Telenor Status Teknologi-Norge Det kanskje viktigste initiativ for å styrke den økonomiske utviklingen i Europa er innovativ bruk av IKT og digitalisering. Dette er ambisjonen for EUs plan for etablering av Det digitale indre marked.

Slik kan Norge påvirke EUs digitale agenda

Det kanskje viktigste initiativ for å styrke den økonomiske utviklingen i Europa er innovativ bruk av IKT og digitalisering. Dette er ambisjonen for EUs plan for etablering av Det digitale indre marked.
Berit Svendsen og Vidar Helgesen

IKT som motor for vekst er formidabel. Derfor er det så viktig at vi benytter de nye mulighetene, både befolkningen, bedriftsmarkedet og offentlig sektor, som teknologien tilbyr.

Slik formulerer europaminister Vidar Helgesen og Telenors norgessjef, Berit Svendsen utfordringer og mulighetene rundt IKT som redskap for å styrke veksten og konkurransekraften i EU og EØS-området. Se film fra paneldebatten under fjorårets Arendalsuka her.

I høstens EU-redegjørelse for Stortinget omtalte europaministeren hvordan digitaliseringen vil medføre store endringer i hverdagsliv, velferdstjenester og næringsliv. Digitaliseringen krever også prinsipielle og rettslige grenseoppganger. Det gjelder i personvernspørsmål, og det gjelder i møtet mellom nye og gamle forretningsmodeller. Uber og Airbnb er klare eksempler på dette.

Norsk engasjement i EU-strategien

EU-kommisjonens strategi for det digitale indre marked kom i vår. Der presenterte man 16 initiativer, og regjeringens klare ambisjon er at Norge skal engasjere seg i de prosesser som nå er startet opp for å sette disse initiativene ut i live. - Vi engasjerer oss blant annet i revisjonen av personregelverket, og revisjon av opphavsrett, ekom-regelverket, EUs nye handlingsplan for e-forvaltning og utvikling av den digitale økonomien. I sum er det disse prosessene som skal resultere i et digitalt indre marked.
Allerede under Arendalsuka ble europaministeren utfordret av Telenor på hvordan norske myndigheter og den norske IKTindustrien kan påvirke EUs digitale agenda.
EUs strategi har som mål å åpne opp digitale muligheter for individer og næringsliv, og styrke Europas posisjon som verdens ledende i den digitale økonomien. Det digitale indre marked viser til EU som ett område uten indre grenser eller andre regulatoriske hindringer for fri flyt av varer og tjenester.
- Nytteverdien av et digitalt indre marked er et svært viktig fremtidstema for Europa og Norge. Etter den økonomiske krisen i Europa er det et stort behov for ny vekst, det vil være bra for norsk økonomi. Dette vil gagne Norge da 80 prosent av vår eksport går til Europa, sa europaministeren.
Berit Svendsen påpekte den store økonomiske verdien IKTnæringen representerer.
- Selv om IKT er en veldig liten bransje, den tilsvarer 5 prosent av BNT til EU, skyldes så mye som 50 prosent av produktivitetsveksten i alle andre industrier bruk av IKT. Derfor er det så viktig at vi alle sammen benytter de nye mulighetene digitaliseringen tilbyr.
Berit Svendsen og Vidar Helgesen

Norge mer lik Europa

I følge europaministeren er Norge i ferd med å gjennomgå en betydelig omstilling. Dette innebærer at vi blir mer avhengig av EUs indre marked, globale trender, globalisering og digitalisering.
- Norge er i omstilling. Vi har ikke lenger oljen som den store drivkraften i norsk økonomi. Vi vet ikke hvordan det vil gå med
oljeprisen i morgen eller neste år, men vi vet uansett at vi skal til et lavkarbonsamfunn.
- I møte med en mer usikker fremtid er det viktig at vi har en ambisjon om å bli en vinner i en stadig sterkere global konkurranse, der digitalisering er helt avgjørende. Det kommer til å være avgjørende for veksten i norsk- og europeisk økonomi, for at vi får gode samfunn, og for velferden i vårt land. Både veksten som skal finansiere velferden, men også velferdsteknologien som vil gi oss smartere helse- og omsorgstjenester. Digitaliseringen blir dessuten avgjørende for hvordan myndighetsutøvelse skjer og hvordan myndigheter kommuniserer med innbyggere.
Berit Svendsen og Vidar Helgesen

Norsk påvirkningskraft i EU

- I EU-samarbeidet er det slik at de landene som har best kompetanse, de beste fagmiljøene og sterkest interesse for et tema, har en tendens til å få større påvirkning enn de landene som er mindre interessert. På IKT-området og på det digitale området vil de nordiske landene ligge langt fremme og ha innflytelse, poengterte europaministeren. Mange av rettsaktene som er innlemmet i EØS-avtalen, åpner for at EØS/EFTA-landene kan delta i ulike komiteer, rådgivende grupper, arbeids- og ekspertgrupper i EU-systemet. Norsk deltakelse i slike grupper og komiteer er svært viktig for å følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk.
- Dette er vår viktigste formidlingsarena da vi har større inngrep i prosessenes tidlige stadier. Når sluttfasene på EUs prosesser kommer, blir de også langt mer politiske. Da har naturligvis medlemslandene egne priviliegier. Vi må derfor inn og sørge for at våre viktigste synspunkter målbæres så tidlig som mulig. Det skjer bl.a. gjennom de åpne høringsrundene og arbeidet til ekspertgruppene, sa europaministeren.
Berit Svendsen og Vidar Helgesen

En spydspiss i Europa

Berit Svendsen trakk fram Norge som et av verdens mest digitaliserte land, med en befolkning som er av de beste på bruk av internett. Et godt eksempel EU kan se til for læring.
- Det er klart at EU ønsker å se på og lære av dem som ligger langt fremme. Derfor har vi nå muligheten som en spydspiss i Europa. Denne muligheten handler om å bli sett og hørt når det gjelder hva som sikrer  investeringer i høykapasitets infrastruktur og hva som virkelig får befolkningen og bedriftene til å ta i bruk ny teknologi. EU vil være opptatt av hvordan vi skaper smarte byer og smarte hjem.
Illustrasjon