Digitalisering

Økt beskyttelse av samfunnskritisk infrastruktur i kraftbransjen med 5G og skivedeling

Gjennom raskere og mer pålitelig datakommunikasjon og overvåking, kan 5G-teknologi hjelpe til med å identifisere og respondere raskere på ulike varsler, og potensielle sikkerhetstrusler i kraftsystemet.

Samfunnskritisk infrastruktur sikres med 5G i kraftbransjen

Samfunnskritisk infrastruktur

Som leverandør av tjenester som er avgjørende for samfunnets funksjon og velferd, så er kraftbransjen definert som samfunnskritisk infrastruktur. 

Energiindustrien er ansvarlig for å produsere, overføre og distribuere elektrisk kraft til husholdninger, bedrifter, offentlige institusjoner og andre områder som bidrar til å opprettholde landsdekkende oppgaver og sikkerhet. Dette kan være sykehus, brannstasjoner, vannforsyningssystemer og kommunikasjonsnettverk.

Uten tilgang til pålitelig elektrisitet kan ikke nasjonen fungere effektivt, og det kan ha store konsekvenser for sikkerhet og helse, økonomien og den generelle livskvaliteten til befolkningen. Derfor er kraftbransjen kritisk for å opprettholde felles funksjoner og håndtere kriser og nødsituasjoner.

Behov for forbedret overvåkning og raskere respons

Vi er i dag i stor grad avhengig av en pålitelig strømforsyning for å kunne fungere normalt. Dette inkluderer alt fra helsevesen, nødkommunikasjon, transport og finanssektor til private hjem. Enhver feil i strømnettet kan føre til store konsekvenser og gi alvorlig utfall. Potensielt farlige situasjoner kan oppstå, for eksempel brann, elektrisk støt, eksplosjoner i trafostasjoner, strømbrudd som setter liv i fare, giftige utslipp, eller elektrisk interferens med andre elektroniske enheter og utstyr, noe som kan føre til funksjonsfeil eller til og med skade. Rask respons og overvåkning kan bidra til å identifisere og rette opp problemene før skaden skjer.

Ved å plassere sensorer i transformatorer og trafostasjoner kan man oppdage feil og forebygge farlige situasjoner. Overvåkes strømnettet kontinuerlig kan sensorer oppdage unormale forhold og sende varsler til operatørene, som så kan iverksette tiltak for å løse problemene før de forårsaker større feil.

For eksempel kan sensorer registrere temperaturøkning i transformatorer, noe som kan indikere en mulig feil eller overbelastning. Tidlig oppdagelse av slike problemer kan gi operatørene tid til å iverksette tiltak for å hindre at feilen utvikler seg til en farlig situasjon, som for eksempel en eksplosjon eller brann.

Sensorer kan også overvåke andre parametere som spenning, strømstyrke og magnetfelt, for å identifisere mulige problemer før de fører til trøbbel. Dette kan hjelpe operatørene med å ta beslutninger om vedlikehold og reparasjon av strømnettet på en effektiv og sikker måte.

Kontakt oss
Fakta
  • 5G-teknologi er den femte generasjonen av mobilnettverk og tilbyr betydelig høyere hastigheter og lavere forsinkelser enn tidligere teknologier som 4G

  • Private mobilnettverk gir organisasjoner og bedrifter muligheten til å opprette sitt eget, isolerte 5G-nettverk og tilpasse dette egne spesifikke behov og sikkerhetskrav.

  • "Slicing" i 5G-teknologien refererer til muligheten for å dele opp nettverket i separate deler eller "skiver». Disse skivene kan tilpasses for å støtte forskjellige applikasjoner og tjenester med ulike krav til hastighet, kapasitet og sikkerhet.

  • Private mobilnettverk med slicing kan gi bedrifter muligheten til å bygge og kjøre dedikerte nettverk for spesifikke applikasjoner, som for eksempel industriell automatisering, smarte bygninger eller helsetjenester.

  • Med 5G kan Edge Computing teknologi utføre beregningsoppgaver og dataanalyse nært datakilden i sanntid, i stedet for å sende data til en fjern server for å bli behandlet. Dette reduserer forsinkelser og forbedrer ytelsen betydelig.

Lukket nett med skivedeling

I dagens marked er det mange som ønsker seg et lukket nett der for eksempel ulike energiaktører kan ha sin egen «slice».

Med skivedeling vil nettverket kunne segmenteres i virtuelle skiver, slik at ulike tjenester kan tildeles dedikert båndbredde, kapasitet og ressurser. Dette gir store fordeler for kraftbransjen, spesielt når det gjelder å administrere distribuerte energikilder og -ressurser, optimalisere energibruk og redusere strømbrudd. Med skivedeling kan kraftselskaper tildeles en dedikert skive for forskjellige formål, for eksempel overvåkning av nettverk, distribusjon av strøm og styring av smarte målere. Ved å ha en dedikert skive til disse oppgavene, kan selskapene forbedre sin effektivitet og ytelse, samtidig som de opprettholder høy pålitelighet og sikkerhet i nettverket. Med 5G-skivedeling kan energisektoren også dra nytte av bedre tilkoblingsmuligheter og optimalisere sin energibruk, noe som resulterer i en mer bærekraftig og pålitelig kraftforsyning.

Utfordringene i dag er at de ikke har disse mulighetene. Enten har de ikke muliggjort innhenting av data eller så er trafikken for treg. Dette resulterer i at feil rapporteres lenge etter de er oppstått og sikkerheten er ikke godt ivaretatt.

Tjenesteutvikling, økt automatisering og robusthet

Det er viktig å nevne at 5G-teknologi også kan bidra til å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene for energiselskapene ved å øke automatiseringen i kraftnettet. I tillegg er det verdt å merke seg at skivedeling i 5G-nettverk også åpner muligheter for utvikling av nye tjenester som kan bidra til en mer bærekraftig kraftbransje. For eksempel kan det bli mulig å administrere energibruk og -produksjon på en mer effektiv måte, eller å innlemme fornybare energikilder i kraftsystemet på en mer sømløs måte og gjøre strømnettet mer robust.

Samfunnskritisk infrastruktur i fjellheimen
De tre fremste grunnene til at 5G vil forbedre kraftbransjen
  1. Økt tilkoblingshastighet og pålitelighet: 5G-teknologi kan gi kraftbransjen en raskere og mer stabil tilkobling enn tidligere generasjoner av mobilteknologi. Dette vil være spesielt nyttig for steder med dårlig tilgang til tradisjonelle internettforbindelser. Og vil blant annet bidra til å opprettholde en konstant og pålitelig strømforsyning.

  2. Opptrappet automatisering og effektivitet: 5G vil muliggjøre automatisering i bransjen, og dermed forbedre effektiviteten. Via mobilteknologi kan enheter og sensorer i kraftnettet kommunisere raskere og mer effektivt, og dette vil gjøre det enklere å overvåke og styre strømforsyningen på en mer presis måte.

  3. Bedre sikkerhet, private mobilnett og slicing: Teknologien vil også sørge for at kraftselskapene vil kunne overvåke strømforsyningen og identifisere mulige sikkerhetsrisikoer raskere og mer effektivt. Til og med før det skjer. Dette vil bidra til å beskytte mot for eksempel cyberangrep og strømbrudd. 5G åpner også opp for å opprette private mobilnett med skivedeling, eller slicing. Det betyr at man kan segmentere 5G-nettverket for å gi prioritet til spesifikke tjenester, for eksempel overvåking og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Dette har bransjen behov for, da de har krav på seg fra Kraftcert om å sikre strømnettet enda bedre enn i dag.

Sensorikk i vindturbiner kan bidra til å beskytte dyreliv

Det er verdt å merke seg at vindkraftutvikling kan ha negative konsekvenser for fugl, rein og annet dyreliv. Derfor er det ekstra viktig å finne løsninger som tar hensyn til både bærekraftig energiproduksjon og beskyttelse av dyrelivet.

Sensorer som brukes til å oppdage bevegelse rundt en vindturbin kan bidra til å redusere risikoen for kollisjoner med fugler. Disse sensorene kan oppdage bevegelige objekter og varsle turbinoperatører slik at de kan sette turbinen i en midlertidig stoppmodus for å unngå skade på dyrelivet.

Man kan også bruke radarbaserte sensorer så man kan overvåke fugler som flyr i nærheten av vindturbinene. Og på den måten identifisere hvor mange fugler som passerer gjennom området. Dette gir mulighet for å justere driften av turbinene for å redusere faren for kollisjoner i perioder med økt fuglemigrasjon.

Sensorer kan også benyttes for å overvåke støynivået fra vindturbiner og justere rotorens hastighet slik at støyen minskes. Dette kan redusere støyforstyrrelser for dyreliv i nærheten av vindmøllene.

Samfunnskritisk infrastruktur vindturbiner