Pressemeldinger

Smarte løsninger gir miljøgevinst

Ny teknologi med smarte løsninger skal friste folk til å velge miljøvennlig transport. Bodø, Bergen og Stavanger tar sammen med Telenor nye virkemidler i bruk for å utvikle fremtidens transportløsninger.
Nye smarte løsninger skal gjør det enklere for folk å ta miljøvennlige transportvalg, som for eksempel by-sykkel. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 26. juni 2018) Ny teknologi med smarte løsninger skal friste folk til å velge miljøvennlig transport. Bodø, Bergen og Stavanger tar sammen med Telenor nye virkemidler i bruk for å utvikle fremtidens transportløsninger.

Telenor har en sentral rolle når Nordland, Rogaland og Hordaland planlegger fremtidens transportløsninger. De tre fylkene fikk tildelt til sammen 75 millioner kroner i Samferdselsdepartementets konkurranse «Smart transport».

Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor ser frem til å samarbeide med landets kommuner om miljøvennlige transportløsmninger. Foto: Martin Fjellanger

Enklere å være miljøbevisst
De tre prosjektene i henholdsvis Bodø, Stavanger og Bergen (se faktaramme nederst) skal løse fremtidens trafikkbehov ved å gjøre det enkelt å velge miljøvennlige og brukervennlige løsninger innen buss, bane og sykkel. Ønsker du å foreta en reise med båt, buss og bysykkel, skal du kunne gjøre dette på samme billett.
– Felles for prosjektene er ideen om å utvikle norske byer og kommuner med smartere løsninger ved hjelp av ny teknologi. Telenor utvikler digital infrastruktur og løsninger som kommunene og innbyggere har behov for. Dette gjør vi sammen med kommunene og våre samarbeidspartnere, og løsningene kan på en enkel måte tas i bruk av andre kommuner, sier Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.
Bysykkel er blant miljøtiltakene i mange byer. Nå skal de bli enklere å kombinere sykkel og andre miljøvennlige fremkomstmidler. Foto: Martin Fjellanger.

Mobiltetsanalyse og miljøovervåking
Telenor tilbyr også mobilitetsanalyse, som viser hvordan fastboende og tilreisende forflytter seg til enhver tid.
– Dette gjør det enklere for by- og kommuneplanleggerne når de skal tilrettelegge riktig kapasitet i riktig del av sentrum.
Et annet sentralt område innenfor miljøvennlige transportløsninger, er miljøovervåking. Telenor vil tilby et miljøovervåkingssystem som ved hjelp av sensorer gjør det enkelt for kommunene å se miljøstatus i sanntid og vite når de bør sette inn tiltak for å redusere forurensingen.

Bringer kommuner sammen
Telenor samarbeider i dag med over 150 kommuner rundt digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet. Erfaringen så langt er at noen kommuner er langt fremme i digitaliseringen, mens andre er i startfasen.
– Vi ser at mange kommuner er for små til å kunne sette inn store ressurser i digitalisering av kommunale tjenester og tilbud. Vi kan tilby rådgivning og praktisk bistand rundt digitalisering. Vi ser også at vi med vår erfaring og nettverk hjelper kommuner i å bygge nettverk med andre og hente erfaring fra kommuner med tilsvarende utfordringer, understreker Fredheim.

Fakta om de tre prosjektene der Telenor er involvert

Nordland fylkeskommune: 50 millioner kroner
Smartere transport Bodø

• kombinerer kollektivtrafikk, fly og ferge med fokus både på person- og godstransport
• skisserer en ny og mer sømløs transport, med flere typer transportmidler og bruk av kompleks teknologi
• fokuserer på individets behov for mobilitet
• bidrar til en ny start for en ny bydel
• tester ut selvkjørende busser og sammenkoplede kjøretøy
• gjør sanntidsdata tilgjengelig for brukerne på deres eget språk
• trekker inn befolkningen gjennom et fysisk og virtuelt by-laboratorium
• bidrar til en holdningsendring og vil involverer de unge gjennom "gameification"
• bidrar til innovasjon og være skalerbart til andre steder i Norge.

Rogaland fylkeskommune: 12,5 million kroner
Pilotering av autonome busser i rute (selvkjørende batterielektrisk tilbringerbuss)

• legger til rette for sømløse transporter
• fokuserer på sikkerhet ved sammenkoplede kjøretøy og infrastruktur

Hordaland fylkeskommune: 12,5 million kroner
Etablering av mobilitetslaboratorium

• vil se på muligheter for godt samspill mellom aktører og transportformer
• vil være en plattform for videre arbeid med aktiv signalprioritering og sensorbasert infrastruktur
• vil engasjere innbyggerne gjennom å legge til rette for uttesting av nye løsninger
• kopler interessante samarbeidspartnere og relevante miljøer

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Roald Orheim, informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 957 74 993, e-post: roald.orheim@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse