Vilkår for TV over fiber

Gjeldende fra 1. mars 2015.

1. Generelt


Nærværende vilkår gjelder for Telenor Norge AS sin (heretter kalt Telenor) TV-tjeneste over bredbånd til Telenors privatkunder i Norge.

Det vises for øvrig til Telenors vilkår for Bredbånd over fiber, samt til Telenors generelle forretningsvilkår. Ved eventuell motstrid i vilkårene skal nærværende vilkår ha forrang.


2. Avtalens lengde


Avtalen gjelder fra Telenor har tilgjengeliggjort TV-tjenesten for kunden, og løper til en av partene sier opp avtalen eller avtalen av annen grunn kommer til opphør. Ved avtale om fast avtaleperiode gjelder særskilte vilkår. Se punkt. 17.


3. Forutsetning for kjøp av tjenesten


Tilgang til tjenesten forutsetter at kunden har et godkjent multimodem og tilknytning via fiber levert fra Telenor. Tilgang til tjenesten forutsetter også at kunden har godkjent TV-boks eller TV-opptaker fra Telenor for hver TV som skal knyttes til tjenesten. Kunden må også ha et programkort per boks. Programkortet styrer hvilke kanaler kunden skal ha tilgang til. Kunden kan inngå særskilt avtale om å knytte flere TV-bokser eller TV-opptakere til TV-tjenesten. Se punkt 11.


4. Beskrivelse av tjenesten


Ved kjøp av tjenesten vil kunden motta digitale TV-signaler. Signalene leveres over kundens bredbåndslinje. Tjenesten består både av TV-kanaler og innholdstjenester som leveres på bestilling. Kunden får levert Grunnpakke og kan oppgradere tjenesten med andre kanalpakker.

Kunden kan bestille innholdstjenester som film, TV-serier og TV-program fra ulike kanalarkiv. Tilgang til noen kanalarkiv er inkludert for kunder som abonnerer på bestemte kanalpakker. Andre kanalarkiv må det abonneres særskilt på.

Kunden kan også leie film fra Telenors filmtjeneste.


5. Kapasitet


Kunden vil alltid ha god kapasitet på bredbåndet selv om de benytter flere samtidige TV-kanaler i HD. Dersom man forsøker å benytte mer kapasitet enn man har tilgang til, vil live TV-kanaler ha prioritet over bredbånd. Merk spesielt at en TV-boks eller TV-opptaker som er påslått vil benytte en TV-strøm selv om TV-apparatet ikke er slått på.

For ytterligere informasjon om bredbåndskapasitet, se www.telenor.no/privat/bredband/


6. Utstyr


TV-bokser eller TV-opptakere som kunden leier av Telenor skal leveres tilbake ved opphør av avtalen om TV-abonnement eller ved oppsigelse av enkeltbokser/-opptakere. Kunden vil bli fakturert for utstyr som ikke blir levert tilbake innen 30 dager, gjeldende fra siste dag i oppsigelsesperioden.

Utstyr som skal returneres i henhold til garantiordning, skal returneres av kunden innen 30 dager. I motsatt fall vil kunden bli fakturert for utstyret.

Telenor kan foreta oppgradering av programvaren i utstyret. Opptak som kunden har gjort vil bli slettet ved reparasjon eller omlevering av TV-opptakeren. Opptak berøres vanligvis ikke av om TV-opptakeren tilbakestilles til de opprinnelige innstillingene (fabrikkinnstilling).

TV-bokser og TV-opptakere som er solgt av Telenor er om ikke annet er avtalt, kundens eiendom.


7. Programkort og programrettigheter


Programkortet gir tilgang til de tjenestene som kunden har inngått avtale om å motta. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt programkort oppbevares og anvendes med forsiktighet.

Ved fabrikasjonsfeil utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal reklamere snarest dersom slik feil foreligger. Dersom feil på programkort kan tilskrives kundens handlinger eller unnlatelser, tillegges kunden et gebyr.

Programkortet oppdateres automatisk ved innbetaling til rett tid av kortavgift og/eller abon-nementsavgift. For oppdatering må TV-boks/-opptaker være slått på og programkortet innsatt.


8. Levering av tjenesten


Tjenesten leveres i henhold til avtalt tidspunkt med kunden. For å sikre korrekt installering og oppkobling, kan kunden bestille leveranse med montør.


9. Bestilling av kanalpakker og andre innholdstjenester


Kunden kan benytte fjernkontrollen til å kjøpe kanalpakker og andre innholdstjenester. Innholdet mottas kort tid etter bestilling. Bestilling av kanalpakker kan også gjøres via Telenors kundeservice.

Ved bruk av TV-menyen får kunden oversikt over sine kjøp av filmer og annet innhold. Oversikten oppdateres automatisk. Kunden kan slette historikken på sin TV-boks eller TV-opptaker ved hjelp av sin fjernkontroll. Kundens historikk vil likevel være tilgjengelig hos Telenor for kundeserviceformål. Se punkt 16.


10. Priser


Kunden belastes i henhold til de til enhver tid gjeldende priser, se www.telenor.no. For kjøp som foretas ved hjelp av kundens fjernkontroll, vil pris fremkomme i TV-menyen. Det kan være særskilte priser for enkelte kanalpakker når kunden har TV-tjenesten i flere rom. Se punkt 11.

Kunden belastes en kortavgift forskuddsvis per måned. Se den til enhver tid gjeldende prisliste på www.telenor.no.

Ved bestilling av nye kanalpakker vil prisen for de nye kanalpakkene være oppgitt som et tillegg til Grunnpakken.

Oppgradering av abonnementet aktiverer minimum en månedsbetaling, og starter et løpende abonnement til kunden selv sier opp. Ved oppsigelse vil kunden faktureres ut inneværende måned. Kunden har tilgang til kanalinnholdet i denne tiden, så fremt ikke kunden bytter bredbåndslinje.


11. TV i flere rom


Om kunden ønsker TV-tjenesten i flere rom, må særskilt abonnementsavtale inngås. Abonnementet omfatter levering av kanalpakker for inntil fire TV-bokser/-opptakere.

Kunden må leie en TV-boks/-opptaker til hvert TV-apparat som kunden ønsker å bruke. For nærmere informasjon om leiepriser, se www.telenor.no.

Kunden kan bestille hjelp til oppkobling av tjenesten til ett TV-apparat fra Telenors Bredbåndspatrulje, men må avtale særskilt med montør dersom kunden ønsker oppkobling til ytterligere TV-apparat. Oppkobling til flere TV-apparater faktureres av montør.


12. PIN-kode (Foreldrekontroll)


Kunden kan, ved hjelp av TV-tjenestens kontrollfunksjon, sperre for uønsket innhold til det enkelte TV-apparatet. For at uønsket innhold ikke skal sees av mindreårige, må kunden sikre at ikke uvedkommende får tilgang til koden. Koden er forhåndssatt, men kan endres dersom kunden ønsker dette.

Kontrollmuligheten i Filmbutikken er basert på at innholdet er merket korrekt av innholdsleverandøren. Telenor har ikke ansvar for eventuell feilmerking av innholdet.


13. Telenors rett til endring i kanalpakker


Telenor forbeholder seg rett til å gjøre endringer i kanalpakker. Endringer til kundens ugunst vil varsles en måned før endringen trer i kraft.


14. Kopiering/Bruk


Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene/tjenestene, programkortet eller utstyret på annen måte enn det som følger av avtalen eller av offentlig regulering. Kunden må ikke åpne, kopiere, manipulere eller på annen måte foreta inngrep i TV-boks/-opptaker, programkort og/eller annet utstyr levert av Telenor, eller på annen måte ulovlig motta sending som ikke omfattes av avtalen.

Kunden må ikke manipulere, trekke ut, kopiere, tilgjengeliggjøre, eller på annen måte disponere over hele eller deler av signalstrømmen, dekrypteringsnøkler/kodeord eller annen abonnementsinformasjon i programkortet. Kunden har ikke rett til å tilgjengeliggjøre, videresende eller gi tilgang til signalene (herunder TV-, radio- eller andre audiovisuelle tjenester) og/eller andre tjenester ved hjelp av annet utstyr enn mottakere som nevnt i punkt 3. Kunden må heller ikke bruke programkortet sammen med utstyr som ikke er godkjent av Telenor.

Overtredelse av denne bestemmelsen kan medføre tiltale etter straffeloven og åndsverksloven. Bryter kunden eller noen kunden er ansvarlig for denne bestemmelsen, har Telenor rett til å heve avtalen samt kreve erstatning.


15. Feilretting


Telenor er ansvarlig for vedlikehold og feilretting av TV-tjenesten, TV-bokser og TV-opptakere. Feil meldes til Telenors kundeservice.


16. Lagring av kundeinformasjon


Telenor behandler data om kvaliteten på TV-signalet, samt historisk informasjon om kanalen som har vært i bruk. Formålet med Telenors lagring er:

1. Å sikre at kunden får en god kvalitet på leveranse av TV-strømmer.

1.1 Å sikre dokumentasjon ved eventuell klagebehandling.

Data om hvilke kanaler kunden har benyttet slettes etter 3 måneder. Fakturainformasjon lagres i henhold til Telenors konsesjon fra Datatilsynet.


17. Oppsigelse


Oppsigelse av kanalpakker for TV og/eller TV-abonnement vil få virkning fra første dag i påfølgende måned. Det samme gjelder for oppsigelse av leie av TV-bokser/-opptakere. Kunden har deretter 30 dager på å levere tilbake det oppsagte utstyret.

Oppsigelse av bredbåndstilknytningen fra Telenor medfører samtidig oppsigelse av TV-tjenesten. Ved alle typer TV-relaterte oppsigelser, vil kunden kunne se kanalinnholdet som det abonneres på frem til oppsigelsesperiodens utløp, eller så lenge fiberlinjen leveres av Telenor.

Har kunden inngått avtale med Telenor om fast avtaleperiode (bindingsavtale), påløper et gebyr hvis kunden sier opp avtalen før avtaleperiodens utløp.

Oppsigelsen kan meldes via Telenors Kundeservice. Nærmere informasjon finnes på www.telenor.no.