Pressemeldinger

Kongsvinger kommune knytter velferdsteknologi til pasientjournal

Kongsvinger kommune er en av de første i landet til å ta i bruk velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen.

(Fornebu, 3. oktober 2013) Kongsvinger kommune er en av de første i landet til å ta i bruk velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen.

Kongsvinger kommune er blant de første kommunene i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi.

- Sammen med hverdagsrehabilitering vil dette bidra til at den enkelte kan bo lenger hjemme, sier ordfører Øystein Østgaard i Kongsvinger kommune.

- Velferds-teknologi er ingen erstatning for helse- og omsorgstjenester, men et viktig supplement for å møte utfordringene fremover, og bidrar til trygghet og økt livskvalitet, sier han.

Bo lenger hjemme
Konseptet, som kalles «Bo lenger hjemme», er utviklet av Visma og Telenor. Deler av løsningen er tidligere utprøvd i mindre skala blant annet i Værnesregionen, med kommunene Stjørdal og Selbu i spissen, og i Alta kommune.

Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få pleien de trenger, samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk, trygghetsalarm eller GPS-sporing.

I løsningen som Kongsvinger kommune nå tar i bruk, samles varsler fra brukeren i den elektroniske pasientjournalen.

- For hjemmetjenesten betyr det at de vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, på mobil eller nettbrett. Dette sikrer at brukerne kan få hjelp når de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique AS.

Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsområdene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder på elektronisk pasientjournal og mobile løsninger.

Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren viktig, og velferdsteknologi inngår som en del av dette satsingsområdet.
 – Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med aktører som har bransjekunnskap, vilje og evne til å utvikle løsninger basert på de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

- Det finnes mange ulike sensorer på markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er først når all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man  Kan nyttiggjøre seg faglig av teknologien. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.

FAKTA:

Fremtidige utfordringer
• Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 1 million før 2030.
• I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner årlig på helse‐ og sosialsektoren.
• Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i året. Utgiftene til hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.
• Fremskrivinger basert på Statistisk sentralbyrå tilsier en betydelig økning av eldre på sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.
• : Hvis
• Hvis norske kommuner innfører praksisendring ved bruk av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og 15 - 25 prosent kan bo hjemme lengre i stedet for å flytte på institusjon, betyr det 12 - 20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.
(Kilde: NyAnalyse as)

Omsorgsteknologi:
1. Varsel- og alarmsensorer
• Trygghetsalarm
• Fallalarm
• Bevegelsessensor
• Døralarm
• Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
• Vannsensor som varsler vannlekkasje
• Sengesensor som registrerer når beboer ligger i sengen
• Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan gå seg bort

2. Helse-sensorer
• Vektmåling
• Blodtrykksmåling
• Blodsukkermåling
Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra målinger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.
(Kilde: Telenor/Visma)


For ytterligere informasjon:
Johan Ivarson, adm. direktør Telenor Objects, tlf. 928 22 403
johan.ivarson@telenor.com
Jan Ivar Borgersen, adm. direktør Visma Unique AS, tlf. 905 48 745
jan.ivar.borgersen@visma.com