Offentlig sektor – propp eller propell?

Offentlig sektor – propp eller propell?
De store samfunnsutfordringene vil kreve et helt annet offentlig-privat samspill. Det offentlige må gå foran.
De store samfunnsutfordringene vil kreve et helt annet offentlig-privat samspill. Det offentlige må gå foran.

Femte generasjons mobilnett (5G) forventes å komme i 2020, ifølge Telenor. Det betyr raskere nedlastingsfart og svartid, lavere strømforbruk, og mulighet for langt flere tilkoblede enheter. Det nye mobilnettet vil dermed åpne for store muligheter, ikke minst innen tingenes internett (internet of things). Gartner har anslått at innen 2020 vil over 20 milliarder enheter og sensorer være koblet til internett. Men hit kommer vi ikke, med mindre det offentlig-private samspillet endres.

I februar lanserte den italiensk-amerikanske økonomen Mariana Mazzucato, kanskje mest kjent for den omdiskuterte boka The Entrepreneurial State, en rapport om oppdragsdrevet teknologiutvikling. Hun har, på bakgrunn av sine nyvinnende forslag til hvordan det offentlige og private kan samarbeide bedre, fått i oppdrag av EU å lansere en helt ny tankegang bak hvordan vi organiserer den felles europeiske forskningen og dens fokusområder. Hennes forslag er hovedsakelig myntet på finansieringen av forskningsprogrammet FP9, men tankegangen er like relevant for hvordan vi utvikler teknologi her hjemme i Norge. Tanken om oppdragsdrevet teknologiutvikling, eller “missions” som Mazzucato kaller det, kan enkelt oversettes til at felles innsats legges ned i å løse et felles problem. Berørte aktører samler kreftene rundt utfordringene man står overfor, fremfor å løse oppgaver hver for seg. Eldrebølgen, plast i havet og smartbyutvikling er eksemplene som trekkes frem i rapporten som tverrgående utfordringer, hvor samspillet mellom offentlig sektor og privat næringsliv må tenkes nytt om, dersom vi skal få utløst potensialet.

Haugli-stn-18-750x400 Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

I en norsk kontekst, kan det forklares slik: Skal vi få realisert smart-by-satsinger i Norge, så trenger vi utviklede mobilnett, og 5G vil være en viktig driver. Men først må alle involverte etater og direktorater, enten det er vann, transport, avfall eller energi, sammen utarbeide en løsning basert på oppdraget som skal løses fremfor å løse oppdraget i hver sin silo, slik det i for stor grad gjøres i dag. Vi må danne helt nye partnerskap for å finne områder der ny infrastruktur skal bygges ut med hjelp av 5G: Det offentlige kan ønske å stimulere 5G for å sikre næringsutvikling, men også for å bruke det i egne tjenester som sykehus, kollektivtilbud og sikkerhet. Samtidig vil bedrifter ha ønske om 5G for å ta i bruk ny teknologi i sin virksomhet eller for at tjenestene skal fungere. Det krever nye partnerskap mellom det offentlige som forvaltningsorgan, offentlige tjenester, private bedrifter og utbyggere av digital infrastruktur.

Abelia utfører hvert år et Omstillingsbarometer. Tallene fra 2017 viser at norsk næringsliv henger greit med i bruk av ny teknologi, men hemmes ved at de må samhandle med en offentlig sektor som sakker akterut. Innføringen av 5G vil gjøre det enda tydeligere hvilket betydelig taktskifte vi trenger i den offentlige digitaliseringen. World Economic Forums Global Information Technology Report slår fast at Norge har verdens beste digitale infrastruktur. Skal vi fortsette å ha det, må det offentlige gå foran og legge til rette for investeringer i 5G, utvikling av nye bruksområder og løsninger som utløser investeringsvilje i privat næringsliv, slik at utbygging av 5G blir lønnsomt. Det vil gi næringslivet et forsprang i den globale konkurransen når vi kan prøve ut nye løsninger i et modent digitalt marked, der vi kan være tidlig ute. Offentlig sektor kan så dra nytte av verdens beste digitale infrastruktur og befolkningens teknologiske ferdigheter til å tilby bedre og mer effektive velferdstjenester. Da kan Norge realisere store gevinster og samtidig skape bedre tjenester for innbyggerne. Det er vinn-vinn, dersom vi klarer å sørge for at et bedre samspill får løsnet proppen og heller får fart på den offentlige propellen.