Telenor Integration er et program for rekruttering av innvandrere fra ikke europeiske land til Telenor. Funksjonshindrede og innvandrere er to ulike grupper, men de har også mye til felles fordi begge gruppene møter hindringer i det å få innpass i arbeidslivet. Derfor mente vi at det å lage et program for å gi innpass til innvandrer-gruppen var riktig, basert på vår lange erfaring fra Telenor Open Mind programmet for funksjonshindrede.

Telenor Integration startet som et pilotprosjekt våren 2010. Arbeidsforskning Instituttet (AFI) fikk oppdraget med å evaluere piloten med midler fra FARVE. 

Nå har vi inntak 2 ganger per år, og flere av deltagerne har fått arbeid etter å ha vært gjennom programmet.

Mål

Programmet tar sikte på å tilføre Telenor ressurser med høyere utdannelse og internasjonal erfaring/bakgrunn.