Telenor Open Mind

To hender holder et skjell

Vi viser ansvarlighet og mangfold i praksis


Telenors samfunnsansvar er en sentral del av vår ambisjon og en sterk rettesnor for vårt arbeid i Norge. Arbeidsgivere, deltakere og samfunnet blir alle vinnere når mennesker som har arbeidshindrende problemstillinger rundt det å delta i arbeidslivet, blir inkludert.

Telenor Open Mind programmet er en del av delmål 2- satsingen i IA-avtalen mellom Telenor og NAV Arbeidslivssenter Akershus.

Om Telenor Open Mind

Telenor Open Mind er arbeidstrening for mennesker med behov for tilrettelegging. Herunder fysisk funksjonshindring, historikk innenfor psykisk helse, samt hørsels- og/eller synshindrede.