Handling skaper Holdning

Samfunnsansvar handler om å strekke seg enda lenger enn lover og forskrifter krever av oss, og innenfor mangfold og inkludering er det virkelig et behov.

Store grupper som ønsker å bidra i samfunnets verdiskaping holdes utenfor arbeidslivet, og forblir stønadsmottakere i stedet for skattebetalere. Telenor jobber for å være en del av løsningen på disse utfordringene, som igjen bidrar til å gjøre Telenor til en mer spennende og mangfoldig arbeidsplass. 

Holdninger og verdier er viktig i forbindelse med inkludering i vårt samfunn. Telenor ønsker å gjøre en forskjell, og ikke bare prate om det. Inkludering av mennesker til arbeidslivet i Norge gjøres ved handling og gode aktiviteter.

Telenor ønsker å rekruttere fra hele befolkningen, og ved hjelp av Telenor Open Mind programmet, viser man med handling at funksjonshindrede gjør en meget god jobb. Tilbakemeldinger sier at man strekker seg gjerne litt lengre når en av de ansatte har en synlig funksjonshindring, eller har andre utfordringer knyttet til det å få innpass på arbeidsmarkedet.

Telenor Open Mind har vært basert på vinn-vinn-vinn aspektet; altså det at bedriften vinner ved at de får tilgang til god arbeidskraft, deltakeren vinner ved å få muligheten til å vise seg frem for arbeidsgiveren, og for samfunnet som får mennesker over fra å være passive trygdemottakere til å bli skattebetalere.

To hender holder et skjell

Et arbeidsliv for alle

Vi synes det er viktigere å oppdage mulighetene enn å stoppe opp ved begrensningene. Derfor vil vi være med på å skape et arbeidsmarked der jobbsøkere med ulike typer funksjonshindringer får sjansen til å ta i bruk sin kompetanse. Det handler om å skape et kontaktnett, få frem de gode eksemplene, og å skape rollemodeller som kan være døråpnere for andre. Telenor Open Mind prøver å være inspirasjon i arbeidet med å øke bedriftens tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft, og for å styrke mangfoldet i næringslivet.

Programmet har eksistert siden 1996, og gjennom disse årene tror vi at vi har endret holdninger hos arbeidsgivere, funksjonshindrede selv, og samfunnet.