Pressemeldinger

Telenor styrker den digitale beredskapen

Stilt overfor stadig mer avanserte trusselaktører investerer Telenor i beredskap og styrker sikkerheten i samfunnskritisk nasjonal digital infrastruktur.

(Arendal, 14. august 2015) Stilt overfor stadig mer avanserte trusselaktører investerer Telenor i beredskap og styrker sikkerheten i samfunnskritisk nasjonal digital infrastruktur.

Statsråd Vidar Helgesen besøkte i dag Telenor Security Operations Centre (TSOC) sammen med Telenors konsernledelse. Senteret er en viktig aktør i den nasjonale håndteringen av cyberhendelser, og er landets digitale beredskap.

– Vi må ha mulighet til raskt å kunne identifisere angrep, iverksette skadebegrensende tiltak og varsle våre kunder og andre relevante informasjonsmottakere, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Sikkerhetssenteret (TSOC) i Arendal er Telenors førstelinjeforsvar for den nasjonale kommunikasjonsinfrastrukturen. Her håndteres daglig flere alvorlige hendelser mot Telenor og andre norske virksomheter. 80 prosent av datatrafikken i Norge går gjennom Telenors nett. Telenor Norge investerer derfor årlig 4,3 milliarder kroner i infrastruktur, og forsterker og forbedrer kontinuerlig våre nettverk for å sikre redundans, reservestrøm, og å redusere risiko for utfall.

Det skal være krevende for trusselaktører å operere mot vår infrastruktur. Telenor har derfor de siste årene investert over 100 millioner kroner for å øke evnen til å forsvare den digitale infrastrukturen mot cyberkriminelle.

– Vi vil fortsette å styrke vår cybersikkerhet både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i forsvarbar infrastruktur, sier Svendsen.

I Norge har vi behov for å styrke nasjonal deling av informasjon om cyberhendelser, informasjonsutveksling i sanntid, samt samarbeid mellom myndigheter og fagmiljøer om utviklingen i trusselbildet.

Dette underbygges av det Etterretningstjenesten sier i sin åpne trusselvurdering:
«Trusler i det digitale rom vil ha høy prioritet i Etterretningstjenestens arbeid i 2015. Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner blir stadig mer målrettede, og teknisk avanserte, og fremmed etterretning angriper nå daglig norsk digital infrastruktur. Det vil trolig bli rettet økt oppmerksomhet mot kritisk infrastruktur, industrielle styringssystemer og forvaltning i årene fremover. Nettverksoperasjoner og evnen til å utføre slike kan til en viss grad supplere eller kompensere for mangel på politiske, økonomiske eller militære virkemidler»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Eirik Øwre Thorshaug, myndighetskontakt i Telenor Norge
Tlf: 907 25 057 E-post: Eirik-Owre.Thorshaug@telenor.com

David Hansen, myndighetskontakt i Telenor Norge
Tlf: 905 23 113 E-post: David.Hansen@telenor.com