områder som er viktige for sikkerhetsarbeid både i virksomheter og i samfunnet for øvrig.

Vi ser et behov for ytterligere å styrke Norges digitale motstandskraft. Det fordrer systematisk samhandling. Og at det etableres bedre løsninger for gradert samhandling og at utvalgte virksomheter gis bedre tilgang til trussel- og sikkerhetsinformasjon.

Kunstig intelligens (KI) debatteres bredt for tiden også knyttet til sikkerhet. Vil denne typen teknologi styrke eller svekke cybersikkerheten? Kunstig intelligens kan anvendes i både cyberangrep og cyberforsvar. Tankeløs bruk av KI kan imidlertid få store negative konsekvenser; så god bruk av kunstig intelligens fordrer menneskelig intelligens.

Birgitte Engebretsen
Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Telenor

Et samlet Norden i NATO gir derfor muligheter. Det trengs et styrket nordisk samarbeid om sikkerhet, robusthet og beredskap. Flere felles løsninger må utvikles i en nordisk og alliert ramme. Private selskap må være en del av totalberedskapen. En mer harmonisert lovgivning som tillater deling av kompetanse, personell, tekniske løsninger og infrastruktur på tvers av Norden er nødvendig. Det trengs et taktskifte for raskere prosess knyttet til sikkerhetsklarering og bedre bruk av knappe personellressurser. Norden kan bygge mer sikkerhet og robusthet om ressursene kan spille bedre sammen på tvers av de nordiske landene. Det krever et sikkerhetspolitisk fundament og vilje til endring.

Sikkerhet er et lederansvar. Det starter med å erkjenne risiko og å sørge for at sikkerhet- og trusselforståelse er integrert i risikostyring og kompetansebygging i hele organisasjonen. Å bygge sikkerhetskultur krever tid og systematisk innsats. Dette er avgjørende for hvor godt vi vil lykkes med å forenkle, forbedre og fornye i egen virksomhet og understøtte digitalisering av samfunnet. Alt henger sammen. Vi må være beredt.

Birgitte Engebretsen,
administrerende direktør i Telenor Norge