Vilkår for Telenor Splitt

Gjeldende fra 15. oktober 2019

1. Partene i avtalen

Disse vilkårene gjelder mellom Telenor Norge AS (Telenor) og en nærmere angitt ansatt i en bedrift som har inngått Bedrift Splitt-avtale med Telenors bedriftsdivisjon.

Bedrift Splitt-avtale åpner for at den ansatte kan opprette et eget, privat mobilabonnement kalt Splitt.

Ved inngåelse av avtale om mobilabonnementet Splitt blir den ansatte registrert som privatkunde (hertter omtalt som ‘kunde’) som eier, bruker og betaler av abonnementet. Bedriften, kundens arbeidsgiver, vil betale for en grunnpakke av tjenester som angitt i bedriftsavtalen mellom Telenor og bedriften, se nærmere under punkt 2 og punkt 6.

Mobilabonnementet Splitt etableres på samme nummer som kunden allerede disponerer og gir kunden eierskap til nummeret.

For nærmere informasjon om tjenester og priser se telenor.no. I tillegg til disse vilkårene for Splitt, gjelder Telenors generelle avtalevilkår og vilkår for mobile tjenester.

2. Nærmere om grunnpakken

Grunnpakken, som kundens arbeidsgiver betaler, inkluderer, men er samtidig begrenset til, fri bruk i Norge og EU/EØS. Ved bruk i verden for øvrig påløper kostander for bruken.

Følgende er inkludert i grunnpakken:

  • Fri bruk av minutter, SMS og MMS i Norge og EU/EØS

  • Datapakke

  • Mobilt Bedriftsnett Aktiv bruker

  • Evt. Data-/Tvillingkort

Se også punkt 6 om forhold på arbeidsgivers side som vil påvirke kundens avtale om Splitt-abonnement.

3. Forutsetninger og begrensning

Kunden må være ansatt i en bedrift som har inngått Bedrift Splitt-avtale med Telenor.

Kunden aksepterer at nærmere angitte deler av avtalen forvaltes av bedriften, se punkt 6 og 7. Kunden aksepterer også at forhold på bedriftens side vil kunne ha direkte påvirkning på levering av Telenors tjenester, som for eksempel om bedriften velger å bytte tilbyder av ekomtjenester.

Splitt-abonnement kan ikke kombineres med SWAP-avtale fra Telenor.

4. Kundens betalingsforpliktelse

Kunden betaler selv for tjenester som ikke er inkludert i grunnpakken.

Kunden kan når som helst endre eller si opp Splitt-abonnementet. Ved endring til et annet abonnement enn et Splitt-abonnement, vil ikke kunden lenger få dekket grunnpakken av bedriften, jf. punkt 2.

5. Kundens mislighold

Ved kundes betalingsmislighold vil Telenor stenge tjenestene som kunden selv har kjøpt, og sperre for ytterligere kjøp og bruk av tjenester. Kunden vil fremdeles kunne benytte tjenestene i grunnpakken som arbeidsgiver betaler for.

6. Behandling av personopplysninger

Telenor behandler personopplysninger blant annet for å levere og videreutvikle avtalt tjeneste, for å kunne markedsføre tjenester og funksjoner som er relatert til tjenesten og for å varsle endringer knyttet til tjenesten.

Telenor behandler personopplysninger i tråd med de angitte formålene i første avsnitt og i henhold til gjeldende personopplysningsregler.

Telenor gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger registrert på kundens Splitt-abonnement fortsatt vil være tilgjengelig for arbeidsgiver også etter etablering av abonnementet på kundens nummer. Dette gjelder grunnleggende opplysninger om abonnementet, herunder kundens navn og nummer, samt hvorvidt kunden har aktivert tjenester som er omfattet av grunnpakken.

Opplysninger om kundens kjøp eller forbruk av tjenester, som ikke er inkludert i grunnpakken, vil ikke være tilgjengelig for arbeidsgiver. Se allikevel punkt 7.

For ytterligere informasjon om Telenors behandling av personopplysninger, se informasjon om personvern

7. Konsekvenser som følge av endrede forhold på bedriftens side

Arbeidsgiver kan endre på grunnpakken som arbeidsgiver betaler for.

Dette innebærer at arbeidsgiver kan endre på:

  • Datapakken,

  • Data-/Tvillingkort, samt

  • hvilke Mobilt Bedriftsnettjenester (MBN) som er inkludert

Arbeidsgiver kan, med samtykke fra den ansatte, endre kundens privatabonnement tilbake til et bedriftsabonnement.

For å gi arbeidsgiver grunnlag for å vurdere hensiktsmessig størrelse på datapakken i grunnpakken, som arbeidsgiver betaler for, kan Telenor gi arbeidsgiver innsyn i gjennomsnittlig, aggregert og anonymisert, månedsforbruk av data per ansatt.

8. Konsekvenser ved opphør av Bedrift Splitt-avtalen

Opphør av Bedrift Splitt-avtalen innebærer at kundens Splitt-abonnement omgjøres til et annet privatabonnement. Det samme gjelder i tilfelle kundens ansattforhold til bedriften opphører. I begge tilfeller beholder kunden sitt mobilnummer.

Telenor skal varsle kunden om endringen. Dette gir kunden mulighet til å endre eller si opp gjeldende avtale.