Pressemeldinger

Langt frem for digitalisering i kommunene

Bare et fåtall norske kommuner lever opp til innbyggernes forventninger om selvbetjeningsløsninger. Digitaliserte kommuner anses som de mest attraktive å bo og jobbe i.
Alt-tekst

(Oslo, 7. juli 2016) Bare et fåtall norske kommuner lever opp til innbyggernes forventninger om selvbetjeningsløsninger. Digitaliserte kommuner anses som de mest attraktive å bo og jobbe i.

Dette fremgår av den årlige befolkningsundersøkelsen Telenor nylig gjennomførte blant et utvalg av innbyggerne i norske kommuner.

I årets undersøkelse går det frem at kommune-Norge er kommet kort på veien med å tilby sine ansatte gode digitale verktøy og sine innbyggere gode selvbetjeningsløsninger.

Det er særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, undervisning og teknisk sektor selvbetjeningsløsninger er etterspurte. Innbyggerne ønsker å kunne møte kommunen på digitale flater og utføre tjenester over nett, det være seg byggesøknader, søknad om skole- eller sykehjemsplass.

Her er de viktigste funnene i årets undersøkelse
• 42 prosent mener at kommunen de bor i bør bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi.
• 73 prosent av innbyggerne foretrekker å bli varslet fra kommunen via e-post.
• 59 prosent av innbyggerne ønsker muligheten for å søke digitalt om barnehageplass, byggetillatelse, etc.
• 20 prosent av innbyggerne ønsker kontakt med kommunen ved direkte oppmøte.
• 49 prosent ønsker digital tilgang til eiendoms- og karttjenester.
• 60 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med avvik/forsinkelser i offentlig transport.
• 67 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med skred, giftutslipp eller annen forurensning.
• 55 prosent ønsker digital kontakt med kommunen i forbindelse med branntilsyn og feiing.
• 46 prosent av innbyggerne ønsker digital kontakt om pårørendeinformasjon fra hjemmesykepleien.

Tilbyr rådgivning og opplæring
Flere kommuner tar kontakt med Telenor for å få råd rundt digitalisering. I øyeblikket er Telenor inne som rådgiver i rundt 30 av landets kommuner. Telenor tilbyr har et eget Smart kommune-opplegg for digitalisering av kommunale tjenester. Haugesund og Karmøy er blant kommunene som nylig tok beslutningen om å starte på sitt smart kommune-prosjekt for å bli mer digitalisert.

– Vi kan gi råd til kommunene og gi opplæring til kommunens ansatte og innbyggere, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsmarkedet i Telenor.

Telenor tilbyr kartlegging av behovet for digitalisering og iverksetting av tiltak for at kommunene skal kunne gi innbyggerne digitaliserte tjenester. Dette innebærer opplæring i bruk av digitale verktøy for kommunens medarbeidere og tilbud til innbyggerne om opplæring i bruk av smarttelefoner og nettbrett gjennom kurset Internett for alle.

– Vi ser at behovet for digital opplæring og kunnskap er stort, særlig for den eldre delen av befolkningen. Flertallet i undersøkelsen sier de mangler ferdigheter til å holde tritt med den digitale utviklingen, sier Fredheim.

Attraktive å bo og jobbe i
Undersøkelsen viser at det er mange gode grunner for at kommunene bør tilby medarbeidere og innbyggere digitale verktøy og mulighet til selvbetjeningsløsninger.

– Et flertall av de spurte som jobber i kommunene anser seg som mer digitale i privatlivet enn på jobb. Dette betyr at de ikke føler de har tilstrekkelig verktøy til å gjøre en god jobb. Funn i undersøkelsen viser at kommunens digitale tilbud kan være avgjørende for om de ønsker å flytte dit. Det er derfor grunn til å anta at kommuner som er kommet langt i arbeidet med å tilby digitalt tjenestetilbud er mest attraktive å bo og jobbe i, sier Fredheim.

For nærmere informasjon, kontakt:
Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com