Digitalisering

Tester ut droner i skogbruksnæringen

Skogbruksnæringen tester ut ny teknologi for å sikre både best mulige valg i hogst, tynning og vedlikeholdsarbeidet og at sjeldne arter og biotoper forblir urørt.

Koordinert kutting og bortkjøring av tømmer av maskinoperatører fra Holth Skogsdrift AS er mulig med ny teknologi

Utprøving av effektive og klimavennlige løsninger for by og bygd blir viktig fremover. Her vil neste generasjons mobilteknologi 5G bli avgjørende. Telenor, i samarbeid med Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet ved forskningssenteret CREDS, deltar nå i det Europeiske forskningsprosjektet COMMECT. Prosjektet er finansiert med EU-midler og baserer seg på 5G-teknologi fra Telenor. Målet er blant annet er å legge til rette for digital og bærekraftig skogbruk i Distrikts-Norge.

Prosjektet ble etablert i fjor, og flere virksomheter i skogbruket deltar. Holth Skogsdrift AS i Rømskog har allerede demonstrert koordinert hogst og bortkjøring av tømmerstokker til ved for videre transport til sagbruk. Bildet øverst viser dette. Holth Skogsdrift AS er også med i pilotarbeidet som planlegges for neste år.

To piloter utføres neste år

Det planlegges to piloter med bruk av smarte kommunikasjonsløsninger for skogbruksnæringen som skal utføres i 2024. Pilotene vil bruke Telenor Norges 5G-nett ettersom de forutsetter stor kapasitet, høy fart og lav forsinkelse. Dette er pilotene:

  1. Digital støtte for operatører i skogsmaskiner ved bruk av droner
    Her kan operatør kan få assistanse fra eksperter, uavhengig av hvor vedkommende er geografisk plassert, i tillegg til informasjon fra ulike droner og sensorer for å foreta best mulige valg i hogst, tynning og vedlikeholdsarbeidet. Samtidig sikrer dette at sjeldne arter og biotoper forblir urørt, og bidrar til å opprettholde miljøsertifisering og færre bøter fra myndighetene.

  2. Sanntid situasjon- og beslutningsstøtte for nødetater
    Her kan brann, politi og andre nødetater få tilsendt identisk informasjon til sine terminaler fra droner med varmesøkende kameraer o.l. for koordinering av felles innsats ved skogbrann og andre nødssituasjoner. Dronene kan også forenkle krav om brannvakt etter arbeid ved ekstreme temperaturer.

Gjør arbeidsplassen tryggere

– Dette er innovasjoner som vil øke verdiskapingen i næringen, gjøre arbeidsplassene tryggere og bidra til å sikre artsmangfoldet i skogen, forteller Henning Elvestad, teknisk rådgiver og forretningsutvikler, Telenor Norge. Elvestad sier videre at med god mobildekning i skogen kan maskinoperatørene hos Holth Skogsdrift AS snakke sammen. Dette fører til best mulig flyt av felling og uttak av trær i en teig i dag.

I tillegg vil fjerndiagnose og enklere tilgang til eksperter føre til høyere utnyttelsesgrad og besparelser i vedlikehold av den kostbare maskinparken til skogdriverne.

Henning Elvestad i Telenor Bedrift
Henning Elvestad, teknisk rådgiver og forretningsutvikler, Telenor Norge

Fakta om prosjektet

Neste generasjons mobilnett 5G og tingenes internett (IoT) åpner opp for et bredt spekter av industrianvendelser. Telenor Research and Innovation (R&I) er delprosjektleder i det Europeiske forskningsprosjektet COMMECT. Prosjektets formål er å evaluere hvordan 5G og IoT kan bidra til effektivisering og verdiøkning av skog -og landbruksektoren i rurale strøk. Utfordringen i dag er at tilgangen til høyhastighetsbredbånd mangler i distriktene, noe som virker begrensende for produkt og prosessforbedringer i næringer og digitalisering av offentlig sektor.  

COMMECT er finansiert (med 50 millioner norske kroner) via EU Horizon Europe, som består av 20 partnerne innen industri og akademia. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025.

I Norge samarbeider Telenor med Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet og Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS). I de øvrige landene utvikles det testarenaer rettet mot landbrukssektoren.

John Deere og Telenor Research and Innovation er partnere i EU prosjektet. Det arbeides også med å utvikle forretningsmodeller i forlengelsen av løsningene som testes ut.