Telenor Status Teknologi-Norge Det grønne skiftet handler om å erstatte all fossil energi og materialbruk med fornybare kilder.

Miljøstiftelsen ZERO: IKT-satsning kan drive det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å erstatte all fossil energi og materialbruk med fornybare kilder. Og det betyr også å utnytte ressursene langt mer effektivt enn i dag. Utslippsfrie løsninger må være enkle og attraktive å ta i bruk. En grønn IKT-satsning kan bidra til den nødvendige omstillingen, gjennom blant annet mer effektiv transport, delingsøkonomi og smarte hjem.
Marius Holm

Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Intelligente transportsystemer kan kutte utslipp

Å gjøre transporten smartere og mer effektiv vil være et viktig bidrag til klimagasskutt. Intelligente transportsystemer (ITS) kan
benyttes til å kutte køer og forurensning. Rutevalg, kjøretidspunkt og samkjøring kan overvåkes og optimaliseres i sanntid og bidra til
effektivisering av godstransport.
ITS vil også bidra til at det blir lettere å benytte kollektivtransport og andre former for å dele transportmidler. Med planleggere av
sømløse reiser kan mobilen planlegge folks kollektivreise fra dør til dør, med bruk av bysykkel, lokal kollektivtransport, bildeling og tog.
Ved å registrere reisevaner gjennom smarttelefonen kan tjenestene tilpasses bedre til de reisendes behov. Neste steg kan være «buss
on demand» - busser som tilpasser ruten til de reisende, som selv sender bestilling via mobilen.
Kanskje er vi også ved starten på slutten av æraen der mennesket selv tar den aktive rollen i trafikkavviklingen? Sjåførassisterende systemer gir rom for effektivisering, både i vei-, sjø-, bane- og lufttransporten. På sikt vil vi kunne bli plassert i passasjersetet for godt, gjennom førerløse biler. Integrert i et intelligent transportsystem, har det førerløse kjøretøyet potensial til å forandre veitransportsektoren, og bidra til å viske ut grensen mellom privatbilisme og kollektivtransport.
For å kutte utslippene fra transporten, må vi imidlertid først og fremst bytte ut alt fossilt drivstoff med utslippsfrie alternativer. Smart teknologi kan bidra til det også, gjennom å gjøre det mulig å legge til rette for å gi utslippsfrie kjøretøy og ladbare hybrider fordeler som differensiert bomavgift. Det vil også gjøre det mulig å etablere lav- eller nullutslippssoner i byene, slik både Oslo og Bergen har planer om. Og sanntidsoversikt over ledige ladestasjoner vil bli viktig ettersom stadig flere bytter til elbil.

Deleøkonomien effektiviserer ressursbruken

Å effektivisere gjennom å dele var tidligere forbeholdt spesielt interesserte. Nå gjør ny IKT-teknologi, smarttelefoner og nye sosiale medier deleøkonomien mer tilgjengelig. Det blir lettere å gjøre bestillinger og gi tilbakemeldinger, og vi får muligheten til å ha en form for kontroll med de vi deler med, fordi andre straks får vite om man er verdt tilliten som skal til for å dele eller ikke.
Taxibransjen blir utfordret av nye former for app-baserte bestillingsreiser som Haxi og Über, og samkjøringstjenester som Carma og hentmeg.no. Varer og gjenstander kan sendes med privatpersoner som har ledig plass i bilen gjennom Nimber. På nabobil.no er det opprettet et trygt system for at vanlige folk kan leie ut bilene sine.
Kreativitet og innovasjon preger de nye tjenestene, med programvarebaserte tjenester som er fleksible og raske å utvikle. Uber i Oslo et godt eksempel. De har nå ordnet muligheten til å velge elbil i appen, bare måneder etter at ZERO utfordret dem på om ikke det burde være mulig.
Ulike bildelingstjenester dukker opp i byer over hele verden fordi tilgang til bil framfor eierskap gir lavere kostnader og større fleksibilitet. Det gir igjen færre biler som opptar dyrebart areal i byene. Bildeling vil kunne bli en del av innsalgspakken når nye boligkomplekser utvikles, sammen med innovative løsninger for alt fra smøreboder og treningsrom til gjesteleiligheter til utleie. Sammen gjør disse løsningene det enda mer attraktivt å bo arealeffektivt i byen – noe som også er mer energieffektivt.

Smarte hjem og bygg gir kontroll og sparing

Løsningene for «smarte» hjem blir stadig mer brukervennlige og vanlige. Innen 2019 vil alle nordmenn få smarte strømmålere som gjør det mulig å bruke energipris i sanntid til å styre hjemmene våre. Automatisk lading av elbilen når presset på nettet - og dermed prisene - er lavest, er en åpenbar mulighet. Energibruk til varmekabler og varmtvannstank kan også automatisk dempes midlertidig, uten at det går på bekostning av komforten. Lærende hjem som kjenner rutinene dine, vil gjøre dette enklere. Det vil også bli mulig å få betalt for å yte denne fleksibiliteten. Vi ser dette allerede i bedrifter, som kan spare titusener årlig ved å la tjenesteleverandører kontrollere og styre deres maksimale effektuttak.
Bedre oversikt over eget strøm- og varmeforbruk kan alene utløse energisparing på over 10 prosent av energiforbruket i en typisk husholdning, ifølge NVE. For å få full effekt av denne nye teknologien, må imidlertid nettleien gi et riktigere bilde av kostnaden ved effektbruk enn i dag. Økonomiske incentiver som skattefradrag for enøk må også kombineres med god rådgivning og tilrettelegging av informasjon.

Norge må ta lederskap

Norge har klyngene, kapitalen og kjøpekraften som skal til for å drive det grønne skiftet framover. Det offentlige bør gå foran, særlig ved å bruke innkjøpsmakten. Vi bør ta et lederskap også innen bruken av IKT-løsninger som effektiviserer energibruken vår. Vi kan legge til rette for piloter som driver fram teknologiutvikling og gjør ny teknologi lønnsom, gjennom å skape nye grønne markeder. Ved å skape det beste markedet for grønn teknologi, vil vi igjen kunne trekke til oss verdens ledende IT- og teknologiselskaper. Og vi kan skape klynger som driver det grønne skiftet raskere framover.