Pressemeldinger

Knytter trygghetsalarm til pasientjournal

Med trygghetsalarm som basis er Alta første kommunen i Norge som tar i bruk helhetlig velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjeneste får dermed en helhetlig oversikt over den enkelte bruker.

(Fornebu, 23. september 2013) Med trygghetsalarm som basis er Alta første kommunen i Norge som tar i bruk helhetlig velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjeneste får dermed en helhetlig oversikt over den enkelte bruker.

Alta kommune forventer en vekst på om lag 50 prosent i antall per¬soner over 67 år i perioden 2010-2020. En tilsvarende økning i aldersgruppen over 80 år forventes i årene 2020-2030.

- Forebyggende tiltak og fornuftig bruk av teknologi blir derfor viktig for å møte utfordringen, sier Laila Davidsen, ordfører i Alta kommune. - Tiltak som bidrar til å fjerne risiko¬faktorer eller redusere konsekvensene av fall, ensomhet og kognitiv svikt vil være en god investering og bidra til at flere kan bo lengre hjemme, fortsetter ordføreren.

Bo lenger hjemme
Alta kommune går nå i gang med å bytte ut eksisterende trygghetsalarmer i pleie- og omsorgstjenesten. De nye alarmene kan utvides med ulike velferdsteknologiløsninger etter behov, for eksempel fallalarm, døralarm, og temperatursensor i bolig.

Konseptet, som kalles «Bo lenger hjemme», er utviklet av Visma og Telenor. Deler av løsningen har tidligere blitt utprøvd i mindre skala i flere kommuner. Værnesregionen, med kommunene Stjørdal og Selbu i spissen, var de første som tok i bruk en helhetlig løsning med kobling til pasientjournalen. Imidlertid er Alta er den første kommunen som integrerer trygghetsalarmen med den elektroniske pasientjournalen.

Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk og sengevæting, trygghetsalarm eller GPS-sporing. I løsningen som Alta kommune nå tar i bruk, samles alle varsler fra brukeren ett sted, i den elektroniske pasientjournalen.

- For hjemmesykepleiere betyr dette at de alltid vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, på mobil eller nettbrett. Her vil også eventuelle varslinger dukke opp, slik at brukerne kan få hjelp når de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique AS.

Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsområdene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder på elektronisk pasientjournal og mobile løsninger.

Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsområde, og velferdsteknologi inngår som en del av dette. – Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med aktører som har bransjekunnskap, vilje og evne til å utvikle løsninger basert på de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

- Det finnes mange ulike sensorer på markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er først når all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man kan se et mønster som krever endringer for det enkelte menneske. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.


FAKTA:

Eldrebølgen:
 Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 1 million før 2030.
• I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner årlig på helse‐ og sosialsektoren. Det tilsvarer ca. 12 prosent av alt det som produseres i fastlands‐Norge i løpet av ett år (BNP).
• Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i året. Utgiftene til hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.
• Fremskrivinger basert på Statistisk sentralbyrå tilsier en betydelig økning av eldre på sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.
• Så mye kan samfunnet spare ved å ta i bruk velferdsteknologi: Hvis 15 - 25 prosent kan bo hjemme lengre i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12 - 20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.
(Kilde: NyAnalyse as)

Omsorgsteknologi:
1. Varsel- og alarmsensorer
• Trygghetsalarm
• Fallalarm
• Bevegelsessensor
• Døralarm
• Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
• Vannsensor som varsler vannlekkasje
• Sengesensor som registrerer når beboer ligger i sengen
• Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan gå seg bort

2. Helse-sensorer
• Vektmåling
• Blodtrykksmåling
• Blodsukkermåling
Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra målinger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.
(Kilde: Telenor/Visma)


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Johan Ivarson, adm. direktør Telenor Objects, tlf. 928 22 403, johan.ivarson@telenor.com
Jan Ivar Borgersen, adm. direktør Visma Unique AS, tlf. 905 48 745, jan.ivar.borgersen@visma.com