Vi må finne sammen og jobbe sammen

Illustrasjonsbilde.
NC3s hovedoppgave er å bekjempe trusler og kriminalitet i det digitale rom. Dette gjør vi gjennom å forebygge kriminalitet, beskytte personer og virksomheter, respondere på hendelser og forfølge straffbare forhold. Denne jobben kan vi ikke gjøre alene.
Kronikk av leder for Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos (NC3), Olav Skard Jørgensen

Dersom vi skal vinne kampen mot de kriminelle, trenger vi en storstilt dugnad der alle er villige til å jobbe mot et felles mål. Vi ønsker å spre en forståelse av at det hviler et ansvar på den enkelte, teknologiprodusenter, næringslivet, politiet og andre sikkerhetsaktører i samfunnet. Vi må finne sammen og jobbe sammen. 

NC3 skal etablere og vedlikeholde spisskompetanse til det beste for hele samfunnet, og skal gjøre dette sammen med det enkelte politidistrikt i Norge, kompetente nasjonale aktører og relevante aktører i utlandet. Blant annet samarbeider NC3 allerede tett med cyberkrimsentrene i Sverige, Finland, Danmark, Island, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Europol og Interpol, samt med spesialistmiljøer i blant annet Frankrike, Spania, Japan, New Zealand, Canada, USA og Australia. Nasjonalt forsterkes nå det gode samarbeidet som politiet har med private og offentlige aktører også på cyberfeltet, gjennom etableringen av NC3.

Olav Skard Jørgensen
Olav Skard Jørgensen
info icon

NC3

NC3 skal bistå norsk politi i konkrete etterforskninger og videreutvikle spisskompetanse innenfor cyberområdet. Gjennom å forebygge, avdekke og etterforske trusler og kriminalitet skal cyberkrimsenteret bidra til å skape trygghet i det digitale rom. Kilde: Politiet.no.

Nøkkelen for å lykkes med å forebygge, forhindre og avdekke cyberkriminalitet er utstrakt kompetanse- og informasjonsdeling på tvers av alle nasjoner og organisasjoner. Det handler om å utvikle verktøy og metoder, og om å dele til det smerter fremfor å verne om sine favorittbiter. Ingen nasjon eller organisasjon takler cyberkriminalitet alene. 

NC3 etablerer en «outreach»-funksjon som skal oppsøke og knytte til seg statlig og privat virksomhet i Norge og i utlandet for i felleskap å bekjempe cyberkriminalitet. Outreach er utadrettet virksomhet og innebærer å kommunisere NC3 sin funksjon og oppgaver, gjøre seg kjent med virksomhetenes kapasiteter, sårbarheter og behov, og legge til rette for samarbeid og koordinering av felles innsats. Hensikten med outreach er å optimalisere og utvide NC3 sin kapasitet til forebygging, beskyttelse, beredskap og forfølging av straffbare forhold gjennom økt tilgjengelighet og synlighet i samfunnet. Et viktig mål er å mobilisere ressurser i andre virksomheter. 

Som ved alle Kripos’ avdelinger, er bistand til politidistriktene en viktig oppgave for NC3. Verktøy og metodeutvikling som spisskompetanse for NC3 i dag, vil bli til breddekompetanse for understøttelse av digitalt politiarbeid i politidistriktene. 

NC3 vil også etterforske egne saker. Vi er interessert i de vanskeligste og mest alvorlige sakene der det er mulig å lære noe nytt, der metoden også blir overførbar til resten av politiet og våre samarbeidspartnere. Ved å dele informasjon, kan vi også få informasjon fra partnere samarbeidende tjenester. 

Planen er klar i forhold til hva slags kompetanse som skal tilføres NC3 gjennom 120 nytilsettinger innen 2022, og vi tenker vidt når vi ser etter egnede personer med den rette kompetanse som skal løse de voksende problemene knyttet til cyberkriminalitet. Vi trenger blant annet teknologer, politifolk, økonomer, sikkerhetseksperter, etterretningsfolk og personer som har erfaring fra de næringene som rammes av digital kriminalitet. Er du en god og kreativ problemløser så har du en fremtid hos oss. 

En viktig del av vårt arbeid er å bygge opp kunnskapen på området for å raskest mulig å kunne identifisere, definere og forstå omfanget av cyberkrimsaker, hvordan de oppstår, hvem som rammes og hvem som står bak. Når den grunnleggende etterretningen produseres systematisk vil NC3 også vite mer om cyberkriminalitetsbildet, hva som er de største utfordringene og hvor vår felles innsats må kraftsamles.

Les neste artikkel Trusselforståelse