De tre beste byene

smart kommune
Hvert år undersøker Nexia Management Consulting AS, på vegne av Telenor, i hvilken grad de største nordiske byene tilbyr digitale tjenester til innbyggerne sine og hvordan de tilrettelegger for nettutbygging. Bodø, Bærum og Skien er tre av de beste digitale byene i Norge.

Bodø − best på mobilnett og beste norske by

ida-marie-600x400
Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø

Hva gjør at din kommune er sammenlagt best i kategorien mobil?
Først og fremst tror jeg det handler om at vi har mange innovative mennesker og en kultur for å finne smarte løsninger. Noen eksempler er våre satsinger på velferdsteknologi, Smart Bodø, programmering i skolen og digitalisering av byggesøknader. Vi arbeider med innovasjon og smarte løsninger på alle fagområder, og da er digitalisering og teknologi helt sentralt. Jeg mener at kombinasjonen av offensive politikere som er opptatte av at det gis gode rammebetingelser for innovasjon og ei god organisering danner et viktig grunnlag. I Bodø kommune samarbeider vi tett med institusjoner som Nord Universitet og har også et aktivt leverandørsamarbeid. I Bodø er det også flere faglig tunge kompetansesentre som First Lego League, Newton Flight Academy, DIPS med flere – som alle bidrar til et spennende miljø for digitalisering.

Bodø kommune ønsker å sette vårt særpreg på våre løsninger, men løsningene er gjerne basert på standard løsninger i markedet og nasjonale felleskomponenter. Kombinert med en stegvis utvikling gir dette en strategi som er trygg og økonomisk fordelaktig.

De siste 10 årene har det vært investert tungt i infrastruktur som fibersamband og trådløse nett. Dette er selvsagt helt nødvendig for vår satsing.

Sist, men ikke minst: Jeg tror det er viktig å huske at det er lov å gjøre feil. Vi tør å prøve, vel vitende om at vi vil ikke lykkes med alt.

Jeg mener at dette oppsummert har gitt Bodø kommune som organisasjon, innbyggere og næringsliv en digital modenhet som er et godt og viktig springbrett for videre satsing.

Hva forventer innbyggerne av kommunen når det kommer til digitalisering?
Vår opplevelse er at innbyggere og næringsliv forventer samme type digitale tjenester som de møter i «dagliglivet» innenfor eksempelvis bank, forsikring og reiseliv. Innbyggere og næringsliv har en forventning om at det som kan tilbys som digitale tjenester faktisk leveres. Samtidig mener jeg at vi i kommunen også må ha mål om å strekke oss lengre enn forventningene, slik at vi kan løse oppgaver enda bedre.

Hvilke planer har dere for å gjøre kommunen smartere med digitalisering?
Kommunen har en omfattende portefølje med digitaliseringsprosjekter. Disse koordineres og jobber alle ut fra nevnte visjon om digitalt førstevalg. Sentrale satsinger er:
• Videreutvikling av velferdsteknologi
• Programmering i skolen
• Etablering av «Min side» for innbyggere og næringsliv
• Smart Bodø som inkluderer byplanlegging og «Nye Bodø»
• Digitalisering av byggesaker
• Demokratiprosjektet med fokus på god samhandling og dialog mellom politikere, innbyggere og næringsliv
• Smartere arbeidsform gjennom digital samhandling

I tillegg deltar kommunen i et interregionalt EU prosjekt som går under betegnelsen BitStream II. Prosjektet har som mål å utarbeide prosesser og metodikk for digitalisering og tjenesteinnovasjon skreddersydd for offentlig sektor. I prosjektet deltar svenske og norske kommuner fra Nord-kalotten sammen med Nord og Umeå universitet samt Statens Innkrevingssentral på Mo.

Hva trenger dere fra telekommunikasjonsbransjen for å kunne levere gode digitale tjenester?
Sett fra Bodø kommunens ståsted er det spesielt tre forhold som peker seg ut:
• Et tettere og mer aktivt samarbeid med leverandørene i bransjen
• Videre styrking av bredbåndskapasiteten (fastnett og mobilt) – både i sentrale og lokale strøk
• Sikre en god konvergens mellom mobil nettet og lokalt trådløs nett

Skien − best på fast bredbånd

Hedda-foss-600x400
Hedda Foss Five, ordfører i Skien

Hva gjør at din kommune sammenlagt er best på bredbånd og fastnett i Norge?
Skien kommune har gjennom mange år vært en pådriver for utbygging av bredbånd, og for at bredbånd skal være et tilbud for innbyggere og næringsliv i hele kommunen.

Tilbake i 2008 valgte Grenlandskommunene en bredbåndleverandør som distribuerte bredbånd over trådløst nett. Da hadde kommunene også et tilbud til innbyggere utenfor de sentrale byområdene. I de senere årene har andre leverandører kommet på banen med fiberbasert teknologi.

Hva forventer innbyggerne av kommunen når det kommer til digitalisering?
Innbyggerne har forventninger om gode selvbetjeningsløsninger. Innbyggerne ønsker å kunne møte kommunen digitalt og utføre tjenester over nett der de er og når de trenger det.

Hvilke konkrete planer har dere for å gjøre kommunen smartere med digitalisering?
Skien kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi. Mye av gevinstene knyttet til digitalisering i kommunen ligger i å gjøre tjenestetilbudet tilgjengelig digitalt. Vi må bygge sten for sten, og jobber for å tilrettelegge for automatisering av tjenestetilbudet vårt. Vi ønsker å imøtekomme innbyggernes forventninger, og samtidig jobbe mer effektivt og utnytte de mulighetene teknologien gir oss.

Hva trenger dere fra telekommunikasjonsbransjen for å kunne levere gode digitale tjenester?
Det viktigste nå er en fortsatt utbygging av mobilnettet. Mobiltelefonen er i ferd med å bli innbyggernes prefererte kommunikasjonskanal. Digitalisering av kommunale tjenester innenfor alle sektorer vil ha fokus på mobile løsninger. Videre utbygging av velferdsteknologi stiller også store krav til mobilnettet. For å legge til rette for denne utviklingen trenger vi raske, sikre og stabile mobilnett i hele kommunen. Prisene må også reduseres.

Bærum − best på digitale tjenester

Lisbeth-Hammer-600x400
Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Hva gjør at din kommune sammenlagt er best på digitale tjenester i Norge?
Det er veldig hyggelig med positive tilbakemeldinger, men det er mange som har kommet lenger enn oss både i andre land og i andre bransjer. Vi har derfor fremdeles en stor jobb foran oss, men ser på dette som en hyggelig bekreftelse på at vi er på rett vei.

Hva forventer innbyggerne av kommunen når det kommer til digitalisering?
Mange virksomheter har kommet langt og forberedt innbyggere på økt selvbetjening og automatisering, f. eks. nettbank, selvangivelse, Ruter-app m.m. Disse tjenestene former forventningene innbyggerne har til oss i kommunen. Brukerne er i stor grad klar til å ta i bruk offentlige digitale tjenester, og vi må arbeide kontinuerlig for å innfri innbyggernes forventninger.

Hvilke konkrete planer har dere for å gjøre kommunen smartere med digitalisering?
Vi har gjort en rekke grep som forbereder oss på å tilby et digitalt førstevalg til innbyggere i møte med våre tjenester, først og fremst ved å organisere dette som ETT helhetlig initiativ og ikke fragmenterte, usammenhengende tjenester. Vi er en stor virksomhet med stor spennvidde i våre tjenester og ved å kraftsamle vår satsing kan vi få mer ut av dette til nytte for innbyggere enn om hver tjeneste gjorde sine egne vurderinger.

Hva trenger dere fra telekommunikasjonsbransjen for å kunne levere gode digitale tjenester?
Innovasjon og spisskompetanse, men også stabilitet og forutsigbarhet. Vi kommer til å få en rekke nye tjenester som er helt avhengig av telekommunikasjon. Spesielle satsingsområder er Smart city, samferdsel, klimakloke tiltak, digital skolehverdag og velferds- og omsorgsteknologi. Vi kommer til å få sensorer som trenger transportbånd vi ikke tror vi skal være best på å lage eller drifte selv.