Telenor Pensjonskasse

En eldre mann snakker i mobiltelefonen.
Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte (ytelsesordning). Ektefellepensjon vil også kunne utbetales til registrert partner.

Telenor Pensjonskasse omfatter ansatte i Telenor-konsernet med datterselskap hvor Telenor eier 50 % eller mer av aksjene. Telenor Pensjonskasses vedtekter er i henhold til Lov om foretakspensjon. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet