Pressemeldinger

Telenor øver på cyberkrise

Telenor Norge skal gjennomføre en omfattende kriseøvelse kalt CyberDawn. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Cyberforsvaret og andre aktører skal delta i øvelsen 3. og 4. september, i samme periode som Forsvarets Øvelse Hovedstad 2013.

(Fornebu, 28. august 2013) Telenor Norge skal gjennomføre en omfattende kriseøvelse kalt CyberDawn. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Cyberforsvaret og andre aktører skal delta i øvelsen 3. og 4. september, i samme periode som Forsvarets Øvelse Hovedstad 2013.

Telenor leverer samfunnskritisk infrastruktur og har en viktig funksjon i Norge både i fred, krise og krig. Flommen og utfallet av mobilnettet sommeren 2011 og orkanen Dagmar julen samme år, viste med tydelighet hvor sårbart samfunnet er når kommunikasjonen ikke fungerer.

- For at vi skal ivareta vår rolle og vårt ansvar i samfunnet, og sørge for at kriser knyttet til telekommunikasjon får minst mulige konsekvenser for kunder og samfunnet for øvrig, må vi planlegge for og øve på kriser, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I tillegg til å øve sin egen kriseorganisasjon, skal Telenor samøve med Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet, Post- og teletilsynet, Evry, DNB og SpareBank 1. Øvelsen skal teste grensesnitt, og synliggjøre sårbarheter og manglende prosesser.

Hendelse i cyberdomenet
Telenor gjennomfører jevnlig både skrivebordsøvelser og reelle kriseøvelser for å kunne håndtere kriser på en best mulig måte når de oppstår, enten det er naturkrefter, systemfeil eller sabotasje som er årsaken. Øvelse CyberDawn skal teste og kvalitetssikre interne og eksterne rutiner og prosesser for håndtering av sikkerhetshendelse i cyberdomenet.

- Hendelser i cyberdomenet krever hurtig samhandling på tvers av bransjer og sektorer. Vi bruker alle den samme teknologien, vi har alle mange av de samme sårbarhetene og vi har derfor noe å lære av hverandre. Informasjonsdeling på tvers av bransjer og sektorer blir derfor ekstremt viktig. Øvelse CyberDawn skal forhåpentligvis gi de øvende parter utfordringer og ikke minst mulighet til problemløsning innenfor dette feltet, sier Storm J. Landaasen, som er øvingsansvarlig og sikkerhetssjef i Telenor Norge.

- Samarbeid er nøkkelen
Sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Roar Sundseth, mener samarbeid er nøkkelen til å løse den fremvoksende trusselen i cyberdomenet. – Dette har vært vår filosofi fra første dag. Gjennom å dele kunnskap og erfaring med hverandre, og samarbeide om kompetansebygging, kan vi bidra til å komme trusselen i forkjøpet og trygge Norge mot denne fremvoksende utfordringen, sier Sundseth.

- Gjennom øvelse CyberDawn vil vi trene våre mobile kapasiteter for datanettverksforsvar, samtidig som vi hjelper våre samarbeidspartnere til å nå sine øvingsmål. For vår del er det også viktig å få utforsket hvilke behov politi og næringsliv kan ha for støtte fra Forsvaret innenfor Cyberforsvarets ansvarsområde, sier generalmajor Sundseth.

- Det er avgjørende å gjennomføre gode øvelser for å bli bedre. Deltakerne i CyberDawn har nå en mulighet til å teste og forbedre egen beredskap, noe som også styrker samfunnssikkerheten. For vår del håper og tror vi at øvelsen vil avdekke både styrker og svakheter, som vil resultere i at NSM generelt og vår funksjon NorCERT spesielt, bedre kan koordinere arbeidet med å avdekke sårbarheter og håndtere hendelser i cyberspace, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Samtidig med Øvelse Hovedstad
Øvelsen er lagt til samme periode som Forsvarets Øvelse Hovedstad 2013, som vil foregå i Oslo og Akershus fra 29. august til 5. september. Denne øvelsen vil gripe inn i, men ikke være en del av Øvelse CyberDawn. I Øvelse Hovedstad vil rundt 2000 soldater fra en rekke avdelinger i Heimevernet, Telemark bataljon, Hans Majestet Kongens Garde og Politiet delta. Sjø- og Luftforsvaret vil også delta med noen enheter en kort periode. De to øvelsene griper inn i hverandre i forbindelse med Forsvarets sikring av Telenors hovedkontor, og forflytning av Telenor-personell fra Fornebu til annen lokasjon.

- Heimevernet skal sammen med andre samfunnsaktører beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Dette kan best gjøres om vi er trent som organisasjon, og ved at vi trener med våre samarbeidspartnere. Telenor er en slik viktig samarbeidspartner, sier Generalinspektøren for heimevernet, generalmajor Kristin Lund.

Øvelse CyberDawn har som mål å skape trygghet for alle øvende parter i forhold til rolle, ansvar, myndighet og kommunikasjon. Dette gjelder både innad i Telenor Norge og mellom Telenor Norge og de parter selskapet samarbeider med.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
• Telenor Norge, informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com 
• Cyberforsvaret, kommunikasjonssjef Knut H. Grandhagen, tlf. 489 55 505, kngrandhagen@cyfor.mil.no
• Nasjonal sikkerhetsmyndighet, kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy, tlf. 915 14 931, mona.strom.arnoy@nsm.stat.no
• Heimevernet, kapteinløytnant Rolf K. Ytterstad, tlf. 995 89 510, rolf-yt@online.no