Felles og helt, ikke stykkevis og delt

Forord Berit Svendsen og Hanne Tangen Nilsen
I Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2018 fremheves fremmede staters bruk av digitale kanaler som den største etterretningstrusselen mot Norge. Bruk av digitale tjenester gjør hverdagen enklere og samfunnet mer fleksibelt, men samtidig også sårbart på nye måter.

Samfunnet må kunne stole på at infrastrukturen håndterer informasjonen raskt, sikkert og pålitelig – hele tiden. Landets nasjonale evne til å forstå trusselbildet, oppdage og håndtere hendelser og redusere konsekvensen av cyberoperasjoner mot Norge er avgjørende. Et forpliktende samarbeid mellom offentlige og private virksomheter er sentralt for å sikre at denne evnen er robust.

Telenor Norge eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur som sammen med våre tjenester på mobil, fastnett og bredbånd er kritiske for at det norske samfunnet fungerer. Nesten 80 prosent av all datatrafikk i Norge går gjennom våre tjenester og infrastruktur og vi erkjenner at vi er et mål for avanserte trusselaktører. Det gir oss et betydelig samfunnsansvar og betyr at vi må levere stabile og trygge tjenester, i alle deler av kriseskalaen.

Siden vi lanserte fjorårets rapport har vi sett mange gode initiativer for å styrke samfunnets og borgernes sikkerhet. Regjeringen har tatt viktige grep med landets første melding om IKT-sikkerhet, sikkerhetsutvalg er i arbeid og et forum for nasjonal IKT-sikkerhet er etablert. Det har blitt en større interesse for problemstillingene knyttet til cybersikkerhet generelt, og Telenor Norge merker en større interesse for nasjonal sikkerhet og beredskap fra både politikere, myndigheter, media, kunder og organisasjoner.

Samfunnets forhold til sikkerhet har modnet og totalforsvarskonseptet får ny innretning, men fortsatt preges den nasjonale evnen til å oppdage, forstå, respondere og håndtere hendelser i cyberspace av dugnad og ikke av forpliktende samarbeid. I 2017 styrket vi vårt samarbeid med Cyberforsvaret i form av en felles beredskapsavtale. Dette er et eksempel på hvordan formalisert og forpliktende samarbeid vil styrke nasjonal beredskap. Vi setter pris på at Telenor Norge ble invitert inn i Sentralt totalforsvarsforum i desember 2017. Både vi og andre private aktører med samme samfunnskritikalitet må få en fast plass i Totalforsvaret.

Det er avgjørende for oss som virksomhet at vi har god forståelse for den kompetanse vi selv må utvikle, men samtidig må vi vite hvem vi kan støtte oss på, og ikke minst hva slags støtte vi kan få av hvem i forskjellige typer situasjoner.

«Et formelt og innarbeidet samarbeid med tydelige ansvarsforhold er kritisk for å lykkes når det går alt – enten det er naturkatastrofer eller ondsinnede villede handlinger som gjør at vitale samfunnsfunksjoner bryter sammen.»

På tvers av sektorer må vi ha felles forståelse av hvilken kompetanse og evne vi som nasjon må utvikle for å redusere konsekvens av hendelser. Både hva virksomhetene selv må utvikle, fellesfunksjoner som sektorvise responsmiljøer og CERT´er, og som vi gjerne skulle sett, etablering av et nasjonalt situasjonsrom med en helhetlig tilnærming til å avdekke og lede nasjonal hendelseshåndtering.

Vi ønsker at denne rapporten bidrar til en opplyst debatt om samfunnssikkerhet og beredskap. Vi håper å gi leseren innsikt i hva vi som virksomhet beskytter oss og samfunnet mot, og hva vi mener skal til for å styrke samfunnets evne til håndteringen av sikkerhetshendelser- og kriser.

Sammen er vi sterkere.


Hanne Tangen Nilsen
Sikkerhetsdirektør
i Telenor Norge