Vilkår for bredbånd over fiber

Gjeldende fra 1. mars 2015.

1. Generelt

Nærværende vilkår gjelder leveranse av tjenesten Bredbånd Fiber (heretter kalt tjenesten) til Telenors privatkunder i Norge. Det vises for øvrig til Telenors generelle abonnementsvilkår.

2. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten gir tilgang til Internett via fiberbasert bredbånd. Tilgang til fiberaksess leveres fra en definert nettermineringsenhet, kalt fiberboks (ONT: optisk netterminering). Fiberboksen er Telenors eiendom, og er tilknytningspunktet mellom det elektroniske kommunikasjonsnettet og kundens utstyr.
Utstyr for kundens hjemmenett er ikke inkludert i leveransen med mindre dette er særskilt avtalt. Med hjemmenett menes ruter og videre kabling til utstyr i hjemmet.

3. Forutsetninger

Telenor etablerer innstrekk fra eksisterende koplingspunkt i fibernettet til kundens bolig på rimeligste utbyggingsmåte.
I de tilfeller jordtrasé er besluttet som innstrekk, må kunden selv grave grøft og legge ned rør i henhold til Telenors instruks for «Gravearbeid på egen tomt ved installasjon av fiber». Kunden svarer selv for eventuell skade på kundens eller annens eiendom i disse tilfellene. Dersom kunden selv har gravd grøft over egen eiendom er kunden ansvarlig for skade på rør og fiberkabel over egen eiendom.
Dersom eksisterende rør over kundens tomt skal gjenbrukes, har kunden ansvar for at disse kan benyttes.
Det er ikke tillatt å sette opp servere for kommersielle aktiviteter. Privatkunder kan heller ikke etablere nettverk utenfor egen husstand. Bredbånd Fiber inkluderer ikke fast IP adresse.
Kunden må ikke videreselge eller leie ut linjekapasitet.

4. Pris

Pris for Bredbånd Fiber består av etableringspris samt en fast pris per måned. Kunden kan kjøpe tilleggstjenester til særskilt fastsatte priser. Installasjon av hjemmenett blir belastet særskilt.

5. Forbehold

Telenor tar forbehold om tekniske hindringer som kan føre til at Bredbånd Fiber ikke kan leveres på kundens adresse.

6. Tilknytning til nettet

Telenor sørger normalt for fremføring av tilknytningslinje til fiberboksen på den installasjonsadressen som kunden har oppgitt. Hvis det tidligere er montert tilknytningspunkt for fiber på adressen, benyttes dette. Dersom kunden er tilknyttet et privat elektronisk kommunikasjonsnett, sørger Telenor for fremføring av kundens tilknytningslinje frem til tilknytningspunktet for det private nettet.

7. Oppsigelse av avtale før levering av tjenestene

Når kunden har inngått avtale med Telenor om levering av Bredbånd Fiber som forutsetter nyetablering, påløper et avbestillingsgebyr hvis kunden sier opp avtalen i perioden fra angrerettsfristens utløp og frem til tjenesten er levert. Gebyret er kr 4.500,- fra angrerettsfristens utløp og frem til Telenor har besluttet utbygging. Når utbygging er besluttet øker avbestillingsgebyret til kr 9.000,-

8. Særskilte forbehold om hastighet

Tekniske forhold i nettet kan medføre at det ikke er mulig å levere den maksimale hastigheten tjenesten kan gi. Telenor tar derfor forbehold om faktisk hastighet, for å sikre at kunden får en stabil og pålitelig tjeneste. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Telenors kontroll, og det må påregnes lavere hastighet.

9. Oppgradering og konfigurering

Telenor kan på kundeutstyr som er levert av Telenor, oppbevare og gjøre endringer i konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere samt foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil ikke oppgradering av programvaren og endring av konfigurasjonsinnstillingene merkes av kunden. Hvis en oppgradering fører til at utstyret ikke fungerer normalt, skal Telenor rette feilen. Dersom oppgraderingen medfører skade på kundens utstyr, gir dette kunden rett til erstatning.