Pressemeldinger

Bedre mobildekning på togene

Målet er en bedre mobilhverdag for de reisende når NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger – i første omgang rundt Oslo og Stavanger.

(Drammen-Oslo, 17. mars 2015) Målet er en bedre mobilhverdag for de reisende når NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger – i første omgang rundt Oslo og Stavanger.

– Dette blir et etterlengtet løft, særlig for pendlerne som med forbedret dekning kan jobbe uavbrutt til og fra arbeidsplassen, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

– Vi skal sørge for en langt bedre mobilopplevelse på toget for alle våre kunder, sier Jan Christiansen, prosjektdirektør IT i NSB Persontog. Vi er svært tilfreds med at større deler av jernbanenettet får 4G-dekning. Over 60 millioner reiser foretas på våre tog hvert år. I dagens samfunn er det viktig at vi tilbyr god mobildekning for hver enkelt reisende.

– Styrkede signaler langs våre toglinjer er meget viktig i dagens nettbaserte samfunn, sier Sverre Kjenne, direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket.

Dekning i tunnel
Det har lenge vært et berettiget krav fra reisende om bedre og mer stabil mobildekning under togreiser. Kravene til kapasitet og tilgjengelighet øker parallelt med at nesten alle nå har smarttelefoner og nettbrett med 4G-støtte, samtidig med at antall reisende øker og bruk av mobilteknologi øker. NSB, Telenor og Jernbaneverket har nå blitt enige om å samordne innsatsen for å bedre mobildekningen langs jernbanenettet.

God mobildekning i tog er avhengig av at det finnes tilgjengelig kapasitet langs toglinja, og at denne kapasiteten videreformidles til de reisende i toget. For at de reisende skal opprettholde forbindelsen under hele turen, må det også bli installert utstyr for å formidle mobilsignaler inne i tunnelene.

Krevende arbeid
Arbeidet for å bedre mobildekningen blir kostbart og krevende, og vil gå over flere år.
Samarbeidet innebærer en felles prioritering og planlegging av hvilke strekninger som skal tas først, samordning av det arbeidet som skal utføres og felles overvåking og videreutvikling av løsningene. Målsettingen er å bygge ut basestasjoner og tilpasse togmateriellet med nødvendig utstyr strekning for strekning.

Telenor tar ansvar for å oppgradere og etablere basestasjoner langs togstrekningene. Alt arbeid i dette samarbeidet vil koordineres slik at satsingen blir i henhold til ønsket plan. Strekningsprioriteringen på dette arbeidet følger under.

NSB vil sørge for oppdatert mottaks- og sendeutstyr for mobildekning ombord i togene, og vil vedlikeholde og oppgradere dette utstyret slik at de reisende får en bedre mobildekning der det er mulig. Dette arbeidet foregår i god dialog med Telenor.

Jernbaneverket vil bistå med kompetanse og tilgang til områdene langs sporet. Det finnes allerede tunneldekning på store deler av de utvalgte strekningene, og alle nye tunneler bygges med nødvendig utstyr.

Samarbeidet er ikke begrenset til de tre selskapene, og andre togoperatører og teleoperatører er velkomne til å delta.

Prioriterte strekninger
For 2015 er følgende togstrekninger prioritert:
• Oslo – Lørenskog – Gardermoen (Hovedbanen)
• Oslo – Fredrikstad (Østfoldbanen vestre linje)
• Oslo – Tønsberg (Vestfoldbanen)
• Stavanger – Bryne (Jærbanen)
Flere strekninger er foreslått for utbygging i 2016 og senere, og samarbeidspartnerne vil senere avgjøre prioriteringen av disse.

Kontaktinformasjon:
Jernbaneverket Direktør: Signal og Tele Sverre Kjenne 922 16 005
Telenor Dekningsdirektør: Bjørn Amundsen 900 21 000
NSB Persontog Prosjektdirektør: IT Jan Christiansen 916 52 418