Vår strategi

Klimaendringer er en av de største utfordringene mennesker, bedrifter og myndigheter står overfor i dag. Derfor vil vi bli karbon-nøytrale innen 2030, samt bruke vår teknologi til å ytterligere bidra til grønne løsninger

I Telenor Norge har vi satt oss to ambisiøse mål: å være ISO 14001-sertifisert innen 2021 og å være karbonnøytrale innen 2030, men helst før. Vi startet året med å oppnå sertifiseringen. Det er vi stolte av!

En annen viktig milepæl er at vi har inngått et partnerskap med Science Based Target Initiative, som hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen, der målet er å holde den globale temperaturen under 1.5 grader celsius. Sammen har vi satt ambisiøse mål for utslipp i leverandørkjeden.

Våre tiltak for å nå målet om karbonnøytralitet i 2030 skjer langs tre spor:

1) Vi skal redusere egne utslipp

2) Vi skal påvirke våre leverandører til å redusere sine utslipp

3) Vi skal muliggjøre utviklingen av utslippsreduserende teknologi

 

Dette gjør vi i 2021:

 

1) Vi skal redusere egne utslipp (scope 1 og 2)

 

Å rydde i eget hus, å feie for egen dør, det kan sies på mange måter, men betydningen er det samme: Vi må gjøre det vi kan for å redusere egne utslipp. Vi er i gang med en lang rekke tiltak som skal føre oss til nullutslippsmålet:

 

·       Telenor inngått avtale om kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti. Vi skal også ha fokus på å stadig redusere strømforbruket ved å drifte nettverket stadig mer effektivt.

·       Sammen med Telenor ASA er vi i gang med å inngå såkalte power purchase agreement (PPA) der vi går inn i et langsiktig kraftkjøpsamarbeid direkte med utbygger av fornybar energi.

·       Å kutte klimagassutslipp skal også  gjøres ved å halvere antall flyreiser sammenlignet med 12 måneders gjennomsnitt de siste tre år.

·       Vi ønsker å kun kjøpe inn biler som bruker elektrisitet (med unntak av de områder der dette ikke vil være mulig).

·       Vi jobber for å kunne tilby stadig flere kjøttfrie alternativer i våre kantiner, samt å kutte matsvinn.

·       Skal vi nå målet om karbonnøytralitet er det viktig at våre ansatte er informerte og engasjerte, og derfor har vi en egen foredragsserie med tema klima og miljø.

 

Les mer om vårt klimaregnskap for 2020 her

 

2) Vi skal påvirke våre leverandører til å redusere sine utslipp (scope 3)

 Over 80 prosent av våre totale utslipp er utslipp som kommer fra varer og tjenester vi kjøper. Her må vi bruke innkjøpsmakten vår og påvirke de vi kjøper av til å levere mer bærekraftig. Med 5-6 milliarder i innkjøp i året betyr det både store ringvirkninger og store muligheter.

Sammen med organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi) har vi meislet ut et ambisiøst mål; nemlig å forplikte oss til at 68 prosent av midler brukt til innkjøp i kategoriene «kjøpte varer, tjenester og kapitalvarer», vil være knyttet til SBTi innen 2025. 

Telenor Norge har allerede inkludert klima- og miljøkrav i kontrakter til våre entreprenører som jobber med 5G-utbygging. Fokuset videre blir å sikre godt samarbeid med leverandører. Samtidig som vi setter krav, vil vi også fokusere på å dele kunnskap, og lære av hverandre. Når man setter krav i leverandørkjeden oppnår man en dominoeffekt som gjør at vi spiller hverandre bedre.

 3) Vi skal muliggjøre utviklingen av utslippsreduserende teknologi.

Telenors teknologi kan muliggjøre utviklingen av innovasjoner som er helt nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling også i andre sektorer. Fra optimalisering av ressursbruk ved bruk av stordata og kunstig intelligens, til verktøy som muliggjør digitale møter. En studie fra World Economic Forum fremhever at digital teknologi kan redusere globale utslipp med 15 prosent.

I 2021 har vi prioritert å analysere hvilket område og sektor Telenor kan ha størst mulig impact, på kortest mulig tid. Vi har satt i gang et samarbeidsprosjekt med master-studenter fra BI som analyserer hvilken sektor Telenor Norge kan satse på i første omgang.    

Les mer her om hvordan vår teknologi allerede muliggjør det grønne skiftet

Til slutt: Etter hvert som vi lærer og forstår hvilke tiltak som nytter, vil vi øke ambisjonsnivået, år for år, og sette opp farten. Det er lenge til 2030, og vi vil helst ha kommet i mål med vår nullvisjon lenge før.